Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2023–2028

Na podlagi nove Resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 (ReDPROSV 2040) je vlada na današnji seji sprejela Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2023–2028 (SOPR 2023–2028), ki konkretno določa prioritete razvoja obrambnega sistema ter modernizacija Slovenske vojske v srednjeročnem obdobju.

Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije za obdobje 2023–2028  je srednjeročni razvojni program in planski dokument, ki je podlaga za razvoj in vzpostavitev vojaških in civilnih obrambnih zmogljivosti Republike Slovenije in za prednostno razporejanje obrambnih virov v srednjeročnem obdobju do leta 2028.

Pri postavljanju prednostnih nalog izhaja iz dolgoročnih ciljev in ravni ambicij Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 in upošteva strateške dokumente Nata in Evropske unije ter smiselno tudi druge strateške in razvojne dokumente s področja obrambe.

Namenjen je prednostnemu razporejanju razpoložljivih obrambnih virov, zato sledi načelu gospodarnosti ter iskanju finančno najracionalnejših načinov gradnje in vzpostavitve načrtovanih zmogljivosti ter doseganja zastavljenih ciljev. Prav tako je podlaga za pripravo finančnih in drugih izvedbenih načrtov Ministrstva za obrambo v srednjeročnem obdobju, vključno z investicijskimi projekti za vključitev v načrt razvojnih programov (NRP).

SOPR 2023–2028 je razvojno in investicijsko naravnan, saj predvideva pospešeno časovnico gradnje prednostnih zmogljivosti in enega največjih investicijskih ciklov na področju modernizacije Slovenske vojske zaradi zmanjšanja nastale razvojne vrzeli v preteklem desetletju, vključevanja nacionalne obrambne industrije in razvojno-raziskovalnih ustanov v vzpostavitev zmogljivosti ter zaradi zagotavljanja višje stopnje samozadostnosti obrambnega sistema Republike Slovenije.

Prednostne zmogljivosti bodo srednji pehotni bataljon, srednji bojni izvidniški bataljon, moduli srednje bataljonske bojne skupine, helikopterske zmogljivosti, vzpostavitev prve baterije zračne obrambe in razvoj letalske baze Cerklje ob Krki. Modernizacija oborožitve in opreme bo usmerjena v doseganje srednjeročnih razvojnih prioritet. Pospešen bo razvoj domače obrambne industrije za razvoj obrambnih zmogljivosti, vključno z inovacijami v povezavi z naprednimi tehnologijami.

SOPR 2023–2028 bo omogočil postopno izpolnjevanje zavez glede rasti obrambnih izdatkov, ki se nanašajo na redno realno povečanje obrambnih izdatkov, zagotavljanje deleža za investicije v glavno opremo na ravni najmanj 20 odstotkov obrambnih izdatkov ter namenjanje sredstev za raziskave, razvoj in inovacije v obsegu najmanj 2 odstotkov obrambnih izdatkov.

S sprejetjem Srednjeročnega obrambnega programa Republike Slovenije 2023–2028 preneha veljati Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2022–2026 z dne 13. aprila 2022. Vlada bo z njim seznanila Odbor za obrambo Državnega zbora.