Skoči do osrednje vsebine

Evropsko leto spretnosti

Od danes, 9. maja 2023, do 8. maja 2024 bo poteklo Evropsko leto spretnosti. Uradni začetek evropskega leta se pričenja s Festivalom evropskega leta spretnosti, ki ga organizira Evropska komisija.

Evropsko leto spretnosti je usmerjeno v spodbujanje učinkovitejših in bolj vključujočih naložb v usposabljanje in izobraževanje, s ciljem, da se v celoti izkoristi potencial evropske delovne sile, prispeva k trajnostni rasti Evropske unije ter ustvarjanju kakovostnih delovnih mest, pri čemer je potrebno uresničiti celotni potencial zelenega in digitalnega prehoda na socialno pravičen, vključujoč in pošten način. 

Aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru evropskega leta spretnosti, bodo prispevale k doseganju treh ciljev akcijskega načrta Evropskega stebra socialnih pravic, in sicer: 

 • prvega cilja, ki določa, da naj bi bilo do leta 2030 v izobraževanje in usposabljanje vsako leto vključenih vsaj 60 odstotkov odraslih;
 • četrtega cilja, ki določa, da naj bi bilo do leta 2030 zaposlenih 78 odstotkov odraslih v starosti od 20 do 64 let in
 • petega cilja, ki določa, da se mora število oseb, ki jim grozi revščina oziroma socialna izključenost, do leta 2030 zmanjšati za vsaj 15 milijonov. 

K doseganju navedenih ciljev bodo prispevale naslednje dejavnosti:   

 • Promocija oziroma spodbujanje večjih, učinkovitejših in bolj vključujočih naložb v izobraževanje in usposabljanje.
 • Krepitev ustreznosti in zagotavljanja spretnosti s tesnim sodelovanjem s socialnimi partnerji, zavodi za zaposlovanje, delodajalci, subjekti civilne družbe, ponudniki izobraževanja in usposabljanja in podobno.
 • Usklajevanje želja, potreb in spretnosti  ljudi s potrebami in priložnostmi na trgu dela, zlasti tistimi, ki jih ponujajo zeleni in digitalni prehod, nastajajoči novi sektorji ter osrednji sektorji.
 • Privabljanje ljudi iz tretjih držav, ki imajo spretnosti, ki jih države članice potrebujejo, s spodbujanjem učnih možnosti, med katere sodi tudi jezikovno izobraževanje in usposabljanje, razvoj spretnosti in mobilnosti, kadar je to potrebno, ter lajšanje priznavanja kvalifikacij.

Evropska unija oziroma države članice bodo v času evropskega leta spretnosti izvajale vrsto aktivnosti, kot so:

 • organizacija konferenc, forumov in drugih dogodkov, namenjenih spodbujanju razprave o pomenu spretnosti za doseganje konkurenčnega, trajnostnega in vključujočega se ekonomskega razvoja v luči demografskih sprememb ter zelenega in digitalnega prehoda; 
 • oblikovanje delovnih in drugih skupin ter izvedba dogodkov, ki bodo spodbujali diskusijo in prenos dobrih praks na področju izobraževanja in usposabljanja; 
 • izvajanje pobud, usmerjenih na posameznike, podjetja, zbornice in industrijo, socialne partnerje, izobraževalne institucije in druge javne in zasebne deležnike;
 • promocijske kampanje o evropskih pobudah s področja izobraževanja in usposabljanja; 
 • krepitev dialoga med različnimi deležniki in omrežji s pomočjo različnih platform; 
 • spodbujanje oblikovanja nacionalnih in sektorskih strategij ter strategij v posameznih podjetjih na področju spretnosti in usposabljanja, tudi s socialnim dialogom in vključevanjem socialnih partnerjev;
 • nadgradnja oziroma razvoj sistema napovedovanja spretnosti; 
 • spodbujanje in nadaljnja uporaba orodij in instrumentov za večjo preglednost kvalifikacij, vključno s kvalifikacijami, izdanimi zunaj Unije, in za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenj;
 • promocija obstoječih programov izobraževanja in usposabljanja, finančnih spodbud, ki so na voljo, projektov, ki so usmerjeni v različne ciljne skupine in podobno.

Navedene aktivnosti se bodo izvajale v okviru programov oziroma projektov, ki se financirajo iz sredstev EU. 
Koordinacijske aktivnosti na področju evropskega leta spretnosti v Sloveniji izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve (MDDSZ) v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje (MVI) ter Andragoškim centrom Slovenije (ACS), iz katerega prihaja tudi nacionalna predstavnica za evropsko leto v Sloveniji, magistrica Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si). 

Počastitvi evropskega leta spretnosti bosta namenjena dva nacionalna dogodka, in sicer: 

 • Tedni vseživljenjskega učenja, ki se bodo začeli z nacionalnim odprtjem 12. maja 2023 v Ajdovščini, potekali pa bodo od 15. maja do 18. junija 2023. 
 • Andragoški kolokvij - Otvoritev evropskega leta spretnosti, ki bo potekal 1. junija 2023 v Hiši Evropske unije na Dunajski cesti 22, Ljubljana

Druge zanimive povezave z informacijami o evropskem letu spretnosti: