Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev

Zadnji rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev iz spodnjih razpisov se iz 30. junija 2023 podaljša na 30. junija 2024.

Na podlagi 1. člena Uredbe o dopolnitvi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 12/23 z dne 27. januar 2023) se je spremenil rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na 30. junij 2024. Sprememba velja za zahtevke, ki bodo vloženi na naslednje javne razpise:

  • 12. do 17. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
  • 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

  • 1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

  • javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2020 (Uradni list RS, št. 101/20)
  • javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 (Uradni list RS, št. 104/20)
  • javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 (Uradni list RS, št. 108/20) 

Zadnji rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev iz zgoraj naštetih razpisov se iz 30. junij 2023 podaljša na 30. junij 2024.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) bo po uradni dolžnosti spremenila rok v aplikaciji za vnos zahtevkov, zato obveščamo vlagatelje, da za zadevne zahtevke ni potrebno pošiljati prošnje za podaljšanje roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Dne 7. februarja 2023 je ARSKTRP vsem upravičencem, ki še niso vložili zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev za zadevne javne razpise po pošti poslala obvestila o spremembi roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Tistim, ki jim uspe zaključiti naložbo pred rokom ARSKTRP predlaga, da zahtevek vložijo čim prej po zaključku naložbe, saj se v drugi polovici leta 2024 pričakuje prejem večjega števila zahtevkov v obravnavo, zaradi česar se bodo roki za izplačilo zelo verjetno nekoliko podaljšali.