Skoči do osrednje vsebine

Predlog novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev

Ministrstvo je pripravilo Predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZčmIS-1), ki ga je na 52. dopisni seji sprejela Vlada Republike Slovenije. Zakon je bil pripravljen s ciljem celovite obravnave položaja napotenih delavcev pri opravljanju čezmejnih storitev, ki jih za svoje naročnike v drugih državah članicah Evropske unije (EU) zagotavljajo slovenska podjetja in samostojne osebe, nosilci gospodarske dejavnosti

Prvič po vstopu Slovenije v EU je Slovenija pristopila k sistemski ureditvi čezmejnega poslovanja vseh slovenskih poslovnih subjektov, ki svojo registrirano dejavnost opravljajo s svojimi zaposlenimi delavci. S predlogom zakona se zagotavlja enaka obravnava napotenega delavca glede na samo naravo izvajanja dela (začasno ali občasno oziroma stalno, zaporedoma), določa varovalke za učinkovito preprečevanje kršitev in zlorab delovnopravne zakonodaje ter vzpostavlja orodja za učinkovito izvajanje nadzora nad spoštovanjem pravil čezmejnega izvajanja storitev tako z vidika delovnopravne zakonodaje kot tudi zagotavljanje ustrezne socialne varnosti napotnih delavcev.

Zakon prenaša v slovenski pravni red novo Direktivo 2020/1057/EU o napotenih voznikih v mednarodnem prometu, ki je del svežnja EU o mobilnosti. S prenosom Direktive 2020/1057/EU se z zakonom ZČmIS-1 v slovenskem zakonodajnem okviru zagotavlja:

  • izjema od splošnih pravil o napotitvi, ki veljajo za kabotažo in mednarodne prevoze, z izjemo tranzita, »dvostranskih prevozov« (tako v tovornem kot potniškem prometu) in dvostranskih prevozov z dvema dodatnima postankoma, povezanima s prevozom – ta izjema je omejena na primere, ko med delodajalcem, ki pošilja voznika, in pogodbeno stranjo, ki deluje v državi gostiteljici EU, obstaja pogodba o storitvi;
  • kazni v primeru kršitev obveznosti prevoznikov in napotenih voznikov.

Z namenom zagotovitve enake obravnave delavcev, ki so v enakem delovnopravnem položaju tudi z vidika enake obravnave glede socialne varnosti, se v predlogu zakona predlaga črtanje 2. odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Na tej podlagi samo določeni napoteni delavci plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nižje osnove. Ministrstvo ocenjuje, da to razlikovanje med različnimi kategorijami napotenih delavcev, ki so v istem delovnopravnem položaju, ni ustrezno oziroma celo ustavno sporno.

Pri tem ministrstvo poudarja, da je v zvezi z rešitvami, zapisanimi v predlogu zakona, potekal zelo širok in dolgotrajen socialni dialog, ki je privedel do soglasja na Ekonomsko-socialnem svetu v decembru 2022.