Skoči do osrednje vsebine

Finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju

Danes bo v Uradnem listu objavljen odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju. Višina nadomestila je 1.960.000 evrov, črpa pa se iz državnega proračuna.

Upravičenec do finančnega nadomestila je čebelar, ki je vpisan v centralni register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel, katerega kmetijsko gospodarstvo je nekrivdno zašlo v težak finančni položaj zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, in izpolnjuje naslednje pogoje iz odloka:

  • vpisan je v register čebelnjakov na dan 20. avgust 2022,
  • na dan 31. oktober 2021 ima v registru čebelnjakov prijavljene najmanj štiri čebelje družine,
  • glede prijavljenih čebeljih družin se upošteva zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki ga je upravičenec v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje čebelnjakov in stojišč, sporočil do 1. decembra 2021 za stanje na dan 31. oktober 2021,
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu
  • na dan uveljavitve tega odloka ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje,
  • na dan uveljavitve tega odloka ali sedmi dan po uveljavitvi tega odloka nima neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov.

Višina podpore se dodeli v obliki pavšala na čebeljo družino in znaša okvirno 10,00 evrov za čebeljo družino.

Upravičenec NE oddaja vloge za pridobitev finančne pomoči, ker bodo informativne odločbe upravičencem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc. Na informativno odločbo se lahko upravičenci pritožijo v roku 15 dni po izdaji.

Upravičenci bodo informativne odločbe prejeli najkasneje do 21. decembra 2022. 

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja