Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 52. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Odločitve s 52. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Sprememba Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 ter jo objavi v Uradnem listu RS.

Izvajanje Programa razvoja podeželja 2014-2020 se na podlagi zakonodaje EU podaljšuje za dve leti. Predmetna uredba se spreminja zaradi možnosti izvedbe še enega javnega razpisa, namenjenega pilotnim projektom. Pilotni projekti so kratkotrajnejši poskusi manjšega obsega, ki se izvedejo zaradi ovrednotenja izvedljivosti, časa, stroškov, možnih težav, učinkov nekega projekta. Na ta način so v pomoč pri ugotavljanju, kako bi projekt večjega obsega deloval v praksi.

Sprememba uredbe je pripravljena zaradi zaključevanja programskega obdobja in s tem spremembe pogojev izvajanja. S predlagano spremembo se skrajšuje obdobje izvajanja pilotnih projektov na eno leto.

Dodajajo tudi možnost obračunavanja kilometrine za uporabo lastnega prevoznega sredstva, posodobitev višine že uvedenih standardnih lestvic na enoto dela in možnost uveljavljanja 75 odstotne podpore za stroške naložb, potrebnih za izvedbo pilotnih projektov.

Sprememba Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja

Vlada je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje do leta 2027 ter jo objavi v Uradnem listu.

S spremembo predmetne Uredbe se spreminjajo in dodajajo:

  • podrobnejša merila za izbor SLR, in sicer: prispevek SLR h kazalnikom posameznega programskega dokumenta, kakovost SLR, vključenost lokalnih akterjev v pripravo SLR in ustreznost in raznolikost partnerstva.
  • Vir sredstev za pripravljalno podporo: pripravljalna podpora se za nove SLR izplača iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru prehodnega obdobja izvajanja Programa razvoja podeželja 2014–2020. S potrditvijo novih SLR bo omogočen čimprejšnji začetek izvajanja strategij (projektov) po potrditvi programskih dokumentov skladov EKSRP (strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR; Program Evropske kohezijske politike 2021–2027).

Razrešitev generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Vlada je izdala odločbo o razrešitvi Matjaža Gučka s položaja generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), in sicer z 31. 5. 2023.

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih lahko funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine. Razrešitev po tem odstavku je ne glede na to, kdaj je funkcionar nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj.

Matjaž Guček je bil z odločbo Vlade s 16. 3. 2021 imenovan na položaj generalnega direktorja UVHVVR. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je mandat nastopila 1. 6. 2022 in skladno z Zakonom o javnih uslužbencih predlaga razrešitev Matjaža Gučka s položaja generalnega direktorja UVHVVR z 31. 5. 2023.

Imenovanje vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Vlada je izdala odločbo, s katero se dr. Janez Posedi s 1. 6. 2023 imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), in sicer do imenovanja novega generalnega direktorja UVHVVR, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 30. 11. 2023.

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj lahko brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je predlagala Vladi, da za vršilca dolžnosti generalnega direktorja UVHVVR s 1. 6. 2023 imenuje dr. Janeza Posedija.

Janez Posedi je doktoriral na Veterinarski fakulteti v Ljubljani in izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta generalni direktor UVHVVR. Kandidat ima bogate delovne izkušnje in kompetence na področjih, ki so v pristojnosti UVHVVR. V obdobju 2015 – 2020 je bil dr. Janez Posedi generalni direktor UVHVVR, trenutno je vodja Enote za parazitologijo, namestnik predstojnika Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo ter vodja nacionalnega referenčnega laboratorija za parazite.