Skoči do osrednje vsebine

Posvet z občinami o digitalni povezljivosti

V spletnem okolju Microsoft Teams je potekal posvet o digitalni povezljivosti, ki smo ga organizirali na Ministrstvu za digitalno preobrazbo v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenje občin Slovenije.
Posvet o digitalni povezljivosti na spletnem okolju Microsoft Teams.

Posvet o digitalni povezljivosti na spletnem okolju Microsoft Teams.

Posvet je bil namenjen predstavitvi aktualnih vsebin, ki se nanašajo na digitalno povezljivost, še posebej na izvajanje projektov sofinanciranja gradenj širokopasovnih omrežij (GOŠO) in zagotavljanja univerzalne storitve. Udeleženci so spregovorili o vlogi lokalnih skupnosti in države pri zagotavljanju digitalne povezljivosti ter strateških usmeritvah na ravni EU, na nacionalni in lokalni ravni.
Pričel se je s pozdravnim nagovorom in uvodom dr. Tila Rozmana: »Digitalna preobrazba ni cilj sama po sebi, temveč je njen cilj izboljšati kakovost življenja ljudi. V središče ni postavljena tehnologija, temveč človek. Ustrezna gigabitna infrastruktura je temelj digitalne preobrazbe države, lokalnih skupnosti, gospodarstva in družbe kot celote. Ambicije Slovenije na področju povezljivosti so visoke. Vlada je 25. avgusta 2022 sprejela Načrt razvoja gigabitne infrastrukture za vzpostavitev infrastrukture, ki bo omogočala gigabitno povezljivost vseh slovenskih gospodinjstev, podjetij in spodbujevalcev družbeno-gospodarskega razvoja, obenem pa tudi neprekinjeno pokritost z omrežjem 5G vseh mestnih in drugih naseljenih območij ter glavnih prizemnih prometnih poti.« Ter nadaljeval s predstavitvijo načrta razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030: »Eden od pomembnih ukrepov, ki jih izvajamo na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij na območjih, kjer ne obstaja ustrezna infrastruktura in kjer tudi ni tržnega interesa za gradnjo. Zagotoviti moramo, da nihče ne bo ostal zadaj.«
Na posvetu je bilo v okviru izvajanja projektov GOŠO 4 in GOŠO 5 s strani Natalije Kralj iz MDP, občinam predstavljeno v kateri sklopih/občinah se izvajajo projekti, kateri upravičenci gradijo posamezne sklope, ter višina javnega sofinanciranja.  Posebej poudarjeno je bilo, da je služnost pri gradnji javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ki se financirajo iz javnih sredstev v skladu z 20. členom ZEKom-2, na nepremičninah v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti neodplačna. Hkrati je bilo izpostavljeno, da je zelo pomembno sodelovanje občin z upravičencem/izvajalcem, saj tako sodelovanje lahko močno olajša in pospeši izvedbo projekta.  
Zvonimir Unijat iz MDP je predstavil načrtovanje projektov za sofinanciranje gradenj širokopasovnih omrežij iz Sklada za okrevanje in odpornost ter Večletnega finančnega okvira 2021 - 2027. Andraž Mlaker iz MO Maribor je predstavil javno razsvetljavo kot hrbtenico povezljivosti pametnega mesta, v. d. direktorica Agencije za komunikacije omrežja in storitve Republike Slovenije, mag. Tanja Muha pa možnosti zagotavljanja univerzalne storitve. Namreč, univerzalna storitev je najmanjši nabor storitev določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede na njihovo geografsko lego. Predstavila je obseg univerzalne storitve, kdo je do nje upravičen ter kako in kje jo upravičenci lahko naročijo. Univerzalna storitev je zagotovljena vsem končnim uporabnikom na ozemlju Republike Slovenije na lokaciji njihovega stalnega prebivališča ne glede na geografsko lego. Glavni namen univerzalne storitve pa je preprečitev socialne in digitalne izključenosti.
Mag. Janja Varšek, vodja Sektorja za upravljanje z radiofrekvenčnim spektrom na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve, je predstavila Priporočilo agencije v zvezi s postopki zagotavljanja pokrivanja nepokritih oziroma slabše pokritih območij z mobilnimi omrežji. Namen priporočila je zagotoviti boljšo pokritost ozemlja Republike Slovenije z mobilnim omrežjem, javne mobilne komunikacijske storitve končnim uporabnikom, pa tudi spodbuditi operaterje oz. imetnike  odločb o dodelitvi frekvenc in lokalne skupnosti k skupnemu iskanju rešitev za izboljšanje pokritosti območij z mobilnim omrežjem.
Po koncu predstavitev  je sledila razprava, ki je bila namenjena odpravi morebitnih nejasnosti ter izmenjavi mnenj med udeleženci.
Posvet se je zaključil z zaključnimi besedami organizatorjev, ki so se zahvalili vsem udeležencem za njihov prispevek in aktivno sodelovanje. Skupno je bilo na posvetu predstavljenih veliko zanimivih in koristnih informacij, ki bodo zagotovo pomagale lokalnim skupnostim pri digitalni preobrazbi ter izboljšanju digitalne povezljivosti.

Vse, ki se posveta niso mogli udeležiti sporočamo, da bo posnetek kmalu na voljo, gradiva pa so že dostopna na spletni strani Posvet o digitalni povezljivosti (vlada.si).