Skoči do osrednje vsebine

Tudi bančni izpisek zadostuje kot dokazilo neprejemanja preživnine

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vsem centrom za socialno delo posredovalo obvestilo glede dokazovanja neprejemanja preživnine pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Pri uveljavljanju denarne socialne pomoči centri lahko upoštevajo tudi bančni izpisek. Ključni cilj ministrstva je poenotiti prakse in doseči čimbolj poenostavljeno odločanje o pravicah.

V obvestilu centrom za socialno delo je ministrstvo posebej izpostavilo pojasnilo o tem, katera dokazila, ki dokazujejo neprejemanje preživnine, se lahko štejejo kot ustrezna pri priznavanju pravic iz javnih sredstev. Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev primeroma našteva dokazila, s katerimi se dokazuje neprejemanje preživnine:

  • predlog za izvršbo,
  • potrdilo sodišča o njegovi vložitvi,
  • sklep o izvršbi,
  • dokazilom o neuspeli izvršbi ali s potrdilom pristojnega ministrstva, da je začel teči postopek za izterjavo iz tujine.

Ker zakon zgolj primeroma našteva dokazila, pomeni, da je glede na konkretni primer mogoče upoštevati tudi druga dokazila, ki dokazujejo neprejemanje preživnine. Pri uveljavljanju denarne socialne pomoči, ki je namenjena preživetju in se dodeluje za krajše obdobje, se glede na konkretni primer kot dokazilo v primeru prenehanja prejemanja preživnine lahko upoštevajo tudi bančni izpiski. Iz bančnih izpiskov je denimo lahko razvidno, da je bila preživnina redno izplačevana, iz izpiskov zadnjih 3 mesecev pa izhaja, da preživnina ni bila izplačana. Ker gre pri pravici do denarne socialne pomoči za sredstva, s katerimi se zagotavlja preživljanje, se navedeno dokazilo lahko v konkretnem primeru upošteva.

Stranko se opozori na uporabo sredstev, ki omogočajo pridobitev preživnine, to je predlog za izvršbo ali pisna zahteva za izterjavo preživnine iz tujine, oziroma na uporabo sredstev, ki omogočajo pridobitev nadomestila preživnine, to je vložitev zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Za vložitev le te ni več treba sprožiti izvršilnega postopka pred pristojnim izvršilnim sodiščem. Enako velja, če preživninski zavezanec biva v tujini.