Skoči do osrednje vsebine

Kljub domnevnim zapletom z razpisom pravočasno do naprav za magnetno resonančno slikanje

Ministrstvo za zdravje je s prvimi aktivnostmi za nabavo naprav za magnetno resonančno (MR) slikanje pričelo že spomladi 2022.

Na osnovi zbranih podatkov o starosti aparatov, obsegu programa in strategiji razvoja posameznih bolnišnic se je v začetku načrtovala nabava 9 naprav. Po nastopu ministrstva za zdravje v novi sestavi in na podlagi dodatnih informacij se je izkazala potreba po dodatnih napravah in tako je bila v septembru sprejeta odločitev, da je skupno potrebno število MR naprav za 13 javnih zdravstvenih zavodov 16.

Skupina, ki so jo sestavljali radiologi iz vseh javnih zdravstvenih zavodov, za katere se predvideva nabava naprave MR, je pripravila tehnične specifikacije, ki so bile s pozivom v začetku novembra 2022 posredovane potencialnim ponudnikom, in sicer družbam ECHO SON d.o.o., GH Holding d.o.o., GORENJE GTI d.o.o., Siemens Healthcare d.o.o., Mideas d.o.o. in MEVI d.o.o.

Glede na posredovane pripombe in pojasnila je skupina pripravila dokončne specifikacije. Na Uradu Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu so pred dokončno izdelavo razpisne dokumentacije oz. pred objavo javnega naročila želeli nesporno ugotoviti izpolnjevanje zakonskih zahtev, izhajajočih iz zakona o javnem naročanju, zato so v začetku februarja 2023 izvedli informativno povpraševanje. Ponovni poziv je bil posredovan istim potencialnim ponudnikom kot novembra 2022. Želeli so namreč natančno preveriti relevantni trg, zmožnosti dobav aparatur še v letošnjem letu, natančno ugotoviti vrednost naročila, zlasti pa so želeli preveriti zadostitev drugemu odstavku 64. člena Zakona o javnem naročanju 3 (ZJN-3) ter prvemu in drugemu odstavku 65. člena ZJN-3 (predhodno preverjanje trga in predhodno sodelovanje kandidatov ali ponudnikov).

Od omenjenih potencialnih ponudnikov je le podjetje Siemens Healthcare d.o.o. posredovalo ponudbo za vseh 16 naprav z zneski in dobavnimi roki. Podjetja Mideas d.o.o. in MEVI d.o.o sta odgovorila, da naprav po priloženih tehničnih specifikacijah ne morejo dobaviti, v odgovorih GH Holding d.o.o. in GORENJE GTI d.o.o. pa so bili zapisani očitki, da naprave po predloženih tehničnih specifikacijah lahko dobavi le podjetje Siemens Healthcare d.o.o. Ker očitki nakazujejo na sum prilagajanja naročila določenemu ponudniku, je Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu postopke priprave in izvedbe javnega naročila takoj ustavil ter podal prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) in nacionalni preiskovalni urad (NPU).

Ne glede na domnevni zaplet bo javno naročilo, na katerega se bodo lahko prijavili vsi potencialni ponudniki, za nakup omenjenih naprav objavljeno takoj po dokončni uskladitvi tehničnih specifikacij, predvidoma v začetku aprila. Domnevni zaplet tako nikakor ne bo vplival na predvidene časovnice, kvečjemu bo dobave aparatov še skrajšal, saj bo s takšnim postopkom možnost revizije oziroma pritožb manjša.

Sicer je projekt 'Naprave za magnetno resonančno slikanje za več javnih zdravstvenih zavodov' del Načrta razvojnih programov (NRP). Skupna vrednost projekta je 48.846.360 evrov, od tega je 38.430.000 evrov z DDV za nakup MR naprav, ki se krije iz proračunskih postavk (221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode in/ali 221666 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah, medtem ko 10.416.360,00 evrov z DDV za izvedbo potrebnih gradbeno-obrtniških investicij del krijejo javni zdravstveni zavodi.

Medtem pa se evropska sredstva iz projekta energetske sanacije stavbe Hospital Univerzitetnega kliničnega centra preusmerjajo na projekt »Skupno javno naročilo medicinske opreme v okviru projekta REACT«, v sklopu katerega se bo nabavila draga medicinska oprema. (Predviden vir financiranja je v celoti iz »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 14-20 REACT-EU« v vrednosti 41.720.152 EUR.)