Skoči do osrednje vsebine

Objavljena posodobljena in dopolnjena spletna aplikacija Rudarska knjiga

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, ki je začel veljati maja 2022, je med drugim prinesel tudi spremembe v strukturi in vsebini spletne aplikacije Rudarska knjiga. Aplikacija se sproti dopolnjuje in nadgrajuje.

Javni del Rudarske knjige, ki jo skladno z zakonom, ki ureja rudarstvo, vodi in vzdržuje Geološki zavod Slovenije. Od leta 2016 dalje je  vseboval grafični prikaz pridobivalnih prostorov z veljavno koncesijsko pogodbo ter raziskovalnih prostorov, za katere je bilo izdano dovoljenje za raziskovanje ter podatke o nosilcih rudarske pravice, koncesijskih pogodbah in dovoljenjih. Po novem pa jo sestavljajo različni moduli, med katerimi so trenutno Zbirka rudarskih podatkov, Zakonodaja, Rudarsko-geološke študije, Rudarski priglasitveni obrazec in Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu.

V modulu Zbirka rudarskih podatkov so za vsak pridobivalni in raziskovalni prostor navedeni podatki o koncesionarju, koncesijski pogodbi, dovoljenjih, odločbah o izbiri nosilca rudarske pravice ter koncesijskem aktu, posamezni dokumenti pa so na voljo v digitalizirani obliki. Pridobivalni in raziskovalni prostori so prikazani tudi na karti ter geografsko informacijskem sistemu- GIS pregledovalniku. Novost so tudi podatki o prostorih, ki jim je koncesijska pogodba ali odločba o izbiri nosilca rudarske pravice  potekla (zgodovina podeljenih rudarskih pravic v Sloveniji po letu 1999).

V modulu Zakonodaja so zbrani predpisi, ki se nanašajo na področje rudarstva. V modulu Rudarsko-geološke študije so dostopne digitalizirane študije, ki jih za ozemlje posameznih slovenskih občin izdeluje Geološki zavod Slovenije, njihovo izdelavo pa predvideva zakon. V obdobju 1992-2022 je bilo pregledanih in popisanih že 153 občin oziroma okoli 95 odstotkov nacionalnega ozemlja. Študije vsebujejo geološke rudarske popise in vrednotenja večine opuščenih in tudi aktivnih površinskih kopov (tako legalnih kot nelegalnih), vključno z oceno perspektivnosti lokacij.

Modul Rudarski priglasitveni obrazec vsebuje aplikacijo za elektronsko izpolnjevanje in oddajo rudarskega priglasitvenega obrazca. Do nje lahko javno dostopajo samo pravne ali fizične osebe z veljavno koncesijo za izkoriščanje mineralnih surovin ali njihovi pooblaščenci. V modulu Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu je trenutno izvedena povezava na spletno stran, na kateri sta objavljena obrazec vloge za vpis v imenik in imenik, v prihodnosti pa ga bo nadomestila posebna spletna aplikacija za vnos in pregledovanje podatkov o pooblaščenih osebah na področju rudarstva.