Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Šinko o stanju kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva v Zgornji Savinjski dolini

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je z državnim sekretarjem dr. Darijem Krajčičem, obiskala Zgornjo Savinjsko dolino. Med obiskom so s predstavniki večih institucij potekala srečanja, predstavitve in izmenjave mnenj s področja kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva ter ogled primera na terenu.

Namen terenskega obiska je bila podrobnejša seznanitev s stanjem v regiji, izmenjava aktualnih informacij z javnimi službami s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva, pobudami lokalnih skupnosti ter seznanitev s konkretnimi primeri na terenu. Ministrica Irena Šinko je s sodelavci, državnim sekretarjem dr. Darijem Krajčičem, generalno direktorico Direktorata za kmetijstvo Mašo Žagar in generalnim direktorjem Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja Miranom Miheličem najprej obiskala Mozirje, kjer se je sestala s predstavniki kmetijske svetovalne službe izpostave Mozirje.

V razpravi so se seznanili s stanjem kmetijstva v regiji, delom svetovalne službe in konkretnimi dilemami, s katerimi se srečujejo kmetje in svetovalci pri svojem delu. Pozornost namenili potrebnim administrativnim razbremenitvam, še posebej na področju javnih razpisov, kjer bo ministrstvo sledilo pobudam s terena, da bodo kmetje lažje kandidirali in da bodo dejansko doseženi cilji različnih ukrepov, kjer so izpostavili kmetije na območjih z omejenimi dejavniki. Poudarili so tudi pomen svetovalne službe za kmete, kaj ministrstvo pričakuje od njih v okviru novega strateškega načrta skupne kmetijske politike ter pomen kmetijskih zemljišč in njihovo zaščito kot pogoj za prihodnje kmetovanje.

Obisk se je nadaljeval na izpostavi Zavoda za gozdove Slovenije v Nazarjah, ki opravlja javno gozdarsko službo v gozdnogospodarskem območju Nazarje. Vodstvo zavoda je ministrici in sodelavcem predstavilo stanje v Območni enoti, ki je razdeljena na tri krajevne enote: Luče, Gornji Grad, in Šoštanj, znotraj katerih je pet revirnih pisarn. Na tem območju je gozdnatost 70 %, po lastništvu gozdov pa prevladuje večja kmečka gozdna posest. Od skupaj 48.058 ha gozdov je zasebnih gozdov 46.370 ha (96 %), državnih gozdov 1.624 ha (3 %) in 64 ha gozdov v lasti lokalnih skupnosti. V razpravi so izpostavili vpliv podnebnih sprememb na gozdove, evidenco poseka, svetovanje lastnikom gozdov ter javni interes v gozdovih, ki se zagotavlja predvsem na način participacije širše javnosti v postopkih sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov.

Ministrica Šinko s sodelavci se je v prostorih Medgen borze v Rečici ob Savinji srečala z župani oz. direktorji občinskih uprav občin Mozirje, Nazarje, Ljubno, Gornji Grad, Luče, Solčava in Rečice ob Savinji. Predstavili so številne aktivnosti in posebnosti občin, posebej pa so se osredotočili na odprte zadeve, ki so vezane na kmetijstvo, gozdarstvo in lovstvo. Izpostavili so primere dobrih praks na področju LAS projektov; na območju Zg. Savinjske doline deluje LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki je do konca leta 2022 počrpal 83 % sredstev, oz. izvedel 14 do 17 potrjenih projektov. Pomembna vloga lokalnih skupnosti je tudi v strateškem načrtu SKP 2023 – 2027. Govorili pa so tudi o problemu, ki ga povzročajo divje zveri in divjad v kmetijstvu in gozdarstvu ter o administrativnih ovirah, s katerimi se srečujejo pri razvojnih projektih, prostorskim umeščanjem itd.

Sledil je tudi ogled živinorejske kmetije Spodnji Strmčnik iz Luč. Na kmetiji se ukvarjajo s predelavo ter prodajo mleka in mlečnih izdelkov tako na kmetiji, kot tudi od vrat do vrat, trgovcem na drobno, institucijam in gostinskim obratom. Ministrico in sodelavce so seznanili tudi s težavami, ki jih imajo pri pridobivanju sredstev EU na investicijskih razpisih.

Ob koncu obiska se je ministrica s sodelavci sestala s predstavniki Lovske družine Dreta Nazarje ter predstavniki Ribiške družine Ljubno. Predstavniki lovcev so ministrico seznanili z aktualno tematiko na tem področju. Lovska družina Dreta Nazarje upravlja z loviščem Dreta, ki je veliko 4.869 ha, od tega je 4.658 ha površin lovnih. Lovišče spada v Kamniško–Savinjsko lovsko upravljavsko območje (LUO). V LUO v zadnjih letih največ škode povzročijo divji prašiči, sledi jim jelenjad.

Predstavniki Ribiške družine Ljubno pa so ministrico seznanili aktualnimi zadevami, med drugim tudi s koncesijsko pogodbo za izvajanje ribiškega upravljanja v Zgornjesavinjskem ribiškem okolišu.