Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 22. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 22. seji obravnavala in sprejela osem točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sprememba Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 ter jo objavi v Uradnem listu RS.

Ker je bilo izvajanje Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 podaljšano za dve leti, je sprememba uredbe pripravljena zaradi zaključevanja programskega obdobja in s tem spremembe pogojev izvajanja. S predlagano spremembo se skrajšuje obdobje izvajanja projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na dve leti (prej tri leta) in zaradi tega  se znižuje najvišji znesek podpore za posamezen projekt na 240.000 evrov (prej 350.000 evrov).

Podpora za projekte Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti se dodeljuje preko podukrepa M16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in prek podukrepa M16.5 Okolje in podnebne spremembe. Zaradi sprememb, ki se dogajajo (okoljskih, tehnoloških oziroma ekonomskih) se ocenjuje, da kmetje potrebujejo nove rešitve. Dvig cen v kmetijski pridelavi (repromateriala, polproizvodov in proizvodov), energetska kriza, zahteve potrošnikov ter podobni dejavniki zahtevajo nove rešitve, ki se bodo za dejanske potrebe kmetovalcev razvile v okviru projektov EIP. Pri podukrepu M16.2 se povečujejo sredstva za projekte EIP, ki bodo podpirali kmetijsko produktivnost prek razvoja novih proizvodov, praks, procesov.

Uredba o spremembi Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji

Vlada je sprejela uredbo o spremembi Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji.

Z odlokom se spreminja odlok, ki ga je vlada sprejela 28. aprila 2022 in s katerim je bilo na območju lovišča s posebnim namenom (LPN) Kozorog Kamnik ustanovljeno lovišče Strelovec in dodana površina lovišču Krvavec. Z Odlokom o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah se ukinja lovišče Strelovec in zmanjšuje površina lovišča Krvavec. Trajnostno gospodarjenje z divjadjo na tem območju bo še naprej izvajal Zavod za gozdove Slovenije  v sklopu LPN Kozorog Kamnik. Zaradi ukinitve lovišča Strelovec in zmanjšanja površine lovišča Krvavec se ohrani površina LPN Kozorog Kamnik kot je bila pred 28. aprilom 2022.

Odlok o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah

Vlada je sprejela Odlok o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah.

Z odlokom se spreminja odlok, ki ga je vlada sprejela 28. aprila 2022 in s katerim je bilo na območju lovišča s posebnim namenom (LPN) Kozorog Kamnik ustanovljeno lovišče Strelovec in dodana površina lovišču Krvavec. Z odlokom se ukinja lovišče Strelovec in zmanjšuje površina lovišča Krvavec. Trajnostno gospodarjenje z divjadjo na tem območju bo še naprej izvajal Zavod za gozdove Slovenije  v sklopu LPN Kozorog Kamnik. Zaradi ukinitve lovišča Strelovec in zmanjšanja površine lovišča Krvavec se ohrani površina LPN Kozorog Kamnik kot je bila pred 28. aprilom 2022.

Odlok o spremembi Odloka o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji

Vlada je sprejela Odlok o spremembi Odloka o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah.

Z odlokom se spreminja odlok, ki ga je vlada sprejela 28. aprila 2022 in s katerim je bilo na območju lovišča s posebnim namenom (LPN) Kozorog Kamnik, zaradi ustanovitve lovišča Strelovec, spremenjena meja med Kamniško-Savinjskim lovsko upravljavskim območjem in Gorenjskim lovsko upravljavskim območjem. Ker se z Odlokom o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah ukinja lovišče Strelovec, se spreminja tudi meja med prej navedenima lovsko upravljavskima območjema in se postavlja na stanje kot je bilo pred 28. aprilom 2022.

Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), o trgovinskem standardu za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), o trgovinskem standardu za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin. Slovenija predlog sklepa podpira.

Predlog se nanaša na sklep o določitvi stališča, ki naj se v imenu Unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke v zvezi s predvidenim sprejetjem dveh sklepov o trgovinskem standardu, ki se uporablja za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin. Unija je s Sklepom Sveta (EU) 2019/848 sklenila Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015, ki je začel začasno veljati 1. januarja 2017.

S tem sklepom se pooblasti Komisijo za zastopanje stališča v imenu Unije na 116. zasedanju sveta članic, ki bo potekalo od 28. novembra do 2. decembra letos, ali v postopku za sprejetje sklepov sveta članic z izmenjavo pisem, ki se začne pred naslednjim rednim zasedanjem junija 2023.

Stališče do Predloga Sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu EU zastopa v Mednarodnem svetu za sladkor glede pristopa Kraljevine Saudove Arabije k Mednarodnemu sporazumu o sladkorju iz leta 1992

Vlada je sprejela stališče RS k Predlogu Sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za sladkor glede pristopa Kraljevine Saudove Arabije k Mednarodnemu sporazumu o sladkorju iz leta 1992. Slovenija predlog sklepa podpira.

V Mednarodni organizaciji za sladkor je trenutno 87 članic, med katerimi je veliko največjih svetovnih proizvajalk in uvoznic sladkorja. Njene članice so med drugim Brazilija, Indija, Tajska in Avstralija. Unija je s Sklepom Sveta sklenila Mednarodni sporazum o sladkorju iz leta 1992, ki je začel veljati 1. januarja 1993. V skladu z njim lahko k Sporazumu pristopijo vlade vseh držav pod pogoji, ki jih določi Mednarodni svet za sladkor. Vlada Kraljevine Saudove Arabije je 16. februarja 2021 uradno zaprosila za pristop k Sporazumu.

Po uradni prošnji Kraljevine Saudove Arabije za pristop k Sporazumu je pričakovati, da bo Mednarodni svet za sladkor na prihodnjem zasedanju ali po postopku za sprejetje sklepov Mednarodnega sveta za sladkor z izmenjavo pisem sprejel sklep glede pristopa Kraljevine Saudove Arabije.

Članstvo Kraljevine Saudove Arabije je v interesu Unije, saj je Kraljevina pomembna akterka v sektorju sladkorja na svetovni ravni in pomembna trgovinska partnerica Unije na področju kmetijskih in živilskih proizvodov, vključno s sladkorjem.

Stališče do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito v zvezi s spremembo poslovnika na podlagi Konvencije o trgovanju z žitom, 1995, glede obdobja veljavnosti pogodbe zunanjega revizorja

Vlada je sprejela stališče RS k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito v zvezi s spremembo poslovnika na podlagi Konvencije o trgovanju z žitom, 1995, glede obdobja veljavnosti pogodbe zunanjega revizorja. Slovenija predlog sklepa podpira.

Ta predlog se nanaša na sklep o stališču, ki se v imenu Unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito v zvezi s predvideno spremembo poslovnika na podlagi Konvencije o trgovanju z žitom, 1995, glede spremembe poslovnika v zvezi s pogodbenimi pogoji za zunanjega revizorja.

Cilj Konvencije je pospešiti mednarodno sodelovanje v vseh vidikih trgovanja z žitom, spodbujanje širjenja, odprtosti in pravičnosti mednarodnega trgovanja z žitom, prispevati k stabilnosti mednarodnega trga z žitom, krepiti svetovno varnost in prispevati k razvoju držav, katerih gospodarstvo je odvisno od komercialne prodaje žita. Vse to poteka z ohranjanjem foruma za izmenjavo informacij in razpravo o vprašanjih, s katerimi se članice srečujejo pri trgovanju z žitom. Konvencija je začela veljati 1. julija 1995 in Evropska unija je njena pogodbenica (Sklepom Sveta 96/88/ES). Sklenjena je bila za obdobje treh let, tj. do 30. junija 1998, od takrat pa jo Mednarodni svet za žito redno podaljšuje (v skladu s členom 33 Konvencije) za največ dve leti. Nazadnje je bila podaljšana s sklepom Mednarodnega sveta za žito 7. junija 2021 in je veljavna do 30. junija 2023.

EU je za ZDA druga največja donatorka v proračun Mednarodnega sveta za žito. Da bi izboljšali finančno vzdržnost Mednarodnega sveta za žito in preprečili nepotrebno povečanje prispevkov članic, je Upravni odbor predlagal imenovanje revizorja na pet let (z možnostjo enkratnega podaljšanja za največ tri leta). Cilj predlaganega podaljšanja pogodbenega obdobja z zunanjim revizorjem je izpogajanje boljše cene. EU je zato zahtevala, da se odločitev sprejme z glasovanjem po pošti (to je s pisnim postopkom) z rokom 30. novembra 2022, kar EU omogoča, da zaključi svoje notranje postopke. Članice so se 6. junija 2022 na 56. seji Sveta Mednarodnega sveta za žito strinjale s prošnjo EU in sklenile, da se bo odločitev o predlagani spremembi sprejela s pisnim postopkom z rokom 30. novembra 2022. V interesu EU torej je, da podpre predlagano spremembo poslovnika.

Imenovanje generalnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Stojana Tramteta za generalnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za mandatno dobo 5 let, in sicer od 1. novembra 2022 do najdlje 31. oktobra 2027, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Predlagani kandidat je univerzitetni diplomirani pravnik, z bogatimi delovnimi izkušnjami v javnem sektorju, trenutno razporejen na delovno mesto vršilca dolžnosti generalnega sekretarja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izpolnjuje razpisne pogoje in ima ustrezne delovne izkušnje. S strani posebne natečajne komisije za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil ocenjen za primernega kandidata za imenovanje na delovno mesto generalni sekretar. Na podlagi navedenega ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da je kandidat zelo primeren za zasedbo položaja generalnega sekretarja.