Skoči do osrednje vsebine

Izbor projektov za znanstveno sodelovanje Slovenija-Črna gora 2023–2024

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Črno goro v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2024.

Mešana komisija je 20. decembra 2022 na zasedanju v Ljubljani obravnavala prijave skupnih projektov in za sofinanciranje in potrdila 30 projektov, ki bodo sofinancirani v obdobju 2023-2024. Delegaciji sta sprejeli program znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za naslednje obdobje, ki v letu 2024 predvideva nov razpis za skupne projekte za obdobje 2025-2026. Slovensko delegacijo je vodila ga. Tina Vuga, vodja Oddelka za mednarodno sodelovanje, črnogorsko pa prof. dr. Biljana Šćepanović, ministrica za znanost in tehnološki razvoj Črne gore, ki jo je sprejel tudi minister dr. Igor Papič.

Seznam izbranih projektov

Seznam projektov, izbranih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Črno goro v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2024.

Zap. št. Vodja projekta v SLO Ustanova v SLO Rukovodilac projekta v CG Ustanova u CG Naslov projekta Project title Financiranje 1. leto-SLO v EUR
Finansiranje CG 1. godina u EUR Financiranje 2. leto-SLO v EUR
Finansiranje CG
2. godina u EUR
Financiranje CG
MR/MI -celotno obdobje v EUR
1 Žiga Oman Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja Marijan Premović Univerzitet Crne Gore Valtazar Bogišić in Franc Miklošič o običaju krvnega maščevanja ter oblikovanje državne zakonodaje Valtazar Bogišić and Franc Miklošič on the Custom of Blood Feud and the Formation of State Legislation 1000 1000 1000 1000 1.650
2 Luka Pajek Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Marija Jevrić Faculty of Civil Engineering, University of Montenegro Zmogljivost stanovanjskih stavb v Črni Gori za obvladovanje pregrevanja zaradi podnebnih sprememb The capacity of Montenegrin residential buildings to resist climate-change-induced overheating 1000 1000 1000 1000 1.650
3 Filip Küzmič Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Biološki inštitut Jovana Hadžija Danijela Stešević Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Crne Gore Ruderalna vegetacije Črne gore Ruderal vegetation of Montenegro 1000 1000 1000 1000 1.650
4 Alenka Baruca Arbeiter Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Mirjana Adakalić Univerzitet Crne Gore, Biotehnički Fakultet Starševska analiza oljk z mikrosateliti - podpora pri programu žlahtnjenja Paternity analysis of olives with microsatellites - support in breeding programs 1000 1000 1000 1000
5 Predrag Ljubotina Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici Darko Lacmanović University "Mediterranean" Fakulty for Tourism "Montenegro Tourism School" Perspektive kreativnih industrij na destinacijah ruralnega turizma v post COVID obdobju /Študija primera:Slovenija in Črna gora) Perspectives of creative industries in rural turism destination in the post COVID period (Case study: Slovenia and Montenegro) 1000 1000 1000 1000 1.650
6 Robert Dominko Kemijski inštitut Prof. dr. Veselinka Grudić Univerzitet Crne Gore, Metalurško-tehnološki fakultet Ogljiki na osnovi biomase kot anodni material v Na-ionskih akumulatorjih Carbons prepared from biomass precursors as anode materials in Na-ion batteries 1000 1000 1000 1000
7 Zlatko Nedelko Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Boban Melović Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet Generacija Z in sodobne tehnologije v visokem šolstvu - primerjalna študija Črne gore in Slovenije v funkciji razvoja pametnega izobraževanja (Smart Education) Generation Z and modern technologies in higher education - a comparative study of Montenegro and Slovenia in the function of the development of Smart Education 1000 1000 1000 1000
8 Riste Škrekovski Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Goran Popivoda Faculty of Science and Mathematics, University of Montenegro Sodobne teme o Wienerjevem indeksu Contemporary topics about Wiener index 1000 1000 1000 1000
9 Božidar Šarler Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Prof. Dr. Igor Vušanović Univerzitet Crne Gore, Mašinski Fakultet Napredne brezmrežne metode za probleme strjevanja Advanced Meshless Methods for Solidification Problems 1000 1000 1000 1000
10 Simona Sternad Zabukovšek Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Vujica Lazović Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet Zrelostni model digitalne transformacije e-javne uprave Maturity model of e-government digital transformation 1000 1000 1000 1000 1.650
11 Franc Perdih Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Željko Jaćimović Univerzitet Crne Gore, Metalurško-tehnološki fakultet Novi kovinski kompleksi za uporabo v medicini in agronomiji New metal complexes for medical and agricultural application 1000 1000 1000 1000
12 Stanislav Trdan Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Sanja Radonjić Univerzitet Crne gore, Biotehnički fakultet Stanje in perspektive biotičnega varstva rastlin v Sloveniji in Črni gori The present state and perspectives of biological control in Slovenia and Montenegro 1000 1000 1000 1000
13 Jure Ramšak Znanstveno-raziskovalno središče Koper Boris Vukićević Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka Pluralnost religijske podobe in verskih politik socialistične Jugoslavije: zgodovinski in pravni vidiki na primeru Slovenije in Črne gore Religious plurality and religious policies of socialist Yugoslavia: Historical and legal aspects in the case of Slovenia and Montenegro 1000 1000 1000 1000 1.650
14 Peter Dovč Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Božidarka Marković Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet Genetski resursi in adaptacijska sposobnost lokalnih pasem ovac v planinskih področjih Genetic resources and adaptive capacity of local sheep breeds in mountain areas 1000 1000 1000 1000 1.650
15 Marko Kukanja UNIVERZA NA PRIMORSKEM,
Fakulteta za turistične študije - TURISTICA, Portorož
Vesna Vujačić Fakultet za turizam i hotelijerstvo Kotor, Univerzitet Crne Gore AVTENTIČNA GASTRONOMIJA: KAKO TUJI TURISTI ZAZNAVAJO AVTENTIČNO GASTRONOMIJO OBEH DRŽAV - ALI SMO RESNIČNO DRUGAČNI? AUTHENTIC GASTRONOMY: HOW FOREIGN TOURISTS PERCEIVE THE AUTHENTIC GASTRONOMY OF BOTH COUNTRIES - ARE WE REALLY DIFFERENT?      1000 1000 1000 1000
16 Elena Bužan Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Mirko Đurović Institute of marine Biology, University of Montenegro Ocena in izboljšanje zdravstvenega stanja akvarijskih organizmov z uporabo skupnih diagnostičnih metod in protokolov Assessment and improvement of aquarium organisms health status using common diagnostic methods and protocols 1000 1000 1000 1000 1.650
17 Bojan Balkovec Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Slavko Burzanović Istorijski institut_x000D_Univerzitet Crne Gore Kolektivni spomin in revizionizem - Spomeniki Narodnoosvobodilnega boja v Jugoslaviji na primeru Ljubljane in Podgorice Collective Memory and Revisionism - Monuments of the National Liberation War in Yugoslavia in the Case of Ljubljana and Podgorica 1000 1000 1000 1000
18 Adriana Mezeg Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Jasmina Anđelić Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet Kulturna izmenjava med Slovenijo in Črno goro prek prevajanja Cultural Exchange between Slovenia and Montenegro through Translation 1000 1000 1000 1000
19 Tomaž Vuherer Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo Darko Bajić Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet Zagotavljanje integritete ATIG zvarnih spojev na avstenitno feritnih duplex jeklih varjenih z aktivnim praškom Integrity assurance of ATIG weld joints on austenic-feritic duplex steels welded with activating flux 1000 1000 1000 1000 1.650
20 Ana Mladenović Zavod za gradbeništvo Slovenije Mira Vukčević Metalurško tehnološki fakultet Univerzitet Crne Gore Priprava proizvodov z visoko dodano vrednostjo iz recikliranih odpadkov iz industrije aluminija Preparation of high value-added products from recycled waste from the aluminium industry 1000 1000 1000 1000 1.650
21 Alja Videtič Paska Univerza v Ljubljani , Medicinska fakulteta Lidija Injac Stevović Univerza v Črni gori, Medicinska fakulteta v Podgorici Analiza polimorfizmov posameznih nukelotidov širom genoma pri samomoru in samomorilnem poskusu Genome-wide snigle nucleotide analysis in completed suicide and suicide attempt 1000 1000 1000 1000
22 Simon Špacapan Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Žana Kovijanić Vukićević University of Montenegro, Faculty of Natural Sciences and Mathematics Hamiltonskost in popolna prirejanja v grafovskih produktih Hamiltonicity and perfect matchings in product graphs 1000 1000 1000 1000
23 Boris Kavur Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije _x000D_Anđela Jakšić-Stojanović Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za kulturu i turizam Kulturna dediščina v mreži kreativnih industrij Cultural heritage in the network of creative industries 1000 1000 1000 1000
24 Blaž Lenarčič Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za družboslovne študije Vladimir Bakrač Univerzitet Crne Gore MEDKULTURNA IN ETNIČNA VPRAŠANJA V IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH IN VSAKDANJIH PRAKSAH MLADOSTNIKOV: SLOVENIJA IN ČRNA GORA INTERCULTURAL AND ETHNIC ISSUES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND EVERYDAY PRACTICES OF YOUNG PEOPLE: SLOVENIA AND MONTENEGRO 1000 1000 1000 1000 1.650
25 Zoran Levnajić Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu Nevena Mijajlović Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Crne Gore Optimizacija mrež sklopljenih oscilatorjev in uporaba v strojnem učenju Optimization of coupled oscillators networks and applications in machine learning 1000 1000 1000 1000 1.650
26 Jure Jugovic Univerza na Primorskem, Universita del Litorale, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Olivera Marković INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA UNIVERZITET CRNE GORE IZBRANI BIOLOŠKI VIDIKI ŠKARDOBOLE, UPOGEBIA PUSILLA (PETAGNA, 1792) V LITORALNEM PASU VZHODNE OBALE JADRANA NA PODROČJU ČRNE GORE IN SLOVENIJE SELECTED BIOLOGICAL ASPECTS OF MEDITERRANEAN MUD SHRIMP, UPOGEBIA PUSILLA (PETAGNA, 1792) IN THE LITORIAL ZONE OF THE EASTERN ADRIATIC COAST IN MONTENEGRO AND SLOVENIA 1000 1000 1000 1000
27 Andreja Ramšak Nacionalni inštitut za biologijo Rajko Martinović Institut za Biologiju Mora, Univerzitet Crne Gore Vrednotenje toksičnosti naftnih disperzantov in določitev vsebnosti mikroplastike v morskih organizmih severnega in južnega dela Jadrana Evaluation of oil dispersants toxicity and determination of microplastics content in marine organisms from the northern and southern part of the Adriatic 1000 1000 1000 1000
28 Ana Vučurović Nacionalni inštitut za biologijo Jelena Zindović University of Montenegro_x000D_Biotechnical Faculty_x000D_Department for Plant Protection Sevi ki prekinjajo odpornost na virus pegavosti in uvelosti paradižnika (TSWV) v Sloveniji in Črni gori Resistance braeaking strains of tomato spotted wilt orthotospovirus (TSWV) in Slovenia and Montenegro 1000 1000 1000 1000
29 Metka Tekavčič Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Ana Lalević Filipović Univerza v Črni Gori, Ekonomska fakulteta Zeleno računovodstvo v funkciji doseganja uravnoteženega gospodarskega razvoja - primerjalni pregled v Sloveniji in Črni gori Green accounting in the function of achieving balanced economic development - a comparative overview in Slovenia and Montenegro 1000 1000 1000 1000
30 Barbara Ostanek Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo Aleksandra Klisić JZU Dom zdravlja Podgorica, Centar za laboratorijsku dijagnostiku Nealkoholna steatoza jeter v populaciji adolescentov in njena povezanost z oksidativnim stresom, vnetjem in genetskimi dejavniki Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in adolescents and its association with oxidative stress, inflammation and genetic factors 1000 1000 1000 1000