Skoči do osrednje vsebine

Posvet o upravljanju velikih zveri v Sloveniji

Ministrica Irena Šinko se je z državnim sekretarjem dr. Darijem Krajčičem včeraj udeležila posveta »Perspektive upravljanja velikih zveri v Sloveniji s poudarkom na rjavem medvedu«. Posvet je organiziralo Ministrstvo za naravne vire in prostor, udeležil pa se ga je tudi minister Uroš Brežan.

Ministra stojita in se pogovarjata.

Ministrica Irena Šinko in minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

Ohranjanje vitalnih populacij velikih zveri in zmanjševanje konfliktov z ljudmi predstavlja velik izziv. V naslednjih letih bo ključno najti rešitve za sobivanje, zlasti pomagati ljudem, ki jih prisotnost velikih zveri na območju njihove prostorske širitve neposredno materialno prizadene.

V prvem delu posveta z naslovom Upravljanje velikih zveri, so predstavniki različnih institucij predstavili vsebine na teme Ekologija in stanje rjavega medveda v Sloveniji, Kako ekologija volka vpliva na njegovo številčnost, razširjenost in interakcije s človekom, Upravljanje risa, Varstvo velikih zveri v Sloveniji, Upravljanje velikih zveri v Sloveniji, Subvencioniranje zaščitnih ukrepov za preprečevanje nastanka škod iz Skupne kmetijske politike ter Strokovne naloge Zavoda za gozdove Slovenije s področja upravljanja velikih zveri.

V drugem, ki je nosil naslov Pogledi na izboljšanje upravljanja velikih zveri, so sledile predstavitve na temo Predlogi izboljšav upravljanja velikih zveri z vidika lovstva, Izzivi upravljanja velikih zveri v Sloveniji, Etični aspekti upravljanja z velikimi zvermi, Sodni postopki za varstvo zavarovanih vrst živali, Pozitivni učinki prisotnosti velikih zveri, Upravljanje s kmetijsko krajino na območju velikih zveri, Vpliv velikih zveri na lokalno okolje ter predstavitev dobrih praks.

Ministrica Irena Šinko je v uvodnem nagovoru dejala, da so velike zveri pomembne karizmatične vrste, ki se v Sloveniji dobro počutijo in tudi z njihovo pomočjo Slovenijo še vedno odlikuje visoka stopnja pestrosti živih organizmov in relativno dobro ohranjena narava. »Ne glede na navedeno, pa moram kot kmetijska ministrica izraziti skrb zaradi številčne prisotnosti velikih zveri; številčno velika prisotnost velikih zveri namreč negativno vpliva na kmetovanje, še posebej na rejo domačih živali«. Škode v kmetijstvu, zlasti na pašni živini, povzročene s strani rjavega medveda in volka, so zato po besedah minitrice eden izmed glavnih izzivov pri ohranitvenem upravljanju obeh vrst velikih zveri v Sloveniji. »Poleg tega rjavi  medved in volk prožita konflikte med rejci in drugimi interesnimi skupinami glede ciljev ohranitvenega upravljanja obeh vrst«.

Ministrica je izpostavila tudi izvajanje ukrepov za varovanje premoženja in zagotavljanje konkurenčnosti kmetov z območja velikih zveri, ki so opredeljeni v Programu razvoja podeželja. »Ukrepi, ki jih omogočamo na kmetijskem ministrstvu so lahko v pomoč pri varovanju pašnih živali pred velikimi zvermi, vendar se moramo zavedati, da le ti ukrepi ne morejo in ne rešujejo problematike sobivanja človeka z velikimi zvermi«. Zaščitni ukrepi so namreč po mnenju ministirce zgolj eden izmed spremljajočih dejavnikov celovite rešitve problematike rednega aktivnega upravljanja velikih zveri. »Zato me veseli, da je v ta namen Ministrstvo za naravne vire in prostor oblikovalo dve posvetovalni skupini za upravljanje z velikimi zvermi, ki bosta pristojnemu ministru pri upravljanju z velikimi zvermi v bodoče nedvomno v veliko pomoč«. Svoj nagovor je zaključila z mislijo, da mora biti naš cilj dolgoročna  ohranitev vitalnih populacij teh živalskih vrst ter da je edina možnost za njihovo dolgoročno ohranitev v našem prostoru sobivanje. »Upravljanje z velikimi zvermi nedvomno izredno zahtevna naloga, ki jo lahko ustrezno naslovimo le z najboljšimi strokovnimi podlagami in širšim družbenim konsenzom«.