Skoči do osrednje vsebine

Vabilo za sodelovanje pri pripravi in izvedbi LIFE projekta s področja prilagajanja

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je septembra na prvi stopnji prijavilo za financiranje na program LIFE nov projekt SLOVE LIFE4ADAPT, ter prejelo novembra povabilo k prijavi projekta na drugi stopnji, pri čemer je rok za oddajo končne prijavnice 30. marec 2023.

Projekt pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in v sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) predvideva tudi vključitev pet do deset partnerjev, zato vabimo zainteresirane predstavnike nevladnih organizacij, zasebnega sektorja in raziskovalne oz. akademske sfere k podaji izraza interesa za sodelovanje pri pripravi in izvajanju projekta. Izraz interesa lahko podate z e-poštnim sporočilom na gp.mop@gov.si do 9. januarja 2023.

Namen projekta SLOVE LIFE4ADAPT je prispevati k bolj celoviti izvedbi nacionalne strategije prilagajanja, Strateškega okvirja prilagajanja podnebnim spremembam, preko naslovitve ključnih vrzeli in preprek pri izvajanju ukrepov strategije, ter s tem prispevati k ciljem zmanjševanja ranljivosti, povečevanja odpornosti in prilagoditvene sposobnosti družbe. Hkrati bo projekt lahko prispeval k povečanju sredstev in zmogljivosti ključnih deležnikov za izvedbo ukrepov prilagajanja, posebej v okviru države in na občinah. Projekt vključuje tudi nabor podpornih aktivnosti ter predvideva izvedbo pilotnih ukrepov z večstranskimi učinki.

Projekt predvideva 13 delovnih paketov, ki se bodo v primeru potrditve projekta na drugi stopnji, izvajali 9 let, od 1. januarja 2024 naprej. S strani partnerjev se pričakuje delo na pripravi projekta v obdobju do 30. marca, ter v primeru uspešne prijave celovita izvedba aktivnosti vseh devet let trajanja projekt ter vsaj 10 odstotkov lastnega vložka sredstev. Stroški dela za prijavo projekta na drugi stopnji ne bodo kriti. Partnerji bodo v primeru uspeha projekta na drugi stopnji, v nadaljevanju za izvedbo projekta pridobili možnosti kritja stroškov novih zaposlitev in vseh drugih potrebnih stroškov za izvedbo aktivnosti. Partnerji bodo z ministrstvom v tem primeru sklenili pogodbo v letu 2024, v kateri bodo opredeljene medsebojne obveznosti izvajanja, poročanja in financiranja glede v projektu predvidenih aktivnosti.

Prvi delovni paket, projektno vodenje in koordinacijo, bo zagotavljalo novo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE). MOPE bo prevzelo odgovornost tudi za izvedbo četrtega delovnega paketa, ki obsega vzpostavitev nove Medresorske delovne skupine za prilagajanje podnebnim spremembam na dveh ravneh (ekspertni in odločevalski), šestega delovnega paketa, ki obsega vzpostavitev Podnebnega portala, ter osmega delovnega paketa, ki vključuje pripravo in sprejem Akcijskega načrta za prilagajanje. Hkrati bo MOPE pristojno še za izvajanje 11. delovnega paketa, ki obsega vzpostavitev sistema spremljanja in evalvacije, ter 13. delovnega paketa, ki predvideva razvoj načrta za nadaljevanje aktivnosti po izvedbi projekta. Drug in tretji delovni paket, zagotavljanje in nadgradnja podnebnih storitev, vzpostavitev Centra za prilagajanje in priprava ocen ranljivosti, tveganj in vplivov po sektorjih bo izvajalo ARSO. Partnerji bodo sodelovali pri izvajanju vseh delovnih paketov, tudi tistih pod vodstvom MOPE in ARSO.

V okviru 4. delovnega paketa se načrtuje vzpostavitev Lokalne kontaktne točke za regije in občine, ki bi služila in zagotavljala podporo občinam in regijam pri pripravi lokalnih energetsko-podnebnih načrtov (angleško Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP), zagotavljala prenos dobrih praks preko delavnic in obiskov na terenu, strokovno podporo pri pripravi in izvajanju pilotnih ukrepov prilagajanja ipd. (izvedbeni cilji projekta kot so trenutno zastavljeni so v obliki števila novih občin in regij, ki se pridružijo Konvenciji županov ter izdelajo SECAP, ter sodelujejo z Misijo EU za prilagajanje, ter izvedejo pilotne ukrepe – vsaj 3 na leto).

Partnerje iščemo za:

  • aktivnosti 7. delovnega sklopa, ki obsega pripravo in izvedbo dobrih praks pilotnih ukrepov prilagajanja s strani drugih akterjev, ter podporo aktivnosti prenosa znanja in dobrih praks in podobno. Pričakujemo, da se bodo za sodelovanje v projektu prijavili partnerji s potencialnimi dobrimi praksami z večstranskimi učinki predvsem na področjih ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in vode (posebej v urbanih in zaščitenih območjih), v podporo ranljivim skupinam prebivalstva ob povečanih tveganjih ter v podporo zasebnemu sektorju pri razvoju rešitev podnebne odpornosti, ESG (angleško Environmental, Social and Governance factor) poročanja in podobno. V kolikor bo izvedba dobrih praks pogojena z večjimi naložbami, pričakujemo, da te ne presegajo omejitev pogojev razpisa.
  • razvoj komunikacijske strategije in aktivnosti, kar vključuje med drugim letne ciljne kampanje, konference na visokem nivoju in delavnice za izmenjavo med raziskovalci, odločevalci in izvajalci. Ocenili smo, da bi lahko imel partner, pristojen za komunikacijske aktivnosti v obdobju trajanja projekta (9 let) proračun v višini okvirno 2.200.000 (kar obsega delo zaposlenih, najem storitev, potovanja, nakup opreme in posredne stroške).
  • aktivnosti izobraževanja, usposabljanja in certificiranja v sklopu 10. delovnega paketa, pri čemer smo predvideli poseben fokus na ciljih skupinah izobraževalcev v kmetijskem sektorju, med projektanti in načrtovalci ter izdelovalci okoljskih poročil, pa tudi aktivnosti izobraževanja izobraževalcev, ki bi vključevale učitelje, trenerje in odločevalce v izobraževalnih institucijah. Pričakujemo, da bo prijavitelj organizacija v akademski oz. raziskovalni sferi, ki bi lahko nudil specifična znanja na omenjenih področjih, prijave pa bodo obsegale aktivnosti, ki ne presegajo proračuna v višini okvirno 1.700.000 evrov v trajanju 9 let (kar obsega stroške dela, zunanjih storitev, potovanj, nakupa opreme in posrednih stroškov).
  • razvoj inovativnih finančnih mehanizmov v okviru 12. delovnega paketa, ki obsega zelene obveznice, razvoj novih finančnih produktov in projektov, ki bi jih lahko zasebni akterji podprli, novih projektov razvojne pomoči in razpisov iz podnebnega sklada v podporo podnebno odpornemu razvoju. Tudi pri izvajanju tega delovnega paketa iščemo pomoč partnerjev zasebnega sektorja, nevladnih organizacij (NVO) in/ali akademske sfere, aktivnosti pa se ne vrednotijo več kot 1.700.000 evrov v obdobju 9 let (kar obsega stroške dela, zunanjih storitev, potovanj, nakupa opreme in posrednih stroškov).

Projekt se lahko v drugi fazi še spreminja. Prosimo vas za podajo interesa za sodelovanje, pri čemer navedite za katere aktivnosti in delovni paket (ali več njih) se prijavljate, vaše izkušnje z delom na področju prilagajanja (pretekli projekti, izvedene pobude, relevantne za področje oziroma delovni paket, za sodelovanje pri katerem se prijavljate), zmogljivosti za sodelovanje pri pripravi projekta do konca marca 2023 ter vaše ideje ter predloge za izvedbo konkretnih aktivnosti znotraj posameznega delovnega paketa.

Izmed prijavljenih bomo izbrali najboljše glede na kriterije izkazanih izkušenj, zmogljivosti in kakovosti izdelanih predlogov za izvedbo aktivnosti, ter pri tem upoštevali kriterije geografske uravnoteženosti in uravnoteženosti po naravi partnerja (NVO, privatni in javni akterji). Pričakujemo, da bodo izbrani partnerji vabljeni na prvi pripravljalni sestanek v drugem tednu januarja 2023.

Od prijaviteljev pričakujemo seznanitev s pogoji razpisa, ki so na voljo na spletni strani (v angleščini).

Več informacij na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor ter spletni strani portala EU z informacijah o pogojih prijave in temah (v angleščini). 

Več informacij tudi v prijavnici projekta (spodaj) iz predprijave septembra 2022 (v angleščini):

Prijavnica projekta