Skoči do osrednje vsebine

Obračun nadurnega dela

V skladu s 1. odstavkom 126. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora pri plači delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

Prvi odstavek 126. člena ZDR-1 določa, da je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Prvi odstavek 2. člena Zakona o minimalni plači (v nadaljevanju ZMinP) določa, da ima delavec, ki pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas, pravico do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, določene v skladu s  tem zakonom.

Prvi odstavek 2. člena ZMinP določa (ki se uporablja od 1. 1. 2020 dalje), da se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo.

Osnovni namen dodatka za nadurno delo je, da se nadure plačajo več kot redne ure.

Torej delavcu za delo opravljeno preko polnega delovnega časa, pripada enako plačilo kot za redno delo, kar vključuje osnovno plačo in če le-ta ne dosega minimalne plače še razliko do minimalne plače ter pripadajoče dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami (npr. za delovno dobo, stalnost, pogoje dela, delovno uspešnost, ….), poleg tega pa mu pripada tudi dodatek za nadurno delo v višini določeni v kolektivni pogodbi dejavnosti, odmerjen od osnovne plače delavca.