Skoči do osrednje vsebine

18. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje

Ministrica Irena Šinko se je včeraj udeležila 18. seje Sveta za kmetijstvo in podeželje.

Osrednje teme so bile seznanitev članov o pripravi izvedbenih uredb za Strateški načrt skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023 - 2027, o aktivnostih glede predloga Uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev in stanju na projektu Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) ter digitalizacije v kmetijstvu.

Ministrica Irena Šinko je uvodoma seznanila člane Sveta z vsemi z aktivnostmi ministrstva, med drugimi je izpostavila pripravo odlokov za blaženje draginje, pripravo spremembe Zakona o kmetijstvu, pripravo ukrepa M22 v okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2022 ter aktivnosti v zvezi s primerjalnikom spremljanja cen. Izpostavila je tudi aktivnosti v okviru Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (afriška prašičja kuga, problematika izbruha zlate trsne rumenice na območju severovzhodne Slovenije) ter aktivnosti na področju gozdarstva in lovstva.

V nadaljevanju je sledila razprava, ki se je nanašala na imenovanje Strateškega sveta za prehrano. Glavna pozornost na seji je bila usmerjena pripravi izvedbenih uredb za SN SKP 2023 - 2027, kar se trenutno na ministrstvu intenzivno pripravlja. Predstavljena je bila časovnica za sprejem uredb, ki se nanašajo na kampanjo 2023, kot tudi uredb, ki so vezane na pripravo javnih razpisov. Člani Sveta so opozorili na potrebo po ustreznem času za usklajevanje podzakonskih predpisov. Predstavljene so bile spremembe vodenja registra kmetijskih gospodarstev na podlagi spremembe Zakona o kmetijstvu, prav tako pa so člani Sveta predstavili določene težave, ki jih opažajo pri izvajanju ukrepov Sheme za podnebje in okolje in kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil.

Nadalje so bile predstavljene aktivnosti, vezane na predlog Uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev (angleško Sustainable Use Regulation - SUR). Trenutno je v potrjevanju Sklep Sveta EU, ki Evropsko komisijo poziva k pripravi dopolnilne ocene učinka, ki spremlja SUR. Večina držav članic namreč meni, da je Komisija oceno učinka pripravila brez konkretnih podatkov glede velikosti kmetijskih površin v državah članicah in celotni EU, ki bi bile prizadete zaradi ukrepov v SUR. Poleg tega niso bile ustrezno upoštevane administrativne zahteve za uporabnike FFS in pristojne organe ter finančne zahteve za vzpostavitev vseh zahtevanih registrov in zbirk podatkov. Na pobudo vodstva MKGP je David Brozina (Stalno predstavništvo RS v Bruslju)) povabil predstavnike Evropske komisije v Slovenijo, da se na terenu seznanijo s stanjem ter posebnostmi slovenskega kmetijstva. V času obiska Komisije bo izveden tudi sestanek z deležniki. Komisija je povabilo sprejela in bo v Slovenijo prišla predvidoma aprila prihodnje leto. Člani Sveta so izrazili zadovoljstvo ter pohvalili prizadevanja UVHVVR in MKGP za reševanje te problematike.  

Na koncu so člani Sveta obravnavali tudi Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) ter digitalizacijo v kmetijstvu. Projekti se izvajajo v okviru treh stebrov in sicer: 1. steber NOO - Zeleni prehod, 2. steber NOO - Digitalna preobrazba in 3. steber NOO - Pametna, trajnostna in vključujoča rast.

  • steber predstavlja ukrep Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov.
  • steber predstavlja ukrep Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva.
  • steber predstavlja ukrep Vzpostavitev nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano.

Člani  Sveta so opozorili na potrebo povezljivosti baz podatkov in uporabo za različne namene. Dogovorjeno je bilo, da se na eno izmed naslednjih sej Sveta povabi ministrico za digitalno preobrazbo dr. Emilijo Stojmenovo Duh in vodje projektov, ki jih izvaja MKGP z organi v sestavi.

Svet za kmetijstvo in podeželje je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ustanovljen na podlagi Zakona o kmetijstvu. Člani sveta so: dr. Andrej Simončič (predsednik, Kmetijski inštitut Slovenije), dr. Emil Erjavec (Biotehniška fakulteta v Ljubljani),  Roman Žveglič in Danilo Meolic (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS),  Borut Florjančič (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč (Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kmetijskih in živilskih podjetij), Marjan Vindiš (Sindikat delavcev v kmetijstvu), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Branko Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo Maribor), Tone Hrovat (Konzorcij biotehniških šol Slovenije), Irena Ule (Zveza kmetic Slovenije), Doris Letina (Zveza slovenske podeželske mladine).