Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 23. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 23. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Mnenje k zahtevi za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k zahtevi za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu. Vlada Republike Slovenije v mnenju zavrača navedbe, da je 66. člen Zakona o veterinarstvu v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.

Republika Slovenija mora v skladu s 45. členom Zakona o veterinarstvu zagotavljati imetnikom živali najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali, ki se financira iz proračunskih sredstev.  Koncesija obsega sistematično spremljanje stanja pri kužnih boleznih in vakcinacije živali, ki jih vsako leto odredi minister, ter zagotovljanje diagnostičnih terenskih, laboratorijskih preiskav in patoanatomsko diagnostiko, s katero se potrdi bolezen ali ovrže sum. Zakon vlado pooblašča, da določi mrežo javne veterinarske službe. Vlada je sprejela Uredbo o mreži javne veterinarske službe, ki je koncesijski akt in obsega podrobna merila za teritorialno porazdelitev dejavnosti.

Operativni program za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026

Vlada Republike Slovenije je sprejela Operativni program za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026 (OPNGP 2022–2026).

Ministrstvo od sprejetja nacionalnega gozdnega programa (NGP) leta 2007 zagotavlja, da se njegovi cilji vključujejo v vse strategije, programe in procese, povezane z gozdom, gozdarstvom in upravljanjem divjadi. OPNGP 2022–2026 upošteva sistem ciljev in usmeritev NGP, politike drugih sektorjev, ki vplivajo na gozd in gozdarstvo, ter mednarodne zaveze. Ključna podlaga za njegovo izdelavo so ob ciljih in usmeritvah NGP, ugotovitve iz Poročila o izvajanju Nacionalnega gozdnega programa v obdobju 2015–2019, gozdnogospodarski in lovskoupravljavski načrti območij za obdobje 2021–2030, ki so v pripravi ter predhodna analiza izvajanja OPNGP 2017–2021, ki je bila narejena v okviru priprave novega dokumenta.

Prednostne naloge novega operativnega programa so:  

  • zagotavljanje ponorov CO2 v gozdovih in prilagajanje gozdov podnebnim spremembam predvsem zaradi ohranjanja njihove odpornosti in stabilnosti ter vitalnosti in zdravja,
  • ohranjanje in krepitev biotske raznovrstnosti gozdov na krajinski, ekosistemski, vrstni in genski ravni ter spremljanje njihove odpornosti in stabilnosti ter vitalnosti in zdravja,
  • optimizacija usmerjanja gospodarjenja z gozdovi in upravljanja divjadi s pravnega, organizacijskega in finančnega vidika za zagotavljanje večnamenske vloge gozdov ter krepitev razvoja podeželja in krožnega biogospodarstva,
  • spodbujanje usklajevanja in komuniciranja med vsemi deležniki, povezanimi z gozdovi, gozdarstvom in upravljanjem divjadi, razvoj izobraževanja, raziskave in prenos znanja ter krepitev mednarodnega sodelovanja,
  • zagotavljanje trajnostnega upravljanja divjadi.