Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo

Vlada Republike Slovenije (RS) je ustanovila nekaj novih ministrstev, kar je vplivalo tudi na preoblikovanje oziroma oblikovanje organov v sestavi. Tako inšpektorji, ki so pristojni za nadzor predpisov, ki urejajo področji okolja in energije, od 24. februarja delujejo kot organ v sestavi novega Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Naziv novega organa je Inšpektorat RS za okolje in energijo.

V Inšpektoratu RS za okolje in energijo, ki je bil ustanovljen z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev za področje okolja in energije tudi inšpektor, ki bo nadziral izvajanje predpisov s področja javnega potniškega prometa potnikov v notranjem cestnem prometu in čezmejnem cestnem prometu do prestopne točke v sosednji državi, ki jo določi organ javnega potniškega prometa, in obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu.

V inšpektoratu bo tudi služba, pristojna za sprejemanje predhodnih pisnih prijav in izdajo soglasij za pošiljanje odpadkov čez meje ter vodenje upravnih postopkov po prijavah oziroma vlogah za pošiljanje odpadkov na ozemlje, z ozemlja ali čez ozemlje Republike Slovenije. Inšpektorat vodi tudi evidence o izdanih soglasjih in dejanskih prevozih, opravljenih v okviru teh soglasij.

Inšpektorji za okolje bomo še naprej nadzirali spoštovanje in izvrševanje predpisov, ki urejajo področje varstva okolja, izvajanja dimnikarskih storitev ter ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtih prostor. Temeljno izhodišče našega dela je, da zagotovimo sistematični redni nadzor nad pomembnimi viri obremenjevanja okolja in se hitro odzovemo na prijave, ki lahko pomenijo veliko tveganje za okolje. Z inšpekcijskimi pregledi ter nadzori s področij:

  • ravnanja z odpadki in čezmejnim pošiljanjem odpadkov (razen radioaktivnih odpadkov),
  • industrijskega onesnaževanja voda in tveganja za okolje ter emisij snovi v vode iz naprav, za katere je predpisan obratovalni monitoring, 
  • emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
  • dimnikarskih storitev,
  • skladiščenja nevarnih snovi v nepremičnih skladiščnih posodah in nepremične opreme, ki vsebuje florirane toplogredne pline ali ozonu nevarne snovi ter gensko spremenjenih organizmov,
  • hrupa,
  • elektromagnetnega sevanja
  • svetlobnega onesnaževanja,
  • državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe

bistveno prispevamo k ozaveščanju, kako pomembno za naše preživetje je spoštovanje okolja in izpolnjevanje okoljskih predpisov.

Poglavitna naloga inšpektorjev za energijo ostaja nadzor nad izvajanjem predpisov s področja elektroenergetike in strojne energetike. Na področju strojne energetike nadzorujemo termoenergetske naprave, to so naprave za proizvodnjo toplote, soproizvodnjo toplote in elektrike, naprave v termoelektrarnah, parnih in vročevodnih kotlovnicah. Opravljamo nadzor prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij za zemeljski plin, distribucijskih omrežij za daljinsko ogrevanje in paro, naprav za skladiščenje,  naprav in napeljav za utekočinjeni naftni plin, nad ustrezno usposobljenostjo delavcev, ki upravljajo energetske naprave, nad pregledovanjem klimatskih in ogrevalnih naprav in drugih strojnih naprav, povezanih s proizvodnjo in rabo energije. Poleg tega izvajamo nadzor nad rednim pregledovanjem tlačnih posod in premične tlačne opreme, nad vgradnjo, vzdrževanjem in servisiranjem opreme v eksplozijsko ogroženih območjih.

Z inšpekcijskimi pregledi na področju elektroenergetike opravljamo nadzore nad izpolnjevanjem predpisov glede zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja energetskih naprav, to je naprav za proizvodnjo električne energije, prenosnega in distribucijskega omrežja za električno energijo ter drugih naprav za oskrbo in porabo električne energije. Z nadzorom pripomoremo k zagotavljanju odprave pomanjkljivosti in nepravilnosti že v procesu gradnje ali rekonstrukcije elektroenergetskih naprav, s čimer dosegamo večjo varnost, zanesljivost in gospodarnost porabe. Namen nadzorov nad nizko napetostjo inštalacij v stavbah in zaščite pred delovanjem strel v javnih objektih je predvsem zagotavljati varnost in tako zmanjšati ogrožanje ljudi, živali in premoženja.