Skoči do osrednje vsebine

Javna predstavitev mnenj o vzgoji in izobraževanju v Državnem zboru

V ponedeljek, 3. 4. 2023, je v Državnem zboru RS potekala javna predstavitev mnenj o vzgoji in izobraževanju v luči glavnih procesov, ki se odvijajo v tem trenutku na področju vzgoje in izobraževanja: kurikularne prenove, priprave nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 ter priprave zakonodajnih sprememb.

Javno predstavitev mnenj je organiziral Odbor DZ za izobraževanje, znanost in mladino. Namen javne predstavitve mnenj je bil opraviti širšo razpravo in pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti o strateških vprašanjih vzgoje in izobraževanja ter ugotoviti, kako bodo aktualna vprašanja s področja vzgoje in izobraževanja naslovljena  okviru kurikularne prenove in nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda je uvodoma pojasnil razloge za kurikularno prenovo in modernizacijo poklicnega in strokovnega izobraževanja. Kot je poudaril, je bila zadnja večja prenova učnih načrtov in katalogov znanj izvedena med leti 2007 in 2011, pred kratkim pa je bila izvedena tudi analiza učnih načrtov in katalogov znanj, ki kaže na nujnost prenove obstoječih dokumentov. Minister je predstavil tudi načrtovane glavne zakonodajne spremembe na področju vzgoje in izobraževanja, ki med drugim vključujejo uvedbo  obveznega 1. tujega jezika v prvi razred osnovne šole in uvedbo obveznega 2. tujega jezika v 7. razred osnovne šole, nov koncept razširjenega programa osnovne šole, uvedbo nacionalnega preverjanja znanja v 3. razred OŠ in selekcijsko vlogo dosežkov na NPZ v 9. razredu OŠ pri vpisu v srednjo šolo z omejitvijo vpisa ter ureditev izobraževanja na domu na način, da bo zagotavljala enakovredne izobrazbene standarde pri vseh predmetih učencem, ki se izobražujejo na domu. Slovenija se tako kot druge evropske države sooča s pomanjkanjem učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, zato se pripravlja tudi posodobitev profesionalnega in kariernega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

V nadaljevanju je dr. Janez Vogrinc, vodja Delovne skupine za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-33, predstavil delo in naloge omenjene delovne skupine. Kot je poudaril, je glavna naloga delovne skupine, da do konca leta 2023 pripravi predlog nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za naslednje desetletno obdobje, ki bo imel natančno določene cilje razvoja vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, hkrati pa tudi opisane akcijske načrte, ki jih bo potrebno pripraviti za uspešno implementacijo zastavljenih ciljev v prakso. Delovna skupina se je prvič sestala januarja letos in vsebuje 6 delovnih podskupin, ki pokrivajo različna vsebinska vzgojno-izobraževalna področja. Z osredotočanjem na vsebinska področja in ne na ravni izobraževanja se po besedah dr. Vogrinca želi doseči večjo povezanost in usklajenost rešitev med različnimi ravnmi izobraževanja. V pripravo nacionalnega programa je skupaj vključenih 62 strokovnjakov. Ob tem je poudaril, da v premislekih v okviru delovne skupine ne bosta izpuščeni niti področji višješolskega izobraževanja niti izobraževanja odraslih, kljub temu, da imata ti področji že sprejeti svoj nacionalni program oziroma strategijo. Pomembna naloga delovne skupine pa je tudi usklajevanje različnih procesov, ki trenutno vzporedno potekajo na vzgojno-izobraževalnem področju in povezovanje z različnimi zavodi in delovnimi skupinami, ki so nosilci teh procesov.

V javni razpravi je svoje mnenje predstavilo 36 govorcev, ki so prišli iz različnih institucij, med drugim z Zavoda RS za šolstvo, Centra RS za poklicno izobraževanje, Državnega izpitnega centra, Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete UP, Centra Gustava Šiliha Maribor, Društva šolskih svetovalcev Slovenije, OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Danile Kumar Ljubljana, Zveze ljudskih univerz Slovenije, Fakultete za šport UL, Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, Društva BRAVO, Zveze prijateljev mladine Slovenije, Skupnosti vrtcev Slovenije, Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, Pedagoške fakultete UL, Andragoškega centra RS, Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije, Dijaške organizacije Slovenije, OŠ Lava Celje, Filozofske fakultete UL, Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, Platforme SLOGA, Društva katoliških pedagogov Slovenije.