Skoči do osrednje vsebine

Zaključni dogodek z izvajalci programov socialne aktivacije za romske ženske

V torek, 22. novembra 2022, je v Ljubljani potekal zaključni dogodek z izvajalci programov socialne aktivacije za romske ženske. Srečanje smo organizirali na Uradu Vlade RS za narodnosti v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome (Siforoma 5) in v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Javni razpis za sofinanciranje programov socialne aktivacije, ki ga je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je bil namenjen sofinanciranju projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom prispevali k izboljšanju socialne vključenosti udeležencev in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti. Njegov tretji sklop je bil specifično namenjen romskim ženskam in razvoju njihovih socialnih kompetenc, dvigu njihovih funkcionalnih kompetenc za aktivno reševanje socialnih problematik, krepitvi motivacije, večanju oziroma pridobitvi delovnih kompetenc ter s tem opolnomočenju romskih žensk za vstop na trg dela. 

Programe socialne aktivacije so izvajali: Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, Raziskovalno  izobraževalno središče Dvorec Rakičan in Ljudska univerza Lendava.

Namen dogodka je bil opraviti evalvacijo izvedenih programov in ponuditi prostor za izmenjavo izkušenj vsem izvajalcem programov s ciljem izpopolniti morebitne nadaljnje aktivnosti. Na zaključnem srečanju so zato izvajalci programov predstavili izvedbo programov, izzive, s katerimi so se soočali pri izvedbi, ter svoje predloge za izboljšave in spremembe. Prisotni smo se seznanili z izvajanjem vsakega posameznega programa (številom zaposlenih, obsegom razpoložljivih sredstev in stopnjo realizacije sredstev, doseženimi kazalniki učinka in rezultati, številom vključenih zunanjih deležnikov in promocijskimi dogodki), s socialnimi učinki izvedbe posameznega programa na oziroma za lokalne romske skupnosti, največjimi izzivi pri delu s ciljno skupino ter načini njihovega naslavljanja. Slišali smo tudi vsebinske predloge izboljšav potencialnih prihodnjih izvedb programov socialne aktivacije za romske ženske kot tudi predloge kadrovskih, organizacijskih, tehničnih in operativnih izboljšav.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so ocenili, da je izvedba sklopa socialne aktivacije, namenjenega romskim ženskam, imela raznovrstne učinke v lokalnih romskih skupnostih, večinsko zelo pozitivne, zato bodo na ministrstvu s tovrstnimi programi, upoštevajoč dosedanje izkušnje, v prihodnjem obdobju nadaljevali in jih nadgradili. Zahvalili so se Uradu Vlade RS za narodnosti za dobro sodelovanje, v upanju, da ga nadaljujemo tudi v prihodnje.