Skoči do osrednje vsebine

Poziv učiteljem in učiteljicam za napotitev na delo v evropskih šolah z začetkom v šolskem letu 2023/24

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja poziv za napotitev na delo v evropskih šolah z začetkom opravljanja dela 1. septembra 2023.

Poziv

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja poziv za napotitev na delo v evropskih šolah z začetkom opravljanja dela 1. septembra 2023 za delovna mesta:

 • Učitelj/učiteljica za poučevanje športne vzgoje (v angleščini in nemščini) na primarni stopnji Evropske šole Frankfurt
 • Učitelj/učiteljica za poučevanje francoščine kot tujega jezika na sekundarni stopnji Evropske šole Frankfurt
 • Učitelj/učiteljica za poučevanje zgodovine in geografije (v angleščini) na sekundarni stopnji Evropske šole Bruselj I

O evropskih šolah

Slovenija se je leta 2004 z vstopom v Evropsko unijo vključila tudi v sistem evropskih šol (v angleščini), ki so ga ustanovile države članice EU. Prva evropska šola je bila ustanovljena leta 1953 v Luksemburgu, danes pa deluje 13 evropskih šol v 6 državah članicah. V državah članicah EU delujejo tudi akreditirane evropske šole, med katerimi je Evropska šola Ljubljana, ki je začela izvajati program 1. septembra 2018. Cilj sistema Evropskih šol je izobraževati in vzgajati otroke iz različnih držav v njihovem maternem jeziku, v duhu tesnega sodelovanja in sobivanja v raznolikem medkulturnem okolju. Program Evropskih šol zajema predšolsko vzgojo (2 leti), primarno stopnjo (5 let) in sekundarno stopnjo (7 let), izobraževanje pa se zaključi z Evropsko maturo. V vsaki evropski šoli je več, tako imenovanih, jezikovnih sekcij, v katerih se enotni program izvaja v jeziku sekcije po istih učnih načrtih in na enak način. V ožji mreži evropskih šol ni slovenske jezikovne sekcije zaradi premajhnega števila slovenskih otrok, zato se izobražujejo v angleški, francoski ali nemški jezikovni sekciji in imajo predmet slovenščina kot prvi jezik.

Začasna napotitev na delo v tujino s polnim delovnim časom traja 9 šolskih let, pod pogojem da je učitelj/učiteljica pozitivno ocenjen/a po 2 letih in po 5 letih poučevanja. Napotitev se izjemoma lahko podaljša na 12 let. Med začasno napotitvijo na delo v evropsko šolo učitelj/učiteljica ostane v delovnem razmerju pri svojem delodajalcu v Sloveniji. V ta namen se sklene tripartitna pogodba med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, slovensko šolo in učiteljem. Šola učitelju plačuje plačo, ki bi jo prejemal za delo v Sloveniji, vključno z davki in prispevki. Ministrstvo šoli refundira sredstva za navedena plačila na podlagi njenih mesečnih zahtevkov, evropska šola pa učitelju izplačuje razliko do plače, ki mu pripada po predpisih Evropskih šol.  Pravice in obveznosti napotenih oseb so določene v zakonu, ki ureja delovna razmerja v Republiki Sloveniji in v predpisih evropskih šol (Pravilnik za začasno napoteno osebje v evropskih šolah). Delo poteka v izrazito večjezičnem in večkulturnem okolju, zato je poleg osnovne usposobljenosti za delo pomembno tudi znanje tujih jezikov in sposobnost delovanja v jezikovno in kulturno raznolikem okolju.

Splošni pogoji

Kandidat/kandidatka mora: 

 • imeti v času prijave sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v javni osnovni ali srednji šoli v Republiki Sloveniji;
 • izpolnjevati pogoje za učitelja posameznega predmeta v skladu s tretjim odstavkom 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22; v nadaljevanju: ZOFVI);
 • imeti najmanj triletne delovne izkušnje na delovnem mestu učitelja/učiteljice na področju vzgoje in izobraževanja.

Posebni pogoji

Učitelj/učiteljica za poučevanje športne vzgoje (v angleščini in nemščini) na primarni stopnji Evropske šole Frankfurt

Kandidat/kandidatka mora: 

 • izpolnjevati pogoje za učitelja/učiteljico razrednega pouka v prvem in drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole v skladu z ZOFVI ali za učitelja/učiteljico športne vzgoje v drugem in tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole;
 • imeti znanje angleščine in nemščine na ravni C1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru - v nadaljevanju SEJO (ang. Common European Framework of Reference for Languages - CEFR).

 Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati/kandidatke z izkušnjami pri delu z otroki na razredni stopnji.

Učitelj/učiteljica za poučevanje francoščine kot tujega jezika na sekundarni stopnji Evropske šole Frankfurt

Kandidat/kandidatka mora: 

 • izpolnjevati pogoje za učitelja/učiteljico francoščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole ali v izobraževalnih programih srednješolskega izobraževanja v skladu z ZOFVI;
 • imeti znanje francoščine na ravni C2 po SEJO.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke, ki izpolnjujejo tudi pogoje za učitelja/učiteljico slovenščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole ali v izobraževalnih programih srednješolskega izobraževanja v skladu z ZOFVI.

Učitelj/učiteljica za poučevanje zgodovine in geografije (v angleščini) na sekundarni stopnji Evropske šole Bruselj I

Kandidat/kandidatka mora: 

 • izpolnjevati pogoje za učitelja/učiteljico zgodovine in geografije v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole ali v izobraževalnih programih srednješolskega izobraževanja v skladu z ZOFVI;
 • imeti znanje angleščine na ravni C2 po SEJO.

Pri vseh treh delovnih mestih so zaželene izkušnje z diferenciacijo pouka za otroke s posebnimi potrebami, izkušnje pri delu v starostno heterogenih skupinah oz. združenih oddelkih, pri delu v večkulturnem in večjezičnem okolju, znanje drugih tujih jezikov ter izkušnje pri uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Prijava

Prijava z življenjepisom mora vsebovati naslednje podatke:

 • osebni in kontaktni podatki (ime in priimek, naslov, e-mail naslov, telefonska številka),
 • datum rojstva,
 • izobrazba,
 • datum opravljenega strokovnega izpita,
 • pridobljeni naziv,
 • delovne izkušnje,
 • znanje učnega jezika, ki se dokazuje z ustreznim jezikovnim potrdilom,
 • znanje drugih tujih jezikov,
 • opis posebnih sposobnosti, znanj in dosežkov.

Za življenjepis uporabite obrazec ‘Europass Curriculum Vitae' in pripadajočo jezikovno izkaznico.

Priporočamo, da v prijavi pošljete tudi motivacijsko pismo. Prijavi priložite kopije dokazil o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, pridobljenem nazivu in znanju jezikov. Znanje jezika  se dokazuje s potrdilom, iz katerega je eksplicitno razvidna ustrezna  raven kompetenc po SEJO.

Rok za prijave je 27. marec 2023.

Prijave se pošljejo na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana oziroma na e-naslov: gp.mvi@gov.si (sklic: “Prijava na poziv št. 530-5/2022”).

Kontaktna oseba