Skoči do osrednje vsebine

Stanje prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2023/2024

Do roka za prijavo za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto, to je do 3. aprila 2023, se je na skupno 25.560 prvotno razpisanih mest prijavilo 22.863 kandidatov. Ti kandidati so imeli nato do včeraj, 24. aprila 2023, še možnost, da so svojo prijavnico iz kakršnih koli razlogov prenesli na drugo šolo ali v drug izobraževalni program. Do roka za prenos prijave je svojo prvotno prijavo preneslo 1.963 kandidatov.

Ker se je na nekaterih izobraževalnih programih sprva prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče, je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje na nekaterih programih obseg razpisanih mest v aprilu zmanjšalo. Tako je trenutno na voljo 24.894 razpisanih mest (ministrstvo je prvotno razpisan obseg mest zmanjšalo za 666 mest), na katera je trenutno prijavljenih 22.870 kandidatov

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 625 kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 4.340 kandidatov - od tega se jih je 212 odločilo za vajeniško obliko izobraževanja - v programe srednjega strokovnega izobraževanja 9.942 kandidata in v gimnazijske programe 7.963 kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 6.246 kandidatov, za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.717 kandidatov.

Deleži prijavljenih kandidatov glede na vrsto izobraževalnega programa kažejo, da se je za naslednje šolsko leto v programe nižjega poklicnega izobraževanja prijavilo 2,7 odstotka kandidatov (lani 2,6 odstotka), v programe srednjega poklicnega izobraževanja skoraj 18 odstotkov (lani 18,7 odstotka), v programe srednjega strokovnega izobraževanja 43,5 odstotka (lani 42,9 odstotka), v gimnazijske programe pa se je prijavilo 34,8 odstotka kandidatov (lani 35,8 odstotka). 

Letos sicer zaključuje osnovno šolo 21.571 devetošolcev (lani 19.881). Število trenutnih prijav za vpis v srednjo šolo je sicer večje, kot je vpisna generacija, ker so prijavo za vpis v prvi letnik lahko oddali tudi kandidati, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, in tisti dijaki, ki se ponovno želijo vpisati v prvi letnik, vendar v drug izobraževalni program. Omenjeni kandidati lahko v skladu z rokovnikom oddajo prijavnico še do 16. maja 2023. Dijaki, ki se preusmerjajo, lahko oddajo prijavnico samo na programe, kjer je manj prijavljenih, kot je razpisanih mest.

Zgornji podatki o deležih prijavljenih kandidatov kažejo, da letošnje stanje prijavljenih kandidatov ne odstopa od dosedanjih. Zaznali smo nekoliko povečano zanimanje za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Kot vsako leto, se največ kandidatov prijavi v programe srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazijski programi in nato programi srednjega poklicnega izobraževanja.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje vsako leto v okviru razpisa za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto razpiše okrog 4.000 do 5.000 prostih mest več, kot je kandidatov vpisne generacije. To pomeni, da je prostih mest dovolj in da imajo kandidati tudi dovolj možnosti izbire. Ob tem upoštevamo tudi, da je v posameznih regijah razpisanih več mest kot je kandidatov vpisne generacije te regije. 

Prav tako razpis sledi interesom kandidatov za vpis, saj vsako leto tudi delež razpisanih mest posameznih izobraževalnih programov sledi nameram kandidatom za vpis. Največji delež razpisanih mest za vpis novincev je vsako leto razpisan v okviru programov srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazijski programi in nato programi srednjega poklicnega izobraževanja. Najmanjši delež predstavljajo programi nižjega poklicnega izobraževanja.

Na državni ravni je dovolj zagotovljenih prostih vpisnih mest. Veliko šolam ob koncu izvedbe prijavno – vpisnega postopka za vpis novincev ostajajo prosta mesta in to na vseh vrstah programov, tudi gimnazijskih. Težava, ki jo opažamo v zadnjih nekaj letih, pa je, da se veliko kandidatov iz manjših krajev ali krajev, ki so blizu večjih središč, odloča za vpis v šole v večjih središčih. Še posebej to velja za Osrednjeslovensko in Savinjsko regijo (samo mesto Celje), pa tudi za Podravsko regijo. 

Ministrstvo poskuša upoštevati in omogočiti čim večjemu številu kandidatov, da se vpišejo v izbrani program, pa tudi v izbrano šolo. Če ima šola prostorske in kadrovske pogoje in če je velik interes za vpis, poskušamo skupaj s šolami poiskati rešitve v smeri razpisa novega izobraževalnega programa na šoli ali povečanja obsega prvotno razpisanih mest v programih, ki se na šoli že izvajajo, tako da se razpiše dodatni oddelek.

Za naslednje šolsko leto 2023/2024 smo tako razpisali naslednje nove programe:

• Slaščičar (SI), Srednja šola Izola;
• Lesarski tehnik, Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta (žal ni bilo zanimanja za vpis),
• Farmacevtski tehnik, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje,
• Tehnik računalništva (SI), Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran;
• Gimnazija – športni oddelek, Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija,
• Ekonomska gimnazija – športni oddelek, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor in Ekonomska šola Murska Sobota,
• Tehniška gimnazija (biotehnologija), Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje.

Kjer prostorske in kadrovske kapacitete šole ne dopuščajo razmestitev novega programa ali dodatnih oddelkov, poskušamo omogočiti, da je v oddelkih več dijakov, kot je prvotno razpisanih mest za posamezni oddelek, tako da ministrstvo šoli izda soglasje za oblikovanju nadnormativnih oddelkov v skladu z dovoljenim obsegom. 
Tako šole v okviru obstoječega obsega razpisanih oddelkov sprejmejo več prijavljenih kandidatov, kot je razpisanih mest, predvidenih za novince. V okviru programa srednjega poklicnega izobraževanja vsako leto v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva razpisujemo za vpis novincev za posamezni oddelek po 26 mest, medtem ko je v posameznem oddelku lahko do 28 dijakov. V okviru programa srednjega strokovnega ali gimnazijskega izobraževanja vsako leto v skladu z navedenim pravilnikom o normativih razpisujemo za vpis novincev za posamezni oddelek po 28 mest, medtem ko je v oddelku lahko do 30 dijakov. Posamezne vrste izobraževalnih programov so namenjena za ponavljalce, katerim mora šola zagotoviti možnost ponavljanja. Če šola za prihodnje šolsko leto ne predvideva ponavljalcev ali manj ponavljalcev, kot je rezerviranih mest v okviru oddelka, lahko na ta mesta sprejme novince oziroma v dogovoru s šolo ministrstvo izda soglasje za oblikovanje nadnormativnih oddelkov. To pomeni, da je v oddelkih programov srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja po 32 dijakov, v oddelkih srednjega poklicnega izobraževanja pa po 31 dijakov. Samo na ta način bomo tudi letos samo v Osrednjeslovenski regiji, kjer je tako kot vsako leto največ zanimanja za vpis, zagotovo zagotovili še dodatnih (okrog) 400 mest. 

Šole, ki imajo še na voljo prostorske in kadrovske kapacitete, imajo v skladu z rokovnikom sedaj tudi možnost, da ministrstvu do 9. maja 2023 posredujejo svoje predloge za morebitno povečanje obsega trenutno razpisanih mest. O teh predlogih šol bomo na ministrstvu odločali v maju, končna odločitev bo znana najkasneje 24. maja 2023. Takrat bo tudi znano, katere šole bodo na katerih programih dejansko omejile vpis.