Skoči do osrednje vsebine

Vlada določila besedilo Predloga za začetek postopka za spremembe Ustave

Vlada je na današnji seji določila besedilo Predloga za začetek postopka za spremembo 160., 161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru.

Ključni cilj predloga je zagotoviti boljše obvladovanje pripada na Ustavnem sodišču, ki je že daljše obdobje zaskrbljujoče in predstavlja tveganje za uresničevanje pravice do sojenja v razumnem roku.

Predlagane spremembe Ustave se nanašajo na urejanje pristojnosti Ustavnega sodišča Republike Slovenije. S spremembo 160., 161. in 162. členov Ustave bo Ustavno sodišče lahko učinkovito opravljalo funkcijo varuha Ustave ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Temeljno izhodišče predlaganih sprememb je, da se pristojnosti Ustavnega sodišča praviloma uredijo v Ustavi. Na podlagi tega predlog predvideva, da se v 160. členu Ustave določijo tudi nekatere izmed pristojnosti, ki so sedaj določene z zakoni. Poleg tega je predvideno, da lahko tudi zakon določi dodatno pristojnost, vendar mora tak zakon Državni zbor sprejeti z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.

Ključna je sprememba 162. člena Ustave, ki uvaja prosto izbiro Ustavnega sodišča, katere ustavne pritožbe in pobude za oceno ustavnosti bo sprejelo v obravnavo. S tem se na sistemski ravni krepi precedenčna vloga Ustavnega sodišča.

Ob prosti izbiri zadev gre za zadeve, ki odpirajo pomembna ustavnopravna vprašanja in za zadeve, ki so pomembne za posameznika glede na težo posledic kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin za pobudnika oziroma pritožnika. Na prosto izbiro zadev vplivajo tudi predlagana določba o odločilnem vplivu manjšine treh ustavnih sodnikov in relativno širok krog kvalificiranih predlagateljev zahteve za oceno ustavnosti.

Čas za odločanje o (ne)sprejemu zadev bo krajši, zaradi razbremenitve Ustavnega sodišča pa bo do odločitev v pomembnih zadevah lahko prišlo hitreje in znotraj razumnega roka. S tem se bo okrepila vloga Ustavnega sodišča v sistemu varstva ustavnosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Predlog predvideva še možnost, da zakonodajalec z zakonom, sprejetim z dvotretjinsko večino, v prihodnje prenese določene pristojnosti Ustavnega sodišča na drugo sodišče. Danes sprejeti predlog Ustavnega zakona pa že izrecno predvideva prenos določenih pristojnosti z Ustavnega na Upravno sodišče, in sicer:

  • odločanje v sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi ter med lokalnimi skupnosti;
  • presoja ustavnosti in zakonitosti prostorskih podzakonskih aktov.