Skoči do osrednje vsebine

Vlada je sprejela Strategijo digitalnih javnih storitev 2030

Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo digitalnih javnih storitev 2030 in sklep, da Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z ostalimi pristojnimi organi in drugimi deležniki pripravi akcijski načrt za izvajanje strategije za leti 2023 in 2024 v roku šestih mesecev od sprejema strategije na vladi.

Vizija, ki ji strategija sledi, so digitalne javne storitve, osredotočene na državljane in poslovne subjekte, ki omogočajo integrirano, usklajeno, varno in učinkovito interakcijo državljanov in podjetij z državo. Jasno je začrtana smer razvoja digitalnih javnih storitev, kar bo omogočilo razvoj enostavnih storitev, ter vzpodbujalo njihovo široko uporabo. Vsebino strategije bo javna uprava, skupaj z zainteresiranimi in drugimi deležniki, implementirala z ukrepi, ki bodo naknadno zapisani v akcijskem načrtu.

V strategiji so opredeljene tri strateške prioritete, ki predstavljajo digitalne cilje na najvišji ravni in so skladne tudi s strateškim kontekstom Evropske unije:         

  1. do leta 2030 bodo vse ključne javne storitve zagotovljene na spletu in dostopne vsem uporabnikom,
  2. vsaj 80 odstotkov ključnih javnih storitev, ki so dostopne digitalno, bo tudi opravljenih digitalno in
  3. vsaj 80 odstotkov uporabnikov javnih storitev bo uporabljalo digitalno identiteto. 

Strategija digitalnih javnih storitev 2030 naslavlja tako fizične osebe kot poslovne subjekte. Zajeti želimo večji krog ponudnikov digitalnih javnih storitev, ne zgolj tistih v državni upravi ali širši javni upravi, temveč tudi nosilce javnih pooblastil in širši javni sektor (vključno z zdravstvom, pravosodjem in drugimi) ter samoupravne lokalne skupnosti. Izkušnja s pandemijo je pokazala na nujnost digitalizacije na vseh področjih, tudi v javni upravi, saj je digitalna javna uprava predpogoj za učinkovito nudenje storitev svojim uporabnikom (državljanom, podjetjem, občinam, šolam in drugim) ob izjemnih dogodkih in v normalnih razmerah, kar pripomore k večji kakovosti življenja. Za potrebe izvedbe javnih storitev se je še posebej potrdila nujnost razvoja celovitih digitalnih rešitev brez nujnosti fizičnega kontakta med ponudnikom in uporabnikom.

Strategija Vlade Republike Slovenije o nadaljnjem razvoju slovenske javne uprave 2014–2020 je potekla leta 2020. Ministrstvo za javno upravo je pri pripravi nove strategije sledilo novemu konceptu in vsebine ni več pripravljajo z vidika delovanja javne uprave, ampak z vidika potreb njenih uporabnikov, to pomeni, da v središču ni več javna uprava kot organizacija, ampak uporabnik in njegove potrebe, zato da je njegovo sodelovanje z državo bolj enostavno. Vsled temu se nova strategija imenuje Strategija digitalnih javnih storitev 2030.

Za pripravo strategije je Ministrstvo za javno upravo izvedlo delavnice, številne sestanke z medresorsko delovno skupino za oblikovanje, spremljanje in vrednotenje strategije in skupaj z zunanjim izvajalcem pregledalo relevantno literaturo ter strategije digitalnih javnih uprav po drugih državah (Velika Britanija, Norveška, Danska, Nova Zelandija, Kanada, Avstralija (Država Viktorija) in Črna Gora).