Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev ukrepov evropske kohezijske politike 2021 - 2027

Urad RS za mladino je ob začetku izvajanja evropske kohezijske politike 2021 – 2027 za organizacije v mladinskem sektorju v četrtek, 12. januarja 2023, v Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, izvedel predstavitev treh ukrepov evropske kohezijske politike (EKP) za področje mladinskega dela, ki jih bo izvajal v novem programskem obdobju.

Za mlade in mladinsko delo bo pomoč Evropskega socialnega sklada namenjena dvema ukrepoma, in sicer naslavljanju problematike prekarnosti mladih ter krepitvi kompetenc mladih za večjo zaposljivost in aktivno državljanstvo preko kakovostnega mladinskega dela. S sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj pa se bo krepila infrastruktura in oprema s področja informacijsko - komunikacijskih tehnologij za izvajanje kakovostnega mladinskega dela in neformalnega izobraževanja v vzhodni kohezijski regiji. Skupna vrednost ukrepov znaša 17.379.264,71 evra. Delež prispevka EU za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija znaša 85 %, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 40 %. Dogodek je bil odprt za širšo javnost.

Predstavitev je bila namenjena seznanitvi organizacij v mladinskem sektorju in splošne javnosti o ukrepih EKP ter tudi predhodni predstavitvi oziroma posvetu s prisotnimi udeleženci o prvem javnem razpisu iz ukrepa namenjenega naslavljanju problematike prekarnosti mladih, katerega objava je načrtovana v letu 2023. Po predstavitvi posameznega ukrepa je potekala tudi razprava z udeleženci, kjer so predstavili svoje poglede, izkušnje iz preteklih javnih razpisov in podali predloge za uspešno izvajanje ukrepov.  

Udeležencem so bili uvodoma podani razlogi za vsebino ukrepov in splošne informacije o izvajanju ukrepov, ki so potrjeni v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji (cilj politike CP 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostna naloga PN 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela, specifični cilji ESO4.1., RSO4.2. in ESO4.7.). Ukrepi se bodo izvajali v obdobju od 2023 do 2028, upravičeni prijavitelji pa bodo organizacije v mladinskem sektorju. Delež sofinanciranja operacij bo znašal 100 %, organizacije pa bodo imele tudi pravico do predplačila skladno z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

V nadaljevanju so sledile predstavitve posameznih ukrepov. V okviru prvega ukrepa Naslavljanje problematike prekarnosti mladih se bo krepilo ozaveščanje in opolnomočenje tako mladih kot tudi mladinskih delavcev o problematiki prekarnosti in pomenu dostojnega dela. Ciljna skupina ukrepa so torej mladi, od 15. do vključno 29. leta in mladinski delavci, ukrep se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah po pro-rata pristopu, skupna razpoložljiva vrednost ukrepa pa znaša 8.000.000,00 evrov. V okviru tega ukrepa sta trenutno načrtovana dva javna razpisa. Udeležencem je bila najprej predstavljena idejna zasnova in načrtovana vsebina prvega javnega razpisa »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«, katerega objava je načrtovana v letu 2023. Z javnim razpisom se bo spodbujalo povezovanje in sodelovanje organizacij v mladinskem sektorju proti prekarnosti mladih. Ključna projektna aktivnost bodo usposabljanja za mladinske delavce in mlade s področja prekarnosti in dostojnega dela. Skupna okvirna razpoložljiva vrednost javnega razpisa znaša do 5.000.000,00 evrov. Izbrana bo ena ali več operacij, ki se bodo predvidoma začele izvajati septembra 2023 in bodo trajale več let. V okviru posveta pa so udeleženci podali svoje poglede in predloge o predstavljenem javnem razpisu. Pri drugem javnem razpisu tega ukrepa, ki bo nadaljevanje prvega, pa se kot glavna projektna aktivnost operacij načrtujejo usposabljanja za mlade s področja prekarnosti in dostojnega dela. Predvideno obdobje izvajanja operacij drugega javnega razpisa je od 2027 do 2028, skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev pa znaša 3.000.000,00 evrov.

V okviru ukrepa Zagotovitev ustrezne infrastrukture in opreme s področja informacijsko - komunikacijskih tehnologij organizacij v mladinskem sektorju se bodo zagotavljali osnovni pogoji za izvajanje in razvoj kakovostnega mladinskega dela in neformalnega izobraževanja v Vzhodni Sloveniji. Ciljna skupina so organizacije v mladinskem sektorju iz vzhodne kohezijske regije, operacije pa se bodo izvajale predvidoma leta 2025. Skupna razpoložljiva vrednost ukrepa znaša 2.111.764,71 evra. Udeleženci so se seznanili tudi s primeri predvidene infrastrukture in opreme s področja informacijsko - komunikacijskih tehnologij, ki bo upravičena za financiranje.

Kot zadnji je bil predstavljen ukrep Krepitev kompetenc mladih za večjo zaposljivost in aktivno državljanstvo preko kakovostnega mladinskega dela. Ključna projektna aktivnost ukrepa je izvajanje usposabljanj za krepitev kompetenc mladih, starih od 15 do 29 let. Spodbujale se bodo inovativne oblike mladinskega dela, ki bodo imele širše učinke na področje kakovostnega mladinskega dela in mladinske politike, k aktivnostim se bo spodbujalo tudi mlade, ki niso udeleženi v izobraževanju ali usposabljanju oziroma niso zaposleni. Ciljna skupina ukrepa so posamezniki, stari od 15 do vključno 29 let, z namenom razvijanja kompetenc, ki jih potrebujejo za večjo zaposljivost in aktivno državljanstvo. Operacije se bodo izvajale predvidoma v letih od 2025 do 2028 in v obeh kohezijskih regijah po pro-rata pristopu. Skupna razpoložljiva vrednost ukrepa znaša 7.267.500,00 evrov.

Udeleženci so v razpravi pozdravili možnost poenostavitve upravičenih vrst stroškov na javnih razpisih, ki bodo sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada.

Predloge in izpostavljena vprašanja, ki so bila s strani udeležencev podana v okviru razprav o ukrepih, bo Urad RS za mladino podrobneje preučil skladno z določili in navodili evropske kohezijske politike, odgovore pa bodo udeleženci prejeli v okviru prihodnjih posvetov. 

Urad RS za mladino bo pred objavami posameznih javnih razpisov z namenom uspešne priprave in izvajanja javnih razpisov ter operacij organiziral predhodne predstavitve javnih razpisov oziroma posvete z organizacijami v mladinskem sektorju. O terminih posvetov bodo organizacije pravočasno obveščene po elektronskih poteh.