Skoči do osrednje vsebine

Razgrnitev Državnega prostorskega načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinski dolini

V četrtek, 26. januarja 2023, je v Žalcu potekala razgrnitev Državnega prostorskega načrta za zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinski dolini. Udeležence so nagovorili predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor, Direkcije Republike Slovenije za vode in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavniki projektanta so predstavili cilje in načrte ureditev, nato pa so skupaj prisluhnili predlogom občanov.

Porečje Savinje je eno izmed najbolj poplavno ogroženih območij v Sloveniji. Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je k aktivnostim za urejanje zmanjševanja poplavne ogroženosti na tem območju pristopilo že leta 2000. Leta 2012 je bila izvedena prva javna razgrnitev Osnutka državnega lokacijskega načrta, na kateri so bili podani številni predlogi, pripombe in vprašanja javnosti. Postopek je bil takrat začasno ustavljen, saj je bilo ugotovljeno, da je potrebno pripraviti dodatne strokovne podlage ter izvesti dodatne študije.

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) in MNVP sta načrtovanje ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti Spodnje Savinjske doline prepoznali kot eno izmed prioritetnih aktivnosti na nivoju države. Zadnji dve leti sta si zato intenzivno prizadevala za ponoven zagon priprave Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini.

V letu 2020 je DRSV naročila izdelavo Celovite hidrološko-hidravlične študije na porečju Savinje, ki med drugim obsega izdelavo celovite analize poplavne nevarnosti, ogroženosti in hidromorfološkega stanja, določitev ciljev zmanjševanja poplavne ogroženosti in opredelitev merljivih kazalnikov doseganja teh ciljev. Študija, ki je v zaključni fazi, bo podlaga za načrtovanje ustreznih ukrepov za doseganje ciljev na celotnem porečju.

Pobuda predstavlja prvi korak k pripravi državnega prostorskega načrtovanja za zmanjšanje poplavne ogroženosti Spodnje Savinjske doline. Gre za nov postopek priprave Državnega prostorskega načrta in ne nadaljevanje postopka iz leta 2012. Pri pripravi nove pobude so bile preučene in v največji možni meri upoštevani pomisleki in predlogi, ki so bili podani že v prejšnjem postopku.

Bistvena prednost nove pobude je izdelava nove hidrološko-hidravlične študije, ki upošteva novo hidrologijo in pričakovane klimatske spremembe. Načrtovani so dvostopenjski zadrževalniki, ki bodo pripomogli k manjšemu obsegu poplav. Načrtovana sta tudi dva večnamenska zadrževalnika, ki bosta omogočala koriščenje vode za namakanje kmetijskih površin. Nova pobuda predvideva bočno prelivanje visokih voda iz Savinje, kar bo zmanjšalo vpliv odlaganja plavin na najmanjšo možno mero. Ob poplavah bodo tako kmetijske površine manj onesnažene. Prav tako je zelo pomembna razširitev in stabilizacija struge Savinje, ki bo pozitivno vplivala tudi na vodostaje v času nizkih pretokov ter na gladino podtalnice.

Zastavljeni rok za izdelavo dokumentacije in pridobitev celovitega dovoljenja je 2024, pričetek gradnje pa je predviden leto kasneje.

Javnost ima do 7. februarja 2023 možnost pisno podati svoje predloge in pripombe. Več informacij na naslednji povezavi.