Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za naravne vire in prostor - Uroš Brežan prisegel kot minister

Uroš Brežan je v Državnem zboru Republike Slovenije prisegel kot minister za naravne vire in prostor. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo upravljalo z naravo, vodo in prostorom.
Skupinska fotografija vlade v novi sestavi
1 / 2

Ministrstvo za naravne vire in prostor bo pristojno za delovno področje ohranjanja narave, upravljanja voda, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, opozarjanja in odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge na področju prostorskega in urbanega razvoja, spremljanja stanja in trendov v prostoru, razvoja, spodbujanja in promocije urejanja prostora, zemljiške politike, državnega, regionalnega in občinskega prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter rudarstva. Prenos delovnih nalog, javnih uslužbencev, dokumentacije in prostorov bo izveden kasneje, najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi novele Zakona o državni upravi.  

Narava

Ministrstvo za naravne vire in prostor bo skrb za naravo dvignilo na višjo raven.  Vzpostavljen bo direktorat za naravo in pripravljen Nacionalni načrt obnove narave. Ena izmed prioritet bo okrepljeno in uspešnejše varovanje narave ob trajnostnem izkoriščanju danih naravnih virov in ohranjanju naravnih habitatov ter populacij živalskih in rastlinskih vrst. Prioritetno bo naslovljeno upravljanje z nacionalnimi zavarovanimi območji in naravnimi vrednotami, doseganje evropskih in globalnih ciljev pri varovanju biotske raznovrstnosti. Okrepil se bo naravovarstveni nadzor. Ministrstvo za naravne vire in prostor prevzema tudi področje rudarstva, s poudarkom na prestrukturiranju premogovnih regij.

Na področju ohranjanja narave se bo nadaljevala mobilizacija različnih finančnih virov: proračuna države, EU skladov zlasti s področja skupne kmetijske politike, kohezijske politike in sredstev LIFE, Podnebnega in Gozdnega sklada in drugih virov.

Voda

Dve pomembni področji sta zagotavljanje pitne vode prebivalkam in prebivalcem Slovenije ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo prioritetno obravnavalo projekt vodooskrbe slovenske Istre in kraškega zaledja.

Različne mednarodne študije kažejo, da 1 evro, vložen v preventivne ukrepe, pomeni vsaj 4-6 evrov manj sredstev v odpravo posledic naravnih nesreč. Ministrstvo bo zagotovilo izvedbo 43 projektov protipoplavne zaščite, kar bo vplivalo na več kot 72.000 ljudi in poskrbelo za odpravo posledic naravnih nesreč ter sanacijo posledic večjih poplav in plazov. Pripravljen bo Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja. Gre za sistemsko ureditev gospodarskih javnih služb varstva okolja, s čimer želimo nadgraditi obstoječo ureditev in pri tem upoštevati revizije računskega sodišča. Veljavnost zakona je ob enem tudi mejnik za črpanje sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost. 

Na področju voda napovedujemo mednarodni konvenciji:

Slovenija bo decembra letos v Portorožu gostila 23. zasedanje pogodbenic Barcelonske konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemlja.

Med 2024 in 2027 bo Slovenija predsedovala Vodni konvenciji, ki je namenjena varstvu in rabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer; 2024 bomo organizirali zasedanje pogodbenic v Ljubljani.

Prostor

Prednostni cilj urejanja prostora in graditve je zagotavljanje kvalitete bivanja ob hkratnem znižanju obremenitve okolja in rabe naravnih virov s spodbujanjem ponovne uporabe obstoječih stavb in aktivacijo stavbnih zemljišč. Prednost pri umeščanju v prostor bodo imele strateške investicije, ki so zaradi aktualnih razmer za državo še posebej pomembne, kot na primer: stanovanja za različne starostne skupine, obnovljivi viri energije, zdravstvena infrastruktura.

Za bolj učinkovito koriščenje kohezijskih sredstev bo oblikovana nova Služba za razvojna sredstva. V okviru službe načrtujemo, da bo za izvedbo vseh ukrepov, načrtovanih v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, do konca leta 2026 namenjenih 476 milijonov evrov.

V prihodnjem kohezijskem obdobju 2021–2027 pa je za ukrepe s področja ravnanja z naravo, urejanja voda, ter prostorskih vsebin  v operativnem programu opredeljenih 666 milijonov evrov kohezijskih sredstev.

Ministrstvo za naravne vire in prostor bo delovalo povezovalno, sodelovalo bo z vsemi ključnimi vladnimi sektorji in deli družbe, vedno z mislijo na ohranjanje narave. Kot je poudaril minister Uroš Brežan v svoji predstavitvi: »… narava, vode in prostor so v varnih rokah! Skrbno in odgovorno bomo upravljali z njimi; njihovi zavezniki in odvetniki bomo tam, kjer bo treba zastaviti besedo pri drugih resorjih; učili se bomo od najboljših strokovnjakov in soodločali z najbolj angažiranimi akterji civilne družbe. To dolgujemo ne samo vsem državljanom in državljankam – to dolgujemo tudi generacijam, ki prihajajo za nami in ki se učijo na naših zgledih.«