Skoči do osrednje vsebine

Ključni dosežki na Ministrstvu za obrambo v času prvega leta 15. Vlade Republike Slovenije

Spremenjene varnostne razmere v Evropi in svetu so krojile tudi delo v minulem letu na ministrstvu za obrambo.

Prav nepredvidljivost varnostnega okolja naslavlja letos marca sprejeta Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV do leta 2040, za obrambo namenjamo več sredstev. Številni ukrepi so sprejeti tudi na področju pridobivanja kadrov, kar bo ključno za upravljanje sodobne tehnike, ki jo v prihodnjih letih pridobiva Slovenska vojska. Požar na Krasu, poplave v Kolpski dolini, pomanjkanje vode v Slovenski Istri, so le nekatere izmed naravnih in drugih nesreč, s katerimi se je v preteklem letu soočala Slovenija in ki so pokazale, kako pomembno je, da imamo močan sistem zaščite in reševanja, ki ga po novem takoj tako z opremo kot z moštvom podpira tudi Slovenska vojska. Prav požar na Krasu je botroval tudi krepitvi kapacitet za gašenje iz zraka in ureditvi postopkov za povračilo intervencijskih stroškov.

Več o ključnih dosežkih:

 • Zaradi povečane nepredvidljivosti in negotovosti mednarodnega varnostnega okolja ter varnostno-obrambnih izzivov, ki so posledica vojne v Ukrajini in s katerimi se spoprijema tudi RS, je bila pripravljena nova Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 (ReDPROSV40), ki je bila v Državnem zboru sprejeta 23. marca 2023. Z Resolucijo se postavljajo ambicioznejše strateške in planske okvirje za prihodnji razvoj obrambnega sistema RS, pri čemer je modernizacija Slovenske vojske najpomembnejša prioriteta.
 • Na podlagi sprejete Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 je bil 31. maja 2023 sprejet nov Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2023 – 2028, s katerim se konkretneje določajo prioritete razvoja obrambnega sistema ter modernizacije Slovenske vojske v srednjeročnem obdobju.
 • Pripravljena je bila ambicioznejša projekcija povečanja obrambnih izdatkov, s katero naj bi dosegli raven 2 odstotka BDP najkasneje leta 2030. Že v letu 2022 smo predčasno izpolnili tudi enega od kriterijev zavezništva glede namenjanja najmanj 20 odstotkov obrambnih izdatkov za investiranje v glavno opremo, kar se ohranja tudi v letih 2023 in 2024 ter tudi v prihodnje.
 • Sredstva namenjena razvoju, raziskavam in inovacijam, so za leti 2023 in 2024 znatno povečana in sicer iz 2,3 milijona evrov v letu 2022 na 12,5 milijona evrov v letu 2023, v letu 2024 pa je načrtovano 23 milijonov evrov. Izvajanje projektov na tem področju bo imelo širši multiplikativni učinek.
 • Okrepili smo sodelovanje Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah na Zahodnem Balkanu. Prav tako smo z vidika solidarnosti vključeni v misiji Okrepljene prednja prisotnost (angleško Enhanced Forward Presence - eFP) v Latviji in na misiji Aktivnost okrepljene pozornosti (enhanced Vigilance Activities – eVA) na Slovaškem. Z vidika solidarnosti Republika Slovenija politično, humanitarno in tudi vojaško podpira Ukrajino, kar se bo nadaljevalo tudi v prihodnje.
 • Sprejeti so ukrepi za učinkovitejše zagotavljanja kadrov za Slovensko vojsko, kot so npr. nova organizacija zdravniških pregledov kandidatov za zaposlitev, zaposlovanje kandidatov tudi po dopolnjenem 25 letu starosti, povečanje števila udeležencev na taborih Slovenske vojske. Pripravljena je bila novela Zakona o službi v Slovenski vojski, ki je bila v Državnem zboru sprejeta 23. marca 2023, s katero je omogočeno zaposlovanje kandidatov z nedokončano srednjo šolo.
 • V okviru tako imenovane »krožne menjave« z Zvezno republiko Nemčijo je bil sklenjen dogovor o dobavi skupaj 40 taktičnih tovornih vozil, vključno z zmogljivimi cisternami.
 • Zagotovljeno je bilo pravočasno, usklajeno in učinkovito ukrepanje ob požarih v naravnem okolju na območju Krasa in Socerba v letu 2022, ob odpravi posledic poplav v Kolpski dolini jeseni 2022 ter ob poplavah in plazovih v severovzhodni Sloveniji v maju 2023. Za stroške intervencij ob poplavah in plazovih v maju 2023 je bilo prizadetim občinam iz državnega proračuna v najkrajšem možnem času zagotovljeno 1,7 milijona evrov.
 • S prevozom pitne vode na Obalo je bila zagotovljen nemotena oskrba Obale s pitno vodo v času sušnega obdobja v poletnih mesecih 2022.
 • Na podlagi izkušenj iz požara v naravnem okolju na Krasu je bil dopolnjen Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi se je uredilo postopek povrnitve intervencijskih stroškov v primeru aktiviranja državnih načrtov zaščite in reševanja. Obenem se je na podlagi sodelovanja v navedenih intervencijah v izjemnih primerih omogočilo dodatno financiranje društev in nevladnih organizacij, ki so vključeni v intervencijo, da bi se zagotovila dodatna opremljenost in izboljšanje njihovega delovanja. Sredstva za povrnitev za dodatno opremljenost in izboljšanje delovanja v skupni višini 1,5 milijona evrov so bila sodelujočim prostovoljnim gasilskim društvom pri gašenju požarov v naravnem okolju na Krasu in Socerbu izplačana v za to predvidenih rokih.
 • Izvajajo se aktivnosti za izboljšanje podpore iz zraka pri gašenju požarov v naravnem okolju. V teku so postopki za vzpostavitev namenskih zmogljivosti za gašenje iz zraka, vključno z nabavo lahkih letal za gašenje iz zraka. Prvo letalo je bilo že prevzeto, prevzem drugega letala je predviden v mesecu juliju 2023. Podpisana je bila tudi pogodba za nabavo modula za gašenje iz zraka za vojaško transportno letalo C-27 Spartan.
 • Za projekt »Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah na državni, regionalni in lokalni ravni« je bilo v okviru izvajanja Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 odobreno 23,5 milijona evrov sredstev. Na tej podlagi so bile sklenjene potrebne pogodbe za nakup 40 specialnih tovornih vozil, 164 menjalnih nadgradenj in 10 priklopnih visoko zmogljivih črpalnih enot.

Predsednik vlade, minister in načelnik Generalštaba vstopajo v stavbo ministrstva med postrojeno gardo Slovenske vojske

Ključni dosežki na Ministrstvu za obrambo v času prvega leta 15. Vlade Republike Slovenije | Avtor: Ministrstvo za obrambo