Skoči do osrednje vsebine

Projekt skupnega evropskega interesa na področju baterijskih tehnologij – povabilo za izkaz interesa ter k oddaji projektnih predlogov

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ponovno vabi podjetja k izkazu interesa za sodelovanje in k podaji osnovnega projektnega predloga za sodelovanje v projektu skupnega evropskega interesa (angleško Important Projects of Common European Interest - IPCEI) na področju baterij in inovacij v zvezi z baterijskimi tehnologijami – projekt »EuBatIn«.

Izkaz interesa in podaja osnovnega projektnega predloga dajeta podjetju možnost za sodelovanje v procesu mreženja s potencialnimi partnerji in vstop v proces usklajevanja projektnih predlogov na način, da se lahko umestijo v verigo vrednosti. Izkaz interesa in projektni predlog lahko oddajo tudi podjetja, ki izkaza interesa za sodelovanje na podlagi prvega povabila niso oddala. Podjetjem, ki so interes že izkazala, tega ni treba storiti ponovno, morajo pa v roku oddati osnovni projektni predlog.

Z izkazom interesa podjetje pridobi možnost sodelovanja v projektu in možnost umestitve v verigo vrednosti več-državnega projekta, ne pa tudi pravice do sofinanciranja s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljevanju: ministrstvo). Pogoji in ostale zahteve za sofinanciranje, upoštevaje pravila o državnih pomočeh, se določajo kasneje v procesu razvoja zadevnega več-državnega projekta. Ministrstvo bo o nadaljnjih korakih postopka in vsebinskega napredka pri snovanju projekta obveščalo podjetja, ki bodo izkazala interes skladno s tem povabilom.

1. januarja 2023 je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport sicer že objavilo prvo vabilo za izkaz interesa za pridružitev k projektu "EuBatIn". 1. marca 2023 je potekalo srečanje s podjetji, ki so se odzvala na povabilo za izkaz interesa. Na srečanju so se podjetja seznanila s postopki vzpostavitve in izvajanja IPCEI projekta ter z vsebino projekta "EuBatIn". Na osnovi srečanja je Ministrstvo pripravilo obrazec za podajo osnovnega projektnega predloga.

Ker s prvim srečanjem štejemo, da so podjetja dovolj informirana, da pripravijo prvi projektni predlog, ki bo služil pričetku procesa potencialnega umeščanja v verigo vrednosti, tokrat postavljamo rok za oddajo kot skrajni rok, po poteku katerega prijav, ki bodo prepozne ali ne bodo pripravljene na predpisanem obrazcu, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ne bo upoštevalo kot primernih za nadaljnji proces v IPCEI postopku.

Rok za izkaz interesa in podajo prvega projektnega predloga je 15. marec 2023.

Podjetje interes izkaže z elektronskim sporočilom, v katerem okvirno navede področje interesa za sklop v verigi vrednosti in ga posreduje na naslov: gp.mgts@gov.si. Elektronskemu sporočilu mora biti nujno priložen tudi izpolnjen prvi projektni predlog na objavljenem obrazcu oziroma mora biti podjetje vključeno kot partner v prvi projektni predlog, ki ga je do 15. marca 2023 podalo drugo podjetje.

V primeru vprašanj lahko pišete na gp.mgts@gov.si.

Pomembni projekti skupnega evropskega interesa

Ministrstvo v sklopu Programa evropske kohezijske politike 2021–2027, prednostne naloge »Inovacijska družba znanja«, specifičnega cilja »Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij« iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, načrtuje vključitev Slovenije v projekte, ki jih Evropska komisija naslavlja skozi pomembne čezmejne IPCEI.

V IPCEI projekte se vključujejo podjetja iz večjega števila držav članic, ob podpori teh držav. Za sodelovanje podjetij v teh projektih, je z vidika finančne podpore značilno, da gre za instrumente državnih pomoči, ki praviloma sodijo na področje raziskav, razvoja in inovacij.  

Zahteve za IPCEI projekte so naslednje:

 • imajo pomemben prispevek k ciljem EU – konkurenčnost, inovativnost, trajnostna rast in ustvarjanje vrednosti,
 • finančno so podprti s strani držav članic in z lastnim financiranjem s strani upravičencev,
 • posebej so izpostavljena področja transporta, energije in okolja, ki pomembno prispevajo k skupnemu evropskemu trgu, prav tako tudi raziskovalno-razvojni inovativni projekti, ki pomembno prispevajo k dodani vrednosti na ravni EU.

Projekt na področju baterijskih tehnologij EuBatIn

Skupni cilj projekta EuBatIn je zapolniti potrebe po stabilni, trajnostni, inovativni in konkurenčni verigi vrednosti na področju baterij in inovacij v zvezi z baterijskimi tehnologijami. EuBatIn bo odgovarjal na izzive, s katerimi se srečujemo na vsakem posameznem elementu v verigi vrednosti - tako z vidika raziskav, razvoja in inovacij kot tudi prve industrijske uporabe. EuBatIn se osredotoča na povečanje konkurenčnosti inovacij na področju baterij in baterijskih tehnologij in na umestitev celotne verige vrednosti znotraj območja EU.

Spodaj naštevamo ključne specifične cilje projekta EuBatIn:

 • raziskave in razvoj inovativnih in trajnih baterijskih materialov, celic in sistemov za uporabo v avtomobilski industriji in drugih ključnih področjih uporabe z namenom sprostitve tehnološkega potenciala verige vrednosti na baterijah v EU,
 • vzpostavitev prve industrijske uporabe na navedenih področjih z namenom opredelitve osnove in ustvarjanja možnosti rasti na globalno pomembno tehnološko raven znotraj EU,
 • bistveno izboljšanje ogljičnega odtisa iz naslova proizvodnje baterijskih celic glede na mednarodne primerjalne vrednosti in zagotavljanje konstantnega recikliranja baterij ter ponovne uporabe, s tem pa ohranjanje krožnih tokov materiala z visokimi okoljskimi in socialnimi standardi,
 • oblikovanje verige vrednosti na področju baterij skozi standardizacijo, procesne inovacije in optimizacijo, s hkratnim spodbujanjem digitalizacije tovarn, ter na tak način spodbujanje trga e-mobilnosti v EU,
 • prenos znanja v zvezi z baterijami za nove ali izboljšane uporabe, nove raziskave, razvoj in inovacije na različnih produktnih trgih,
 • podpora novim delovnim mestom in rast skozi razvoj in krepitev visoko kakovostnega kadra, z namenom zmanjšanja družbenih učinkov zaradi prehoda na čisto energijo,
 • koordinacija aktivnosti v zvezi z baterijami na ravni Evrope z namenom ustvariti celovit ekosistem EU na področju baterij, tudi z namenom izpolnjevanja ciljev Evropskega združenja za baterije in zagotavljanja doseganja namena IPCEI.

Področja, ki jih naslavlja projekt in pomenijo posamezne sklope v verigi vrednosti, so naslednja:

 • surovine in napredni materiali,
 • baterijske celice,
 • baterijski sistemi,
 • reciklaža in trajnost.