Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 43. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 43. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Uredba omogoča sofinanciranje izvedbe ukrepov protipožarnega varstva gozdov, in sicer ureditev protipožarne infrastrukture. Uredba nadalje določa predmet podpore in namen podukrepa, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, finančne določbe, javni razpis, vložitev vloge na javni razpis, obravnavo vlog, združevanje pomoči, datum upravičenosti stroškov, pogoje ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, zahtevek za izplačilo sredstev, obveznosti upravičencev, javno objavo upravičencev, izvedbo kontrol ter sistem kršitev in upravnih sankcij, višjo silo in izjemne okoliščine, hrambo dokumentacije ter začetek veljavnosti.

Podpora bo namenjena gradnji, rekonstrukciji ali protipožarnemu vzdrževanju protipožarnih presek, stez in zidov, prostorov za izvenletališko pristajanje helikopterjev ter namenske ureditve vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje.

Sprememba Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v letih 2020–2022

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020–2022.

Z Uredbo se uvaja podaljšanje treh podukrepov:

  • sofinanciranje čebelarske opreme,
  • vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu in
  • sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.

S podaljšanjem bo z javnim razpisom zagotovljena finančna podpora in podprta modernizacija čebelarskega sektorja, optimalno delovanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu in ustrezna zdravstvena oskrba z ekološkimi zdravili.

Evropska Komisija je 9. junija 2021 izdala Izvedbeni sklep Komisije o odobritvi spremenjenih nacionalnih programov za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki so jih predložile države članice. 27 spremenjenih nacionalnih programov je bilo podaljšanih do 31. decembra 2022, tudi za Slovenijo. Izplačila upravičencem so načrtovana do 15. oktobra 2023.

Program ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020–2022 je bil potrjen s Sklepom Komisije z 12. junija 2019 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov.

Stališče o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika

Vlada je sprejela stališče Slovenije k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/833 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika. Slovenija predlog uredbe podpira.

Namen predloga je v pravo EU prenesti ohranitvene in upravljalne ukrepe, ki jih je sprejela Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (angleško Northwest Atlantic Fisheries Organization – NAFO) na letnem zasedanju septembra lani. To so ukrepi v zvezi z novimi dolžnostmi držav članic zastave, povezanimi s predložitvijo raziskovalnih načrtov in zahtevami glede plovil za izvajanje raziskovalnih dejavnosti, ureditvijo poskusne vleke ob prvem vstopu v sektor na ribolovnem potovanju, prilagoditvijo za zaporo ribolova rdečih okunov na območju pristojnosti te organiozacije, prepovedjo iztovarjanja, pretovarjanja in obdržanja na krovu grenlandskih morskih psov ter medsebojno uskladitvijo seznamov plovil, ki opravljajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov med regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva. Ukrepi NAFO za ohranjanje in izvrševanje so od začetka veljavnosti 1. decembra 2022 zavezujoči za vse pogodbenice NAFO.

Predlog na Komisijo prenaša tudi pooblastila za spremembo Uredbe v zvezi z dolžnostmi držav članic, ki zadevajo predložitev raziskovalnih načrtov in zahteve glede plovil za izvajanje raziskovalnih dejavnosti, če NAFO take ukrepe v prihodnosti spremeni. Hitro izvajanje teh določb v pravu Unije je potrebno, da se v prihodnjih ribolovnih sezonah plovilom Unije omogoči ribolov pod enakimi pogoji, kot jih imajo plovila drugih pogodbenic NAFO.

Imenovanje v svet Zavoda za ribištvo

Vlada je v svetu Zavoda za ribištvo Slovenije se kot predstavnika ustanovitelja razreši člana Jureta Vozlja, predstavnika Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki je podal odstopno izjavo.

Za preostanek mandata sveta Zavoda za ribištvo Slovenije (do 23. februarja 2026) je v svet Zavoda za ribištvo Slovenije kot predstavnik ustanovitelja imenovala Andreja Ograjenška, predstavnika zgoraj navedenega ministrstva.

Vlada kot ustanoviteljica Zavoda za ribištvo Slovenije imenuje tri člane sveta javnega zavoda in sicer po enega člana z ministrstva, pristojnega za ribištvo, ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva, pristojnega za okolje.