Skoči do osrednje vsebine

Novela zakona o javnih uslužbencih v smer profesionalizacije javne uprave

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je predstavila nekatere ključne rešitve, ki jih prinaša predlog novega zakona o javnih uslužbencih.

Ministrica stoji za govorniškim pultom, za njo je vidno projekcijsko platno

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

»Ključni element predloga novega uslužbenskega zakona je uvedba kompetenčnega modela v javni upravi in njena profesionalizacija. V luči večje učinkovitosti uslužbenskega sistema in posledično kakovostnih storitev javne uprave želimo krepiti strokovnost in neodvisnost javnih uslužbencev ter večjo fleksibilnost pri upravljanju s kadri v javni upravi,« je uvodoma poudarila ministrica.

Trenutno veljavni Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), ki ureja posebnosti delovnih razmerij javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, je bil sprejet leta 2002. V dvajsetih letih uporabe ZJU so se v praksi pokazale določene pomanjkljivosti, ki jih odpravljamo s poenostavitvami in pohitritvami nekaterih postopkov oziroma njihovo drugačno ureditvijo. Hkrati pa  s prenovo uslužbenskega sistema naslavljamo tudi spreminjajoča se družbena realnost, saj dolgoživa družba vpliva tudi na starostno strukturo zaposlenih, kar terja nove instrumente za učinkovitejše in fleksibilnejše upravljanje s kadri in posledično ustrezen normativni okvir.

»Zagotovo je ena najbolj pomembnih novosti v predlaganem novem zakonu o javnih uslužbencih vzpostavitev Centra za kadre, ki bi bil organ, pristojen za enotni kompetenčni model v državni upravi oziroma enotna vstopna točka za delo v državni upravi,« je povedala Ajanović Hovnikova. Pojasnila je še, da bi bila s tem centralizirana prva faza izbirnega postopka javnega natečaja z namenom poenotenja, center pa bi v nadaljevanju skrbel tudi za razvojno pot zaposlenih, kar bi prispevalo k izboljšanju kompetenc javnih uslužbencev, njihovem kariernemu razvoju in usposobljenosti ter k oblikovanju sodobnega in učinkovitega sistema upravljanja s kadrovskimi viri v državni upravi.

»Javne uslužbence, ki so že v sistemu, želimo spodbuditi k dodatnim usposabljanjem in jim s tem omogočiti nadaljnji karierni razvoj. Ponovno bi uvedli štipendijske sheme in izpit iz javne uprave, s katerim bi preverili znanja s področja javnih financ, proračuna, državne ureditve in splošnega upravnega postopka,« je dodala ministrica.

V nadaljevanju je ministrica povedala, da je z novim zakonom predlagan tudi prenovljen selekcijski postopek oziroma postopek zaposlovanja. Javne natečaje bi Center za kadre objavljal enkrat mesečno, in sicer za vse organe hkrati. Po predhodnem preverjanju izpolnjevanja pogojev kandidatov bi v prvi fazi izbirnega postopka najprej preverili splošno strokovno usposobljenost (splošno poznavanje ustavne ureditve) in kompetence. Na ta način bi zagotovili vsem enake vstopne pogoje. Center za kadre bi v naslednjem koraku organu posredoval seznam strokovno usposobljenih kandidatov, ta pa bi izvedel drugi del izbirnega postopka, prilagojen določenemu delovnemu mestu. Izbirni postopki bi bili podprti z ustreznimi digitalnimi rešitvami, in sicer tako, da bi bila med drugim omogočena poenotena prijava kandidatov prek portala eUprava.

»Kot že pri prenovi plačnega sistema tudi pri novem uslužbenskem zakonu posebno pozornost posvečamo privabljanju mladih. Želimo jim približati delo v javni upravi že v obdobju študija, tako s prakso in pripravništvom, kasneje pa tudi s predlaganimi rešitvami, kot so: hibridni način dela, prenos znanja, spodbujanje internega trga dela in mobilnosti javnih uslužbencev,« je še povedala ministrica za javno upravo ter se ob zaključku navezala tudi na mednarodno prakso na tem področju. Dejala je, da se »pri prenovi uslužbenskega sistema ob upoštevanju specifik našega sistema zgledujemo po dobrih praksah drugih držav članic Evropske unije, kjer so se centralizirani selekcijski postopki izkazali kot uspešen korak s ciljem transparentnosti, objektivnosti, enotnih vstopnih kriterijev in učinkovitosti«.  

Nov Zakon o javnih uslužbencih je bil v tem tednu že predstavljen sindikatom, po predstavitvi javnosti na novinarski konferenci pa posredovan tudi v javno obravnavo na E-demokraciji.