Skoči do osrednje vsebine

Agencija nadaljuje vzorčenje tal po programu monitoringa kakovosti tal v Sloveniji

Agencija za okolje je na območju Občine Celje izvedla prvo vzorčenje tal v okviru »Programa monitoringa kakovosti tal za obdobje 2022 do 2026« v letu 2023. S tem izkopom pedološkega profila in terenskim opisom lastnosti tal je Agencija za okolje začela vzorčenje tal izvajati samostojno, brez zunanjih izvajalcev.

Vzorčno mesto Celje (M00082) se nahaja na urbanih tleh, s stanovanjsko rabo tal. Vzorci tal za kemijske in pedološke analize so iz treh globin: A (0-5 cm), D (5-20 cm) in F (20-30 cm). Ker gre za prvo vzorčenje na tej lokaciji, so sodelavci izkopali pedološki profil tal, na podlagi katerega so določili talni tip in opisali talne horizonte ter izmerili skupno globino tal do matične podlage. Iz profila tal so za vsak posamezni horizont odvzeli porušene in neporušene vzorce tal.

Monitoring kakovosti tal omogoča pridobitev zanesljivih podatkov o stopnji onesnaženosti tal, različnih spremembah kakovosti tal in predvidenih posledicah različne rabe tal. Onesnaženost tal se določa na podlagi Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, kjer so opredeljene nevarne snovi, katerih vrednosti se morajo spremljati v tleh.

Namen programa monitoringa je ugotavljanje vsebnosti onesnaževal v tleh Slovenije oz. ugotavljanje okoljske kakovosti tal v Sloveniji. V tleh se lahko kopičijo nevarne snovi in ostanejo onesnažena tudi, ko se njihovo onesnaževanje preneha. Onesnaženosti tal s prostim očesom pogosto ni mogoče opaziti, zato je potrebno izvajanje monitoringa kakovosti tal.

Rezultati kemijskih in pedoloških analiz odvzetih vzorcev bodo objavljeni v aplikaciji Kakovost tal proti koncu letošnjega leta.

Izkopna jama za popis lastnosti tal.

Pedloški profil | Avtor Agencija za okolje

1 / 3