Skoči do osrednje vsebine

Objavljeni rezultati razpisa za krepitev kariernih centrov v celostni obravnavi študentov

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Na podlagi razpisa »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov« se bo sofinanciralo devet projektov v skupni vrednosti 980.471,42 evrov.

Javni razpis »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov« je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo 22. 7. 2022.

Na podlagi razpisa se sofinancira nadaljnje delovanje in nadgradnja kariernih centrov visokošolskih zavodov s spodbujanjem prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov. Namen razpisa je izboljšanje odzivnosti izobraževalnega sistema za potrebe trga dela in s tem povezano usklajevanje znanj in pričakovanj mladih.

Na javni razpis se je v roku prijavilo šestnajst prijaviteljev. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (Komisija) je prijave pregledala in ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v besedilu javnega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji ter v izbor predlagala devet prijav. Minister za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi mnenja Komisije potrdil izbor in sofinanciranje devetih projektov, v skupni vrednosti 980.471,42 evrov.

Seznam prejemnikov

Rezultati javnega razpisa »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«. Izbrani projekti na podlagi pogojev in meril.

Naziv Kohezijska regija Dodeljena sredstva v EUR
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici Zahod 45.906,00
Nova univerza Zahod 58.116,00
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Zahod 29.058,00
GEA College - Fakulteta za podjetništvo Zahod 45.906,00
Univerza na Primorskem / Università del Litorale Zahod 167.634,60
Univerza v Ljubljani Zahod 320.324,94
Univerza v Novem mestu Vzhod 45.680,88
Univerza v Mariboru Vzhod 243.457,20
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Vzhod 24.387,80
SKUPAJ 980.471,42

Celovita karierna orientacija in pomoč posebnim skupinam študentov

Z vključevanjem visokošolskih zavodov se spodbuja celovite visokokakovostne karierne orientacije skozi celoten študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela. Obenem pa se spodbuja izvajanje prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov.

Javni razpis za dodelitev sredstev sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.