Skoči do osrednje vsebine

Zaključek projekta Program projektov eProstor

Z zaključno konferenco, ki je potekala 22. novembra 2022 v Ljubljani, se je končal šestletni projekt Program projektov eProstor. Program, katerega osnovni namen je bil zagotoviti večjo preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin, sta izvajala Geodetska uprava in Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Direktorat za prostor, graditev in stanovanja.

Projekt je deloval pod sloganom 'En prostor za vse' kot sodobno digitalno stičišče zbirk prostorskih podatkov različnih deležnikov, ki bo lajšal življenje vsem, ki te podatke uporabljajo: državnim organom, upravljavcem zbirk prostorskih podatkov, investitorjem, strokovnjakom, ki delujejo na področju prostorskih podatkov, in kar je najpomembneje, vsem državljanom, ki načrtujejo, gradijo ali upravljajo z nepremičninami.

Na konferenci so bili predstavljeni ključni uresničeni ukrepi:

  • Dopolnila in celovito vzpostavila se je enotna informacijska infrastruktura za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji. Najvidnejši rezultat te enotne informacijske infrastrukture je prenovljeni spletni portal Prostor, ki s svojimi vsebinami omogoča souporabo in medopravilnost prostorskih podatkov in storitev tako na nacionalni, kot tudi na evropski ravni. Z vzpostavitvijo omrežnih in drugih storitev za zbirke prostorskih podatkov, skladnih tudi z direktivo INSPIRE, je preko portala Prostor možen dostop do 50 različnih spletnih servisov oziroma storitev, ki omogočajo neoviran pretok informacij in njihovo izmenjavo. Ker je medopravilnost zagotovljena samo, če so zbirke prostorskih podatkov v istem koordinatnem sistemu, je bila ena od nalog projekta tudi transformacija vseh podatkov v novi koordinatni sistem. V okviru programa je bil zaključen prehod iz starega koordinatnega sistema z oznako D48/GK, v evropsko skladen koordinatni sistem z oznako D96/TM.
  • Vzpostavljen je Prostorski informacijski sistem za podporo upravljanja s prostorom. Sistem združuje štiri glavne sklope digitalnih storitev (elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja, elektronsko poslovanje na področju graditve objektov, spremljanje stanja prostorskega razvoja in evidenco stavbnih zemljišč), ki jih dopolnjujejo zbirke prostorskih podatkov in interaktivni grafični vpogledovalniki. Na spletnem mestu prostorskega informacijskega sistema so na voljo podrobna pojasnila o postopkih prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Pripravljeni so interaktivni pomočniki in vodiči, ki so dopolnjeni z zbirko pogostih vprašanj ter s slovarjem strokovnih pojmov. V postopkih priprave prostorskih aktov je omogočeno spremljanje postopkov, vpogled v podatke in dokumentacijo ter oddaja pripomb in predlogov v času javnih razgrnitev. Na področju graditve objektov sistem zagotavlja vpogled v dokumentacijo in možnost priglasitve udeležbe v postopku.
  • Izvedena je bila informacijska prenova nepremičninskih evidenc, v okviru katere so bile posodobljene obstoječe evidence zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, registra prostorskih enot ter evidence državne meje. Vzpostavljen je nov informacijski sistem kataster ter informacijsko prenovljen zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Enotna informacijska rešitev prinaša sodobno delovanje sistema evidentiranja nepremičnin, saj uvaja celovito elektronsko poslovanje in odpravlja številne administrativne ovire. Zagotovljena je ustrezna pravna podlaga za omenjeno elektronsko poslovanje, zato je bil v času izvajanja programa projektov sprejet Zakon o katastru nepremičnin (ZKN), ki uvaja poenotene katastrske postopke.
  • Skenirani so bili vsi arhivi nepremičninskih evidenc in državnih prostorskih načrtov za potrebe elektronskega poslovanja. Kljub temu, da na Geodetski upravi izvajamo digitalizacijo zapisov že vse od začetka 90. let, smo jo v tem obdobju uspeli v celoti zaključiti. V okviru projekta je bilo skeniranih še preostalih 9 milijonov dokumentov, tako da danes celoten arhiv obsega že 23 milijonov dokumentov. Od uvedbe novega informacijskega sistema lahko geodetska podjetja sama iz arhiva elaboratov pridobijo digitalne zapise.
  • Zaključena je bila lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeti podatki o poseljenih zemljiščih in dejanski rabi poseljenih zemljišč. Velik del grafičnih podatkov zemljiškega katastra izhaja še izpred 200 let, ko je nastal zemljiški kataster. Skupni prikaz podatkov zemljiškega katastra in drugih grafičnih evidenc na podlagi topografskih podatkov lahko izkazuje grafični zamik med podatki. V ta namen je bila izvedena lokacijska izboljšava katastrskih načrtov, ki odpravlja večji del grafičnega zamika med podatki.

Z vsemi temi ukrepi so odpravljene tudi nepotrebne administrativne ovire, saj so vsem uporabnikom zagotovljeni enostavno dostopni uradni podatki o nepremičninah, prostoru in graditvi ter omogočeno elektronsko poslovanje z njimi.

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna realizacija projekta je bila nekaj čez 21 milijonov evrov. V času projekta je bilo izvedenih 60 postopkov javnih naročil, sklenjenih je bilo 55 pogodb z zunanjimi izvajalci. Na projektu je poleg redno zaposlenih uslužbencev Geodetske uprave in MOP sodelovalo tudi 41 projektno zaposlenih sodelavcev. Opravljenih je bilo več kot 500.000 delovnih ur. Objavljenih je bilo 17 številk elektronskega časopisa, izdane so bile tri knjige, posnetih 6 predstavitvenih videov ter izdanih vrsto priložnostnih brošur. Organiziranih je bilo pet konferenc. Vse to je bilo storjeno z namenom boljšega vključevanja in informiranja vseh deležnikov.

Udeležence konference je nagovorili tudi minister za okolje in prostor Uroš Beržan, ki je poudaril, da imajo enostavno dostopni, kakovostni in digitalni podatki o lokaciji, prostoru ter o nepremičninah, vodah, okolju in naravi vodilno vlogo v slovenski digitalni družbi.

Generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek se je ob koncu projekta za izjemno prizadevnost zahvalil vsem sodelavkam in sodelavcem na Geodetski upravi in na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, kot tudi sodelavcem na Ministrstvu za javno upravo, ki skrbijo za skupne informacijske gradnike ter za delovanje državnega računalniškega oblaka, kjer je nameščena celotna infrastruktura, ki je bila razvita v Programu projektov eProstor. Zaključil je z mislijo: »Obvezno elektronsko vlaganje dokumentov in vodenje 'elektronskega' spisa pomenita posodobitev in racionalizacijo poslovanja Geodetske uprave. Po šestih letih izvajanja Programa projektov eProstor se v ciljni ravnini z veseljem oziramo v preteklost, a obenem s ponosom stremimo naprej. V koraku z vse glasnejšimi globalnimi smernicami trajnostnega razvoja smo vzpostavili brezpapirno elektronsko poslovanje, odpravili administrativne ovire in zagotovili enostavno dostopne in kakovostne uradne podatke o nepremičninah, prostoru in graditvi objektov. S tako zastavljenimi temelji sem prepričan, da je pred nami svetla prihodnost za področje geodezije.«

Več utrinkov in predstavitve iz zaključne konference projekta Program projektov eProstor.