Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 37. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 37. seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Plačilo prispevka trem svetovalnim svetom s področja ribištva

Vlada je potrdila plačilo prispevka trem svetovalnim svetom s področja ribištva: Svetovalnemu svetu za akvakulturo (AAC), Svetovalnemu svetu za Sredozemsko morje (MEDAC) in Svetovalnemu svetu za trge (MAC) za leto 2023 v skupni višini 15 tisoč evrov. Sredstva bo zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Interes Slovenije je, da predstavniki slovenskega ribiškega sektorja tudi v prihodnje sodelujejo v vse treh svetih, še posebej z vidika izvajanja obveznosti, ki izhajajo iz skupne ribiške politike. Vsi trije svetovalni sveti tistim državam članicam EU, ki podpirajo njihovo delo, v vednost posredujejo svoja mnenja in ocene, prav tako lahko predstavniki teh držav na njihovih sestankih sodelujejo kot opazovalci.

AAC je bil ustanovljen leta 2017 z osnovnim namenom prispevanja k trajnostnemu razvoju akvakulture v EU prek priprave in podaje mnenj. Sodelovanje slovenskih predstavnikov v njegovem delu je pomembno, saj vrednost proizvodnje v akvakulturi (sladkovodni in morski) pri nas za več kot desetkrat presega vrednost proizvodnje v morskem gospodarskem ribolovu. Prispevek za delovanje AAC za leto 2023 znaša šest tisoč evrov.

V letu 2023 bo MEDAC igral pomembno vlogo predvsem pri pogovorih, ki zadevajo nadaljnjo pripravo zakonodajnih aktov skupne ribiške politike EU. Z aktivnim sodelovanjem v MEDAC imajo slovenski predstavniki možnost neposrednega vplivanja oziroma oblikovanja posameznih politik v okviru skupne ribiške politike glede na značilnosti in potrebe slovenskega ribištva. Prispevek za delovanje MEDAC za leto 2023 znaša šest tisoč evrov.

MAC je bil vzpostavljen  leta 2017, njegov osnovni namen pa je prispevati k razvoju trga EU za proizvode iz ribištva in akvakulture. Udeleženci v verigi dodane vrednosti na področju ribištva in akvakulture v RS so s trgom EU povezani predvsem prek predelave ribiških proizvodov ter proizvodov iz akvakulture. Prispevek za delovanje MAC za leto 2023 znaša tri tisoč evrov.

Imenovanje članov Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

Vlada je sprejela Sklep o imenovanju članov Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (Odbor za spremljanje SKP), ki ga mora ustanoviti država članica v treh mesecih od datuma uradnega obvestila o izvedbenem sklepu Komisije o odobritvi strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP).

Odbor preverja zlasti napredek pri izvajanju SN SKP ter doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti; težave, ki vplivajo na smotrnost SN SKP, ter ukrepe, sprejete za obravnavanje teh težav, vključno z napredkom pri poenostavitvi in zmanjšanju upravnega bremena za končne upravičence; elemente predhodne ocene; napredek, dosežen pri izvajanju vrednotenj, sintez vrednotenj in vsakega nadaljnjega spremljanja ugotovitev; zadevne informacije v zvezi s smotrnostjo SN SKP; izvajanje ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo ter širjenje administrativne usposobljenosti za javne organe in kmete ter druge upravičence. Odbor izdaja mnenja o metodologiji in merilih, letnih poročilih o smotrnosti, o načrtu vrednotenja in njegovih spremembah ter mnenja o vseh predlogih organa upravljanja za spremembo SN SKP.

Člani Odbora za spremljanje SKP in njihovi namestniki so: Tatjana Buzeti, predsednica (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - MKGP); Maša Žagar, namestnik Igor Ahačevčič (MKGP); Andreja Komel, namestnica Polona Kolarek Novšek (MKGP); Alenka Šesek, namestnica Irena Matekovič Čuješ (Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja – ARSKTRP); Alenka Ivačič, namestnik dr. Matjaž Tratnik (ARSKTRP); Nika Juvan, namestnica Manca Peternel (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti); Primož Ferjančič, namestnica Saša Kek (Ministrstvo za digitalno preobrazbo); Marina Dobraš (Ministrstvo za finance); Sibil Klančar, namestnica Nataša Florjančič (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport); Monika Pintar Mesarič (Ministrstvo za infrastrukturo); Vinko Žagar, namestnica Alja Dražumerič (Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj); Barbara Mlakar, namestnica Irena Marš (Ministrstvo za kulturo); Andrej Bibič, namestnik Robert Grnjak (Ministrstvo za naravne vire in prostor); Petra Karo Bešter, namestnik dr. Danijel Crnčec (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo); mag. Peter Volasko, namestnik dr. Primož Medved (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije); mag. Maja Gluecks, namestnik Janez Žužek (Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje); Barbara Kutin Slatnar, namestnik Aleš Krajnc (Statistični urad Republike Slovenije); mag. Mateja Kovač, namestnica dr. Tina Kocjančič (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj); Matjaž Ribaš, namestnica Tjaša Perković (Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja); mag. Mateja Žvikart, namestnica mag. Martina Kačičnik Jančar (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave); Nina Barbara Križnik, namestnica mag. Anita Jakuš (Gospodarska zbornica Slovenije); Janez Pirc, namestnik Anton Jagodic (Kmetijsko gozdarska zbornice Slovenije); Blaž Cvar, namestnica mag. Maja Rigač (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije); Anton Medved, namestnik Jernej Redek (Sindikat kmetov Slovenije); Alenka Marjetič Žnider, namestnica Jožica Polajžer (Zadružna zveza Slovenije); Lidija Senič, namestnica Tina Žerovnik (Čebelarska zveza Slovenije); Blaž Blažič, namestnica Katarina Denac (Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije); Roman Medved, namestnik Luka Juvančič (Društvo za razvoj slovenskega podeželja); Uroš Brankovič, namestnik Sašo Obolnar (Plan B za Slovenijo); Jože Soklič, namestnica Renata Kosi (Združenje turističnih kmetij Slovenije); Aleš Fister (Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije); Irena Ule, namestnica Jožica Gričnik (Zveza kmetic Slovenije); Rok Sedminek, namestnik Mihael Koprivnikar (Zveza lastnikov gozdov Slovenije); Breda Kutin, namestnica Marjana Peterman (Zveza potrošnikov Slovenije); Doris Letina, namestnica Mateja Kopar (Zveza slovenske podeželske mladine); dr. Darja Majkovič, namestnik Marjan Kardinar (Skupnost občin Slovenije); Janja Jordan, namestnica Ivana Štrkalj (Združenje mestnih občin Slovenije); David Pelc, namestnica Katarina Čoklc (Združenje občin Slovenije); Helena Budim Čuk, namestnica Dragica Bratanič (Lokalne akcijske skupine – LAS); Tomaž Jančar, namestnik Gregor Lipovšek (Skupnost naravnih parkov Slovenije).

Zavrženje predloga obnove postopka

Vlada je sprejela Sklep o zavrženju predloga obnove postopka zoper Sklep Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike (SR) Slovenije z 20. 6. 1985.

Lovska družina Martin Krpan Bloke je po svojem pooblaščencu dne 12. 3. 2009 vložila predlog za obnovo postopka zoper Sklep Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije št. 323-02/84-4/5 z dne 20. 6. 1985, saj je bila s tem sklepom meja med loviščema v upravljanju Lovske družine Sodražica in Lovske družine Martin Krpan Bloke spremenjena tako, da se je njeno lovišče zmanjšalo.

V zvezi s predlogom je bil izdan Sklep Vlade RS z dne 29. 9. 2011, s katerim se je zavrgel predlog Lovske družine Martin Krpan Bloke. Navedeni sklep je predlagatelj izpodbijal s tožbo v upravnem sporu pri Upravnem sodišču RS. Skladno s sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije z dne 20. 3. 2012 je bilo potrebno o predlogu stranke za obnovo postopka ponovno odločiti.

Vlada je sprejela Sklep o zavrženju predloga za obnovo postopka, saj zgolj zatrjevanje obnovitvenega razloga, da je bilo ob izdaji akta storjeno kaznivo dejanje, ob odsotnosti pravnomočne odločitve pristojnega kazenskega sodišča skladno z Zakonom o upravnem postopku ne zadostuje za obnovo postopka.