Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za naravne vire in prostor aktivno sodeluje z občinami

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je udeležil srečanja vlade z župani na Brdu pri Kranju. Minister Uroš Brežan se je na začetku mandata zavezal k rednemu komuniciranju ter usklajevanju z združenji in predstavniki občin: z Združenjem občin Slovenije (ZOS), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) ter Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS).

Skupaj s sodelavci Ministrstva za naravne vire in prostor, predhodno Ministrstva za okolje in prostor, se z omenjenimi združenji oziroma predstavniki občin srečuje na individualnih rednih delovnih in usklajevalnih sestankih, cilj katerih je razreševanje aktualnih izzivov, s katerimi se srečujejo občine.

 V zadnjem letu je bilo izvedenih več sestankov, na katerih so bile izpostavljene in obravnavane slednje vsebine:

  • izzivi z velikimi zvermi,
  • prilagajanje na podnebne spremembe, vključno s črpanjem sredstev Sklada za Podnebne spremembe,
  • invazivne tujerodne vrste,
  • upravljanje varstvenih območij, vključno s sodelovanjem pri načrtovanju ukrepov ter financiranju le-teh,
  • razprava o vsebini Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja (ZGJSVO) ter pripombah združenj,
  • možnosti financiranja ukrepov na področju varstva okolja – odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
  • izzivi s pridobivanjem gradbenih dovoljenj in urejanja prostora.

 Še naprej bomo aktivno sodelovali s predstavniki združenj pri razreševanju posameznih odprtih vprašanj in usklajevanju zakonodajnih ter drugih predlogov iz področja varstva narave, voda in prostora.