Skoči do osrednje vsebine

Vlaganje kandidature za člana ali članico Sveta romske skupnosti Republike Slovenije

Urad Vlade RS za narodnosti skladno z določbami Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji vse izvoljene predstavnike in predstavnice romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti, torej romske svetnike in svetnice, obvešča, da so upravičeni do kandidature za člana oziroma članico Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.

Romski svetniki in svetnice svojo morebitno kandidaturo za člana oziroma članico Sveta romske skupnosti Republike Slovenije pošljejo Uradu Vlade RS za narodnosti. Zadnji rok za vložitev kandidature se šteje 1. februar 2023 do 14. ure.

Šteje se, da je kandidatura vložena pravočasno, če jo organ, torej Urad Vlade RS za narodnosti, v pisni obliki prejme osebno ali po pošti do vključno dne 1. februarja 2023 do 14. ure. Za pravočasno se šteje tudi kandidatura, ki je bila oddana priporočeno na pošti dne 1. februarja 2023.

Kandidatura za člana oziroma članico Sveta romske skupnosti Republike Slovenije mora vsebovati naslednje podatke in je vložena na obrazcu

  • ime in priimek kandidata oziroma kandidatke (v nadaljevanju: kandidat),
  • naslov stalnega prebivališča kandidata in kontaktne podatke, v kolikor se ti razlikujejo od naslova stalnega prebivališča,
  • rojstne podatke kandidata (datum in kraj rojstva),
  • podatek o tem, v kateri občini je kandidat član občinskega sveta,
  • dokazilo o izvolitvi kandidata v občinski svet.

Kandidatura mora biti napisana čitljivo in lastnoročno podpisana, ob podpisu pa mora biti s tiskanimi črkami napisano ime in priimek kandidata. Za lastnoročno podpisano kandidaturo se bo razumelo, da je na ta način predloženo tudi pisno soglasje kandidata. Soglasje kandidata je nepreklicno.

Kandidatura mora biti oddana s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov urada: Urad Vlade RS za narodnosti, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.

Urad Vlade RS za narodnosti je skladno z določbami Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji razpisal redne volitve predstavnikov in predstavnic romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti v Svet romske skupnosti Republike Slovenije, ki bodo potekale v torek, 14. februarja 2023, v prostorih Urada Vlade RS za narodnosti, Vožarski pot 12, Ljubljana. Pričetek volitev bo ob 9. uri, volitve pa bodo trajale do 17. ure.

Vsi izvoljeni predstavniki in predstavnice romskih skupnosti v občinskih svetih samoupravnih lokalnih skupnosti so bili pisno obveščeni o poteku volitev in možnostih ter postopku vlaganja kandidatur ter rokih, do katerih je potrebno morebitno kandidaturo vložiti pri Uradu Vlade RS za narodnosti. Vse podrobnosti v zvezi z izvedbo volitev in konstituiranjem Sveta romske skupnosti Republike Slovenije bodo izvoljenim predstavnikom in predstavnicam romskih skupnosti v občinskih svetih samoupravnih lokalnih skupnosti predstavljene tudi v torek, 24. januarja 2023, na dogodku, ki ga Urad Vlade RS za narodnosti organizira v M Hotelu v Ljubljani. Na tem dogodku bodo izvoljeni predstavniki in predstavnice romskih skupnosti v občinskih svetih samoupravnih lokalnih skupnosti lahko kandidaturo za člana Sveta romske skupnosti Republike Slovenije vložili tudi osebno.