Skoči do osrednje vsebine

Ugotovitve poročila seje Medvladnega odbora za podnebne spremembe

Med 13. in 19. marcem 2023 je v Švici potekala 58. seja Medvladnega odbora za podnebne spremembe IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Osrednji namen seje je bila potrditev Sinteznega poročila šestega ocenjevalnega cikla medvladnega odbora. Poročilo zaključuje osemletni ocenjevalni cikel in zagotavlja pregled trenutnega znanja na področju podnebne znanosti. Potrjen je bil tudi povzetek za odločevalce, ki združuje ključna najnovejša znanstvena sporočila in ugotovitve o vplivih podnebnih sprememb, podnebnih tveganjih in odzivih nanje.

Generalni sekretar Združenih narodov António Guterres je ob potrditvi sinteznega poročila poudaril, da gre za »jasen poziv k odločni pospešitvi podnebnih prizadevanj vsake države in vsakega sektorja ter v vsakem časovnem okviru. Naš svet potrebuje podnebne ukrepe na vseh frontah, povsod in istočasno.«

Poročilo vsebuje tudi pomembno sporočilo, da upanje glede doseganja cilja omejitve globalnega segrevanja na 1,5°C še obstaja. Ob tem je predsednik odbora Hoesung Lee povedal, da »to sintezno poročilo poudarja nujnost bolj ambicioznih ukrepov in kaže, da lahko, če ukrepamo nemudoma, še vedno zagotovimo življenjsko primerno trajnostno prihodnost za vse.«

Takojšnje ukrepanje za obsežno zmanjšanje emisij

To poročilo, še zlasti povzetek za odločevalce, vsebuje ključna znanstvena sporočila in usmeritve za oblikovanje nacionalnih podnebnih politik, ki so skladna z doseganjem cilja omejitve globalnega segrevanja na 1,5°C. Eno osrednjih sporočil tega poročila je, da je ta cilj še na dosegu, a bo za to potrebno takojšnje ukrepanje, ki bo sprožilo obsežno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Takšne ukrepe moramo sprejeti vsi – po vseh regijah, v vseh sektorjih in jih izvajati na ravni vsakega posameznika.

Trenutne politike, zaveze in ukrepi niso zadostni za dosego teh ciljev.  Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo zato pripravljamo Zakon o podnebnih spremembah, ki bo odgovarjal na temeljne znanstvene ugotovitve odbora s podnebnimi ukrepi, ti pa bodo pripomogli k pospešenemu in okrepljenemu doseganju podnebnih ciljev.

Številne izvedljive, učinkovite in stroškovno ugodne možnosti za blaženje in prilagajanje so že na voljo, a jih je potrebno razširiti za zmanjšanje tveganja za preseganje segrevanja za 1.5°C. Pri pripravi in implementaciji podnebnih politik bomo upoštevali tudi tovrstne ukrepe, hkrati pa bomo zavezani načelom enakosti, družbene pravičnosti, vključevanja in pravičnega prehoda.

Sintezno poročilo temelji na vsebini in ugotovitvah predhodnih poročil, ki so bila pripravljena in potrjena v okviru šestega ocenjevalnega cikla medvladnega odbora.

Poročilo je potrdilo ugotovitve predhodnih poročil, med drugim to, da je podnebne spremembe nedvoumno povzročil človek, ter da so njihovi učinki močno razširjeni in vedno bolj intenzivni. Naraščajoči podnebni ekstremi že prizadenejo milijarde ljudi po vse svetu ter povzročajo nevarne motnje v človeški družbi in naravi. Z vsako dodatno stopnjo globalnega segrevanja se podnebna tveganja še dodatno zaostrijo. Za učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe je potrebno pospešeno ukrepanje ob hkratnem hitrem, globokem in trajnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v vseh sektorjih ter regijah.

Sintezno poročilo poudarja tudi pomen sinergij med blaženjem in prilagajanjem – čeprav je blaženje najboljši preventivni ukrep za prilagajanje na podnebne spremembe, je treba na globalni ravni okrepiti tudi ukrepe za prilagajanje in njihovo implementacijo. Tveganja, škodljivi učinki in povezane izgube ter škode zaradi podnebnih sprememb bodo naraščali z vsako nadaljnjo stopnjo globalnega segrevanja, postajali pa bodo tudi vedno bolj kompleksni in težavni za upravljanje.

Potrjeno besedilo povzetka za poročevalce je dostopno v angleškem jeziku, na povezavi: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/