Skoči do osrednje vsebine

Z novim pravilnikom o poklicnih boleznih do večje varnosti za delavce

S 1. majem se začne uporabljati Pravilnik o poklicnih boleznih (pravilnik), ki sistem odkrivanja in priznavanja poklicnih bolezni ureja celostno, delavcem pa zagotavlja več varnosti.

Slabo delujoč sistem odkrivanja in priznavanja poklicnih bolezni se je izkazoval v številnih anomalijah sistema, ki so bile v škodo delavcev. Slednji so ostajali brez potrjenih poklicnih bolezni in posledično tudi brez svojih pravic iz zdravstvenega in invalidskega zavarovanja. Izjema je bila le poklicna bolezen, ki je nastala zaradi izpostavljenosti azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest, ki jo podrobneje urejata Zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom in Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu.

Nov pravilnik področje obravnava celostno

Pravilnik opredeljuje poklicno bolezen in seznam poklicnih bolezni, katerih ustreznost bo redno spremljal razširjen strokovni kolegij medicine dela, prometa in športa, njihovo ustreznost pa v celoti preveril najmanj vsakih 5 let.

Pravilnik določa tudi dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni in definira postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni. Sredstva za postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni bodo zagotovljena iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Več varnosti za delavce

Delavec bo na podlagi pravilnika za določene poklicne bolezni lahko uveljavljal pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V primeru potrjene poklicne bolezni bo delodajalec obvezan prilagoditi organizacijo delovnega procesa in delovnih pogojev na delovnem mestu ali določenem delu delavca, ki mu je bila potrjena poklicna bolezen.

Delavec s potrjeno poklicno boleznijo bo lahko uveljavljal pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki bo v celoti krilo plačilo zdravstvenih storitev zdravljenja in rehabilitacije. V času bolniške odsotnosti bo delavec prejel 100-odstotno odmero nadomestila plače od osnove plače (povprečna mesečna plača v predhodnem koledarskem letu), nadomestilo pa bo delavcu pripadalo tudi po morebitnem prenehanju delovnega razmerja, in sicer dokler ne bo spet zmožen za delo.

Vpliv na uveljavljanje pravic iz obveznega invalidskega zavarovanja

Delavec bo na podlagi pravilnika lahko uveljavljal pravice iz obveznega invalidskega zavarovanja. Pravica do invalidske pokojnine se bo pridobila ne glede na pokojninsko dobo zavarovanca, invalidska pokojnina pa se bo odmerila od pokojninske osnove v odstotku, določenem za 40 let pokojninske dobe. V primeru smrti zavarovanca se bo vdovska pokojnina priznavala ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo zavarovanca.

Delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti bo pridobil na podlagi nastanka sprememb v invalidnosti ali nove invalidnosti novo pravico, ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Zavarovancu se bo lahko v primeru nastanka telesne okvare priznala pravica do invalidnine za telesno okvaro, ki se izplačuje tudi v tujino.

Pravilnik je pripravilo Ministrstvo za zdravje, na ministrstvu pa smo pri pripravi intenzivno sodelovali.