Skoči do osrednje vsebine

Dvanajsta seja Sveta za živinorejo

Ministrica Irena Šinko se je včeraj udeležila 12. seje Sveta za živinorejo. Na seji so člani Sveta razpravljali o poročilu Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2021, scenarijih za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu ter Pravilniku o registraciji in identifikaciji prašičev, ki je v javni razpravi.

Člani sedijo za mizo

12. seja Sveta za živinorejo. | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

Ministrica Irena Šinko je uvodoma člane sveta sezanila z infomacijo, da je Vlada izdala Uredbo o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023, Uredbo o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Naturo 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravilih pogojenosti. Uredbe predstavljajo podlago za subvencijsko kampanjo, ki se prične z 31. marcem 2023. Ministrstvo bo v prihodnjih dneh izdalo tudi Pravilnik o razvstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Člani Sveta so ponovno izpostavili problematiko napadov zveri na pašno živino ter ocenjevanje škod zaradi teh napadov. Seznanili so se z informacijo glede sestanka, ki je že potekal z Ministrstom za naravne vire in prostor. Za pripravo ustrezne metodologije izračuna škod bo vzpostavljena delovna skupina, ki se bo dogovorila o končni rešitvi.

Člani Sveta so se seznaili s poročilom Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2021. Na podlagi razprave glede masnih bilanc so sklenili, da je potrebno Pravilnik o masnih bilancah začeti izvajati v takšni obliki, kot je bil sprejet.

Nadalje je potekala široka razprava glede scenarijev za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu. Člani Sveta so se strinjali, da zmanjševanje emisij v okviru kmetijstva  zahteva široko in poglobljeno razpravo, zato so sklenili, da se tematika ponovno uvrsti na naslednjo sejo. Seznanili so se tudi z dokumentom, ki ga je ministrstvo pripravilo za utemeljitev ukrepov  trajnostne živinoreje iz Strateškega načrta kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za potrebe usklajevanja z Evropsko komisijo.

Ob koncu je potekala razprava tudi glede Pravilnika o registraciji in identifikaciji prašičev. Predstavniki Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so pojasnili namen in vsebino pravilnika. Pojasnjeno je bilo, da Uprava intenzivno pripravlja odziv na pripombe, ki so jih prejeli v okviru javne razprave, ki bo podrobneje pojasnjen na sestanku z deležniki.