Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 54. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 54. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja sadja za obdobje 2024–2026

Vlada je izdala Uredbo o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja sadja za obdobje 2024–2026 in jo objavi v Uradnem listu RS.

Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja sadja za obdobje 2024–2026 določa višino prispevka, začetek obračunavanja prispevka in obdobje obračunavanja prispevka za zavezance iz sektorja sadja, ki so določeni v Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 61/11 in 57/12).

Uredba določa višino prispevka za pridelavo od kmetijskih površin, ki se obračuna nosilcem kmetijskih gospodarstev in znaša za vse sadne vrste 20 evrov/hektar intenzivnega sadovnjaka in višino prispevka od sadja za predelavo, ki znaša 1,50 evra na tono sadja za predelavo.

Prispevek se za koledarska leta 2024, 2025 in 2026 začne obračunavati prvi dan naslednjega meseca po objavi naznanila o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči za promocijo z notranjim trgom, in se obračunava do 31. decembra 2026.

Odlok o finančnem nadomestilu pridelovalcem jabolk in hrušk zaradi visokih stroškov pridelave po agresiji Rusije proti Ukrajini

Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu pridelovalcem jabolk in hrušk zaradi visokih stroškov pridelave po agresiji Rusije proti Ukrajini ter ga objavi v Uradnem listu RS. Za izvedbo ukrepa je predvidenih okvirno 385.000 evrov. Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini.

Pridelovalci jabolk in hrušk v intenzivnih sadovnjakih so utrpeli povišanje stroškov zaradi naraščajočih cen energije (gorivo, mazivo, elektrika – brez hlajenja), stroškov gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, drugih materialov v pridelovalnem procesu (investicijsko vzdrževanje, embalaža), višjih stroškov pridelave, prevozov, skladiščenja in hlajenja v hladilnicah. Na podlagi modelnih kalkulacij za namizna jabolka in namizne hruške, ki jih je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), so bile izdelane ocene proizvodnih stroškov za jabolka pri povprečnem hektarskem pridelku 40 t/ha ter za hruške pri povprečnem hektarskem pridelku 25 t/ha. V primerjavi s standardnimi kalkulacijami KIS so v kalkulacijo za namizna jabolka in namizne hruške dodatno vključeni stroški hlajenja pridelka.

V modelnih ocenah je pri oceni stroškov hlajenja upoštevano: v hladilnicah se skladišči 90 % neto pridelka, 60 % hlajenega pridelka se skladišči v navadni atmosferi do konca februarja 2023, 40 % hlajenega pridelka se skladišči v kontrolirani atmosferi.  Kontinuirana prodaja pridelka jabolk in hrušk iz navadne atmosfere poteka od septembra 2022 do februarja 2023. Stroški hlajenja v navadni atmosferi so obračunani na mesečni ravni, v evrih na tono skladiščenega pridelka, na mesec.

Ker sadjarske kmetije nimajo zadostnih, ustreznih, svojih hladilniških kapacitet, del pridelka hladijo v najetih hladilnicah s kontrolirano atmosfero. Strošek hladilnice s kontrolirano atmosfero je obračunan na ravni sezone, v evrih na tono skladiščenega pridelka, na sezono

Pogoji za dodelitev finančnega nadomestila:

  • pridelovalci jabolk in hrušk, ki so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev-evidenco intenzivnih sadovnjakov,
  • vstopni prag je od 1,00 do 7,49 hektarja intenzivnega sadovnjaka jablan ali od 1,00 do 7,49 hektarja intenzivnega sadovnjaka hrušk na kmetijsko gospodarstvo, vpisano v Register kmetijskih gospodarstev-evidenco intenzivnih sadovnjakov na dan 31. 12. 2022,
  • sedmi dan po uveljavitvi odloka upravičenec nima neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov,
  • finančno nadomestilo se zniža za že prejete pomoči.

Višina finančnega nadomestila znaša 1300 evrov/hektar intenzivnega sadovnjaka jablan ali intenzivnega sadovnjaka hrušk.

V skladu z Zakonom o kmetijstvu se bo upravičencem na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izdala informativna odločba.