Skoči do osrednje vsebine

Danes je svetovni dan mleka

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je leta 2001 1. junij razglasila za svetovni dan mleka, s katerim izpostavlja pomen mleka kot hrane za celoten svet ter pomembno vlogo mlečnega sektorja.

V Slovenji se tradicija pridelave, predelave in uživanja mleka prenaša iz roda v rod. Gre za izročilo o pomenu lokalnega mleka in mlečnih izdelkov, ki jih odlikujejo kakovost, izjemen okus in kratke poti od pridelovalcev in predelovalcev do naših miz.

Promocija mleka

Deklica s kozarcem mleka na kmetiji Lesjak | Avtor: Tomo Jeseničnik

Pomembnost govedoreje za slovensko kmetijstvo

Govedoreja je temeljna in najpomembnejša živinorejska kakor tudi kmetijska panoga v slovenskem prostoru, saj ima velik vpliv pri zagotavljanju varne in kakovostne lokalne hrane ter pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne krajine in varovanju okolja. Zaradi velikega deleža travinja in naravnih danosti se je ta panoga skozi zgodovino uspešno razvijala, se izpopolnjevala in nadgrajevala. Tako so naši kmetje skupaj s strokovnjaki uspeli v zadnjih desetletjih govedorejo dvigniti na raven, ki se lahko primerja z najrazvitejšimi državami.

V zadnjih desetletjih je bil v slovenski govedoreji dosežen velik napredek in sicer pri načinu reje, zdravstveni oskrbi živali, boljši pridelavi, spravilu in skladiščenju krme, večji ozaveščenosti govedorejcev za skrb za dobrobit živali v luči boljšega počutja ter pridelavi varne in kakovostne lokalne hrane. Še zlasti pa smo v govedoreji zelo uspešni na področju selekcije, ki je v slovenskem prostoru lahko vzor drugim panogam v živinoreji in kmetijstvu na sploh. Z uspešno selekcijo smo bistveno povečali mlečnost krav in priraste pitovnega goveda. Selekcija v veliki meri vpliva tudi na kemično sestavo mleka in sestavo mesa ter na konstitucijo živali.

Slovenska govedoreja pa se mora venomer prilagajati zahtevam potrošnika in vse strožjim normativom, ki jih uresničujemo preko nacionalne in evropske zakonodaje. Vse večje zahteve po zagotavljanju varne in kakovostne hrane ter zagotavljanju primerne reje ne bi bilo moč doseči brez požrtvovalnega dela rejcev in strokovnih služb.

Za nadaljnji razvoj slovenske govedoreje je ključnega pomena dobra strokovna usposobljenost rejcev, njihovih strokovnih služb, ter ustrezna organiziranost za primeren nastop na trgu. Poleg omenjenega je potrebno za dosego želenih rezultatov in postavljenih ciljev slediti viziji trajnostnega razvoja govedoreje, pri čemer je potrebno vzeti v obzir, da bo doseganje ciljev in razvoj govedoreje nasploh odvisen od Skupne kmetijske politike na ravni EU.

Naše mleko je super!

Splošna promocija slovenskega mleka, ter mleka z oznako sheme »izbrana kakovost« Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvaja že 7 leto, pod sloganom Naše super mleko. Osredotoča se predvsem na lastnosti in parametre sheme »izbrana kakovost« pri slovenskem mleku, predvsem, da  Znak »izbrana kakovost – Slovenija« potrošniku zagotavlja 100 odstotno slovensko poreklo, višjo kakovost in dodatne kontrole v pridelavi. Potrošniku želimo s promocijskimi kampanjami sporočiti, da poišče, podpre in uživa preverjeno kakovostno slovensko mleko in mlečne izdelke, saj so mleko in mlečni izdelki, označeni z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, vredni svoje cene, s tem, ko posega po slovenskem poreklu, pa podpira tako slovenskega kmeta, živilsko predelovalno industrijo in odgovorno ravna do okolja, saj podpira kratke dobavne verige. Pomembno je, da se vsi potrošniki zavedamo te odgovornosti ter sledimo znaku "izbrana kakovost - Slovenija", na mleku in mlečnih izdelkih!

Dodatne informacije: