Skoči do osrednje vsebine

Ženske so neprecenljive za razvoj in ohranjanje podeželja

Vsako leto 8. marca v približno 100 državah praznujemo mednarodni dan žensk. Pomeni predvsem dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti ter dosežkov žensk, ki so med drugim vidni tudi na področju kmetijstva oziroma na podeželju.

Ženske stojijo na odru skupaj z ministrico

Mednarodni dan žensk. | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prispevek kmetic in podeželskih žensk je v ospredju zlasti pri trajnostnem kmetovanju, varni oskrbi s hrano, pomembno vlogo pa imajo tudi pri zmanjševanju revščine na podeželju. So nenadomestljiva pomoč pri številnih drugih opravilih na področju gozdarstva, lovstva in ribištva.

Ženske igrajo ključno vlogo za razvoj in ohranjanje vitalnega podeželja po vsem svetu, kjer si tako kot v družbi nasploh še vedno prizadevajo za enakopravnost z moškimi. Po podatkih Organizacije združenih narodov (OZN) namreč kar ena izmed treh zaposlenih žensk v svetu opravlja dela v kmetijskem sektorju.

V EU v povprečju okrog 30 odstotkov kmetijskih gospodarstev upravljajo ženske. Večina žensk na podeželju je aktivno vključena v kmetijska in gospodinjska opravila ter druge aktivnosti, s katerimi svojim družinam zagotavljajo vsakodnevno preživetje. Poleg tega se velikokrat soočajo še z izzivi oskrbe starejših in bolnih. Ob vsem tem kmetice uživajo manj pravic od moških in se spopadajo s spolno diskriminacijo, kar je po oceni OZN največja ovira pri prizadevanjih za njihovo opolnomočenje.

Tako kot v državah EU se tudi v Sloveniji srečujemo z neugodno demografsko situacijo na podeželju, socialno izključenostjo žensk in problematikami ranljivih skupin, kamor poleg mladih prebivalcev podeželja štejemo tudi ženske.

V Sloveniji delež žensk, ki so kot nosilke in družinski član udeležene pri delu na kmetijskih gospodarstvih, znaša 46 odstotkov, kar je višje od povprečja EU (42 odstotkov). Med nosilci kmetijskih gospodarstev je že skoraj tretjina žensk, s čimer se povečuje njihova vodstvena vloga na kmetijah.

Ministrica Irena Šinko je ob prazniku žensk povedala: »Ženske na podeželju imajo ključno gospodarsko in družbeno vlogo, zato se jim danes zahvaljujem za njihovo vsestransko uspešno delo na kmetijah, ohranjanje kmečke kulturne dediščine in spoštovanje pridelave lokalne hrane. Na ministrstvu z različnimi politikami ustvarjamo pogoje za zagotavljanje enakega socialnega in finančnega izhodišča tako ženskam in moškim, saj želimo doseči ustalitev demografskih trendov ter posledično okrepitev vloge žensk na podeželju.«

Pomen vključevanja podeželskih žensk bo v Strateškem načrtu skupne kmetijske politike 2023–2027 obravnavan v okviru intervencije LEADER, kjer bomo ženske in mlade na podeželju spodbujali k vključevanju v pripravo novih strategij lokalnega razvoja. Delovna mesta na podeželju se bodo obravnavala tudi preko spodbujanja zaposlovanja in ohranjanja delovnih mest s podporo za ustanavljanje kmetijskih gospodarstev mladih kmetov ter podporo naložbam v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Dodatna podpora ženskam je omogočena tudi pri nekaterih intervencijah v obliki meril za izbor vlog.

Zaradi zavedanja specifičnega položaja kmečkih žensk je bil na ministrstvu ustanovljen Svet za ženske na podeželju, ki je posvetovalno telo ministrice, preko katerega podeželske ženske neposredno naslavljajo svoje potrebe na področju podeželja.

Ob mednarodnem prazniku žensk čestitamo vsem ženskam, ki prispevajo svoj pomemben delež pri kmetijskih opravilih, gozdarstvu, lovstvu, ribištvu in drugod na podeželju.