Skoči do osrednje vsebine

Z delom pričelo posvetovalno telo za dolgotrajno oskrbo

V oblikovanje prenove področja in Zakona o dolgotrajni oskrbi ministrstvo vključuje širok nabor predstavnikov strokovne javnosti in civilne družbe. Maljevac: »Zavezani smo najširšemu dialogu.«

Mateja Nagode, v.d. generalne direktorice, minister Simon Maljevac in državni sekretar dr. Luka Omladič

Z delom pričelo posvetovalno telo za dolgotrajno oskrbo | Avtor: Ministrstvo za solidarno prihodnost

Posvetovalno telo ministra za solidarno prihodnost za področje dolgotrajne oskrbe vključuje širok nabor predstavnic in predstavnikov strokovnih organizacij, izvajalcev, uporabnikov ter predstavnikov civilne družbe in drugih resorjev. Prva seja posvetovalnega telesa, ki je potekala v petek, 24. marca 2023 je bila namenjena seznanitvi z vsebinskimi in terminskimi načrti Ministrstva za solidarno prihodnost v pripravi prenove Zakona o dolgotrajni oskrbi ter predstavitvi splošnih komentarjev udeleženk in udeležencev.

Minister Simon Maljevac je ob pričetku pozdravil prisotne: »Ob vzpostavitvi novega ministrstva smo se zavezali najširšemu dialogu z deležniki s področji našega dela. Razvoj storitev dolgotrajne oskrbe in oblikovanje zakonskih rešitev zanje terja aktivno povezovanje različnih strok, civilne družbe in uporabnikov storitev. Zato smo v telo, ki bo sooblikovalo ključne vsebine na področju dolgotrajne oskrbe, uspeli povezati najbolj aktivne organizacije iz kroga strokovne javnosti in civilne družbe v državi« je poudaril minister. »Cilj vzpostavitve delujočega sistema dolgotrajne oskrbe pa ostaja dobrobit uporabnikov!« Minister je poudaril tudi, da seja posvetovalnega telesa ne nadomešča instituta javne razprave, zagotavlja pa, da bo pripravljena zakonodaja izhajala iz stroke in prakse.

Na seji, ki jo je vsebinsko vodil državni sekretar dr. Luka Omladič, so predstavnice in predstavniki ministrstva udeležencem predstavili ključne poudarke: ZDOsk začne veljati 1. januarja 2024, predstavil bo postopno implementacijo pravic in storitev, v ospredju bo oskrba po meri človeka z več elementi socialnega varstva ter načrt, da bo uporabnicam in uporabnikom na voljo enotna vstopna točka z enotnim informiranjem, podporo in osebno obravnavo. »Področje dolgotrajne oskrbe terja sistemsko ureditev na ravni institucij, domov in celotne mreže. Le tako bomo dosegli cilj, da vsakogar obravnavamo celovito in s spoštovanjem,« je izpostavil Omladič.

Predstavnice in predstavniki strokovnih organizacij, izvajalcev, uporabnikov ter predstavnikov civilne družbe in drugih resorjev.

Predstavnice in predstavniki na posvetovalnem telesu za dolgotrajno oskrbo | Avtor: Ministrstvo za solidarno prihodnost

V širok nabor partnerjev v posvetovalnem telesu je ministrstvo sicer povabilo Varuha človekovih pravic, Zagovornika načela enakosti, zdravstveno in visokošolsko ministrstvo, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Fakulteto za socialno delo, Fakulteto za družbene vede, Zdravstveno fakulteto, Inštitut RS za socialno varstvo, Inštitut Antona Trstenjaka, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikat upokojencev Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Skupnost občin Slovenije, Skupnost varstveno-delovnih centrov, Skupnost organizacij za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, Strokovno združenje fizioterapevtov Slovenije, Skupnost centrov za socialno delo, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Socialno zbornico Slovenije - Sekcijo za socialno oskrbo na domu, Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije, Srebrno nit, Zvezo društev upokojencev Slovenije, Zvezo za avtizem Slovenije, Sonček – Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije, Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju »Vesele nogice«, YHD – Društvo za kulturo in teorijo hendikepa, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, Socialno zbornico Slovenije - Sekcijo za družinske pomočnike in Alma Mater Europea - Evropski center, Maribor; Katedro za socialno gerontologijo.

Na srečanju so udeleženci pozdravili namero ministrstva, da v oblikovanje prenove dolgotrajne oskrbe vključi širšo skupino deležnikov s terena in podali svoje splošne komentarje: potrebno je jasno opredeliti stabilno in vzdržno financiranje, v ospredju mora ostati skrb za upravičenca, potrebno je jasno opredeliti kdo upravičenec je, v kolikšni meri, na kakšen način in v kakšni obliki, poskrbeti je potrebno za stabilno bazo izvajalcev in, kar so udeleženci poudarili večkrat, za dovolj kadra ter pravično ovrednotenje njihovega dela.

»V zvezi s kadrovsko problematiko ministrstvo pripravlja tudi interventni zakon, ki bo pripravljen v nekaj mesecih, še pred zakonom o dolgotrajni oskrbi in s katerim bomo ublažili problematiko pomanjkanja kadrov, zakon pa se bo osredotočil na vprašanja poklicnih kvalifikacij za delo v oskrbi, tujih delavcev ter na kadrovsko politiko znotraj institucij in izvajalcev,« je pojasnil državni sekretar.

Cilj ministrstva je oblikovati prenovo Zakona o dolgotrajni oskrbi v roku dveh mesecev, zato bo posvetovalno telo nemudoma nadaljevalo z delom. V tem času se bo sestajalo redno, predvidoma dvakrat mesečno in sistematično obravnavalo podpodročja.