Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev proračunskih sredstev za delno sofinanciranje obnove poškodovanih stavb in delov stavb

Pridobitev sredstev državnega proračuna za odpravo posledic neposredne škode je opredeljena z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Zakon določa pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije pri odpravi posledic naravnih nesreč ter pogoje in način njihovega pridobivanja oziroma dodeljevanja.

Do dela sredstev za odpravo posledic škode na objektih, ki jih je povzročila naravna nesreča (neurje s poplavami), so pod določenimi pogoji upravičene tudi fizične osebe, če so ti objekti namenjeni stalnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti. Za obnovo skupnih prostorov in delov večstanovanjske stavbe se postopek dodeljevanja sredstev za odpravo posledic nesreč vodi skupaj za celotno stanovanjsko stavbo, če lastniki to zahtevajo.

Ocena škode na stavbah

Ocena škode na stavbah predstavlja prvi predpogoj oziroma »vstopnico« za pripravo predpisane vloge za odpravo posledic oziroma za dodelitev sredstev državnega proračuna. Oceno škode izvajajo občine v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje.

Višina ocenjene škode mora biti večja od stroškov za novogradnjo stanovanjskih prostorov ali izvajanje dejavnosti, katerih površina je enaka 5 % neto tlorisne površine dela stavbe v obnovi. 

Pri ugotavljanju predpogoja za oceno škode za stanovanjske prostore velja tudi ocena škode, ki je večja od 50 % povprečne višine sredstev, izračunane v okviru posameznega programa za odpravo posledic nesreče kot povprečje vseh potrjenih škod na stanovanjih, če je za posamezno naravno nesrečo za upravičenca to ugodneje.

Povprečna višina vseh potrjenih škod za stanovanjske objekte bo tako znana šele po zaključku ocenjevanja škode.

Ocena škode v gospodarstvu

Ocena škode v gospodarstvu, nastala na strojih in opremi, ter škoda, nastala zaradi uničenja zalog in izpada dohodka zaradi naravne nesreče, sodi v pristojnost Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje. V pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je tudi priprava in izvedba programa odprave posledic škode.

Zavarovanje

Bili ste zavarovani, zavarovalnici ste prijavili škodo, zneski zavarovancem so izplačani.

Bodite pozorni, da shranite potrdilo o zaključnem sporazumu zavarovalnice s priznano vrednostjo izplačila zavarovalnih zneskov. Iz potrdila naj bo razvidna razmejitev izplačanih zneskov za opremo in posebej zneskov za poškodovano stanovanje ali objekta za izvajanje dejavnosti.

Proračunska sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se lahko uporabijo samo za stalno naseljeno stanovanjsko stavbo, za vzpostavitev stanja (brez opreme), kakršno je bilo pred nastankom naravne nesreče. Enako velja za objekte za izvajanje dejavnosti.  

Proračunska sredstva so le poplačilo dela sredstev, vloženih v obnovo nepremičnih delov stanovanjske stavbe ali objekta za izvajanje dejavnosti, niso pa odškodnina za nastalo škodo. 

Pogoji za pridobitev sredstev državnega proračuna

  • Škoda na stanovanju oziroma stanovanjski stavbi ali objektu za izvajanje dejavnosti mora biti ocenjena v postopku ocenjevanja škode. Postopek dodelitve sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč in višino sredstev, ki se dodelijo za obnovo stalno naseljenih stanovanj, določa zakon v povezavi z Uredbo o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj (Uradni list RS, številka 36/05 in 95/10).
  • Po sprejetju Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav bodo vsi oškodovanci, ki izpolnjujejo navedene pogoje (pri oceni škode), prejeli obvestilo za predložitev dokumentacije.
  • Kot odgovor na obvestilo je za vse osebe zasebnega prava obvezna naslednja dokumentacija:
  • V primeru zavarovanja poškodovane stavbe potrdilo o zaključnem sporazumu zavarovalnice s priznano vrednostjo izplačila zavarovalnih zneskov. Iz potrdila naj bo razvidna razmejitev izplačanih zneskov za opremo in posebej za poškodovano stanovanjsko stavbo ali objekta za izvajanje dejavnosti.
  • V primeru solastništva izjavo solastnika oziroma solastnikov, da se pravica za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne nesreče dodeli vlagatelju. Osnutek izjave prejmete z obvestilom, soglasje morajo obvezno podati vsi solastniki.
  • Plačani računi za izvedena obnovitvena sanacijska dela, ki se lahko nanašajo zgolj na poškodbe, ki so bile popisane v zapisniku o oceni škode na stavbi in ne na pohištvo ali stroje (na primer računi za najem sušilnih strojev, računi za dela namenjena sanaciji vlage v tlakih ali spodnjih delih zidov, hidroizolacije, zamenjavo vratnih kril in podbojev). Upoštevajo se računi za opravljeno storitev oziroma delo kot tudi računi za nakup materiala.
  • Če lastništvo ni vidno iz vpisa v zemljiško knjigo, priložite fotokopijo gradbenega dovoljenja ali kupoprodajne pogodbe o nakupu poškodovane nepremičnine, če je objekt v najemu, pa najemno pogodbo.
  • Fotografije sanacijskih del.

 

Upravičenci do sredstev za odpravo posledic nesreč so:

  • lastniki stanovanj, kjer je imel na dan nastanka naravne nesreče lastnik ali njegov ožji družinski član ali najemnik stalno prebivališče;
  • lastniki objekta za izvajanje dejavnosti, v katerem je imel na dan nastanka naravne nesreče lastnik ali najemnik izvajal dejavnost.