Skoči do osrednje vsebine

Za projekte Evropskega inovativnega partnerstva 2,8 milijona evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 11. 11. 2022, objavilo 5. javni razpis za ukrep 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, namenjen izvedbi projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP. Vloge na javni razpis je možno oddati od 5. decembra 2022 do vključno 15. februarja 2023, do 14:00 ure.

Pogled na roko, ki tipka po tablici v ozadju računalniški monitor.

Digitalizacija in novi mediji | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Podpora iz 5. javnega razpisa je namenjena izvedbi projektov EIP z naslednjimi cilji:

  • razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva in živilstva,
  • prenos znanj v prakso ter
  • razširjanje rezultatov projekta.

Pogoji ob vložitvi vloge na oba javna razpisa so naslednji:

  • na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavljeno partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani: kmetijsko gospodarstvo, pravna oseba, ki je vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja;
  • projekt, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške;
  • projekti EIP trajajo 24 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev;
  • javna podpora na posamezno vlogo znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta, pri čemer višina podpore znaša od 75.000 evrov do največ 240.000 evrov
  • partnerstva, ki izvajajo projekte EIP, se priznajo kot operativne skupine EIP.

Ker se zaključuje programsko obdobje, se trajanje EIP projektov skrajšuje na 24 mesecev in posledično znesek sofinanciranja znaša od 75.000 evrov do največ 240.000 evrov na EIP projekt. Da se bodo projekti EIP izvajali za tematike, ki so kmetom najbolj pomembne, se spreminja tudi vsebina tematik. Novost je tudi, da lahko vodilni partner na posamezen javni razpis vloži le eno vlogo.

Postopek za dodelitev sredstev je natančneje predstavljen v samem javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki dosežejo vstopni prag 50 odstotkov vseh možnih točk in najmanj 60 odstotkov točk možnih točk pri merilu Kakovost projekta EIP. Izbrane bodo tiste vloge, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.