Skoči do osrednje vsebine

Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 na javni razpravi in okrogli mizi

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju MNVP) je pripravilo predlog Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (PUN 2023-2028).

Poslušalci v dvorani spremljajo govorce na odru

Javna razprava o predlogu Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028

Pred sprejetjem Uredbe o PUN 2023-2028 na Vladi Republike Slovenije je bila v okviru javne razgrnitve 15. in 16. marca organizirana javna razprava. V četrtek, 16. marca 2023, je občina Ig v prostorih Doma kulture Ig organizirala okroglo mizo. Dogodka se je udeležilo več kot 200 uporabnikov kmetijskih zemljišč v občini Ig in okoliških občinah ter predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda RS za varstvo narave, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, Krajinskega parka Ljubljansko barje. Po intenzivni razpravi in pogovoru so predstavniki kmetov predstavnikom ministrstva predali 11 zahtev, ki jih bomo na MNVP preučili in nanj pripravili odgovore, organizirali bomo tudi sestanke, na katere bomo vključili tudi organizacije, ki predstavljajo lastnike kmetijskih zemljišč na teh območjih.

Poudarili bi, da bo MNVP šele po zaključku javne obravnave predlaganih ukrepov za Naturo 2000 pripravil usklajen PUN 2023-2028, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

S PUN 2023-2028 se na področju, povezanim z izvajanjem Skupne kmetijske politike EU uvaja predlagana novost, zavezujoče omejitve pri izvajanju kmetijske prakse, ki so opredeljene v tej Uredbi. Evropska komisija nas je z uradnim opominom že opozorila, da se stanje travniških vrst metuljev, ptic in habitatnih tipov na traviščih območij Nature 2000 poslabšuje in je ob sprejemanju Strateškega načrta zahtevala uvedbo ukrepa Plačila Natura 2000.

S predlogom Uredbe o PUN 2023-2028 se na novo ureja prepovedi, pogoje in omejitve rabe na delu območja Nature 2000 Notranjski trikotnik (Planinsko polje) in na delu območja Nature 2000 Ljubljansko barje. Na teh dveh območjih je za doseganje ciljev ohranjanja vrst in habitatnih tipov nujna prilagojena kmetijska praksa, ki je določena z režimom v Uredbi in povzeta po sprejetem Strateškem načrtu Skupne kmetijske politike 2023-27. Za območja, za katera bo predvideno izvajanje ukrepov PUN 2023-2028, so v Strateškem načrtu namenjena Plačila Natura 2000.

S predlogom Uredbe o PUN 2023-2028 se podrobneje opredeljujejo dolgoročni ter programski varstveni cilji za vrste in habitatne tipe ter ukrepi na območjih Nature 2000 za doseganje programskih ciljev, pristojni sektorji in odgovorni nosilci za izvajanje varstvenih ukrepov.

PUN 2023-2028 za razliko od predhodnega PUN poleg varstvenih ciljev programskega obdobja vsebuje dolgoročne varstvene cilje. Ti opredeljujejo ključne zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da je oziroma bo vrsta ali habitatni tip v ugodnem stanju.