Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za zdravje obsoja kakršnokoli obliko nasilja

Na Ministrstvu za zdravje (MZ) obsojamo vsakršno obliko nasilja, naj bo to v zdravstvenih ustanovah ali drugje. Do nasilja imamo ničelno toleranco in vsako prijavo o domnevnem nasilju jemljemo skrajno resno in jo skrbno preučimo.

Na MZ smo ob prvi informaciji o domnevnem nasilju nad pacienti v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (UPK Ljubljana) odreagirali takoj in z vso resnostjo in ter skrbnostjo pristopili k raziskovanju situacije, zato kategorično zavračamo navedbe, da MZ v dotičnem primeru ni ukrepalo.

Na vsako prijavo suma nasilja mora najprej ukrepati zdravstveni zavod, kjer naj bi se domnevno nasilje zgodilo. Zavod je dolžan ukrepati tudi s sprožitvijo nadaljnjih postopkov prijave. Vsaka ustanova mora imeti dogovorjene protokole za obravnavanje prijav nasilja, ki se lahko zgodi v njenih prostorih, in aktivno uveljavljati ničelno toleranco do nasilja. Kliničnim sredinam priporočamo tudi, da sprejmejo organizacijske in vse druge ukrepe, ki zmanjšujejo pojavnost vseh oblik nasilja na najnižjo možno raven. Kakršnokoli zanikanje težav je v hudem nasprotju z uveljavljanjem načela ničelne tolerance do nasilja.

V primeru domnevnega nasilja na UPK Ljubljana je  Zbornica zdravstvene in babiške nege – zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica-Zveza) decembra 2022 izvedla izredni strokovni nadzor in na njegovi podlagi pripravila Poročilo o ugotovitvah izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege na UPK Ljubljana (Poročilo).

Na Direktorat za zdravstveno nego Ministrstva za zdravje (DZN MZ) smo preliminarno Poročilo v seznanitev prejeli 2. marca 2023. V njem je bilo navedeno, da Zbornica-Zveza utemeljeno dvomi o ustrezni prepoznavi, poročanju in obravnavi nasilnih dogodkov v UPK Ljubljana, zato smo UPK Ljubljana še isti dan zaprosili za dodatna pojasnila. Z UPK Ljubljana so DZN MZ obvestili, da se bodo na Poročilo strokovnega nadzora odzvali, ter ob tem zagotovili, da so obtožbe neutemeljene. Še isti dan smo obvestili tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Institut zastopnika pravic oseb s težavami v duševnem zdravju, naj bodo pozorni na morebitne pritožbe pacientov na oddelkih pod posebnim nadzorom glede  fizičnega nasilja in ostalih vrst nasilja nad pacienti in naj ob morebitnih pritožbah ustrezno ukrepajo. Prav tako smo na ministrstvu tako po prejetju obvestilo o izrednem strokovnem nadzoru obravnavali vsebino tudi na Kolegiju ministra 6. marca 2023.

Končno Poročilo Zbornice-Zveze o ugotovitvah izrednega nadzora UPK Ljubljana smo na MZ prejeli 24. marca 2023 ter po pregledu prejete dokumentacije, 14. aprila 2023 iz Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ) na UPK Ljubljana poslal Poziv k izjasniti glede zatrjevanih nepravilnosti.

Odgovor na Poziv, v katerem UPK Ljubljana zavrača vse ugotovitve iz Poročila Zbornice-Zveze,  je UNKIZ prejel 20. aprila 2023. UNKIZ je prav tako zaprosil pristojne direktorate na MZ za vsebinsko in strokovno opredelitev do zatrjevanih kršitev, ugotovljenih v Poročilu Zbornice-Zveze, ki so podlaga za sprejetje odločitev o uvedbi nadzora. Na podlagi tega zaprosila je UNKIZ 24. aprila 2023 od DZN MZ prejel opredelitev in izpolnjen obrazec »Interni predlog za izvedbo sistemskega nadzora«. Določene vsebine iz Poročila je UNKIZ odstopil v reševanje tudi Inšpektoratu RS za delo.

Sektor za kakovost na UNKIZ je bil zaprošen, da poda mnenje glede uvedbe sistemskega nadzora in področij pregleda. Skladno s 3. členom Pravilnika o sistemskem nadzoru v zdravstvu se pregled nanaša na ugotavljanje kakovosti in varnosti dela zdravstvenih delavcev. Gradivo za odločanje o uvedbi sistemskega nadzora je v tem trenutku v pripravi, pri čemer je potrebno poudariti, da je potrebno preučiti vse prejete predloge z namenom pravilne identifikacije in usmeritve nadzornih dejanj. Sistemski nadzor bo zajemal hkrati upravni in strokovni nadzor s svetovanjem na vseh področjih delovanja UPK Ljubljana, saj na MZ menimo, da je z vidika zagotavljanja kakovosti in varnosti delovnih procesov treba presojati tako organizacijski kot tudi strokovni del.

Poleg navedenega smo 22. maja 2023 iz MZ poslali dopis Razširjenemu kolegiju za psihiatrijo (RSK), s katerim smo pozvali izvajalce psihiatrične stroke k posodobitvi oziroma izdaji novih strokovnih smernic za uporabo posebnih varovalnih ukrepov v psihiatriji. RSK je teden dni kasneje v dopisu, ki ga je poslal na MZ, predlagal uvedbo delovne skupine, ki bo do novembra 2023 pripravila posodobitev Priporočil in smernic za uporabo posebnih varovalnih ukrepov v psihiatriji.

Naj ob tem dodamo, da je Vlada RS 18. maja 2023 sprejela spremembo Zakona o duševnem zdravju, s katero odpravlja neustavnost ter zagotavlja varstvo človekovih pravic na področju osebne svobode, varstva človekove osebnosti in dostojanstva ter svobode gibanja.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo ukrepati preventivno, da do nasilja ne prihaja. Ob kakršnemkoli sumu na nasilje mora izvajalec zdravstvene dejavnosti slediti 76.a členu Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) in izvesti notranji nadzor kot izredni nadzor. Tega lahko uvede sam ali pa na predlog bolnikov oziroma njihovih ožjih družinskih članov. Če se pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti pojavljajo resne in ponavljajoče se prijave pacientov, svojcev in zaposlenih o domnevnem nasilju zaposlenih, menimo, da mora vsak zavod po skrbnem pregledu delovnih procesov uvesti ustrezne organizacijske spremembe za maksimalno zmanjšanje možnosti pojava morebitne zlorabe moči zaposlenih nad pacienti. Vsak zavod mora aktivno uveljavljati ničelno toleranco do nasilja.

Ponovno poudarjamo, da smo na MZ že ob prvi informaciji o domnevnem nasilju nad pacienti v UPK Ljubljana takoj odreagirali in z vso resnostjo ter skrbnostjo pristopili k raziskovanju situacije. Po preučitvi vseh dejstev bo UNKIZ sprejeli odločitev glede odreditve sistemskega nadzora.