Skoči do osrednje vsebine

Pojasnila v zvezi s sklepanjem pogodb o dobavi električne energije in zemeljskega plina

Na področju sklepanja pogodb o dobavi energije (elektrike in plina) s končnimi odjemalci Agencija za energijo in Tržni inšpektorat v zadnjem času prejemata veliko vprašanj v zvezi z obveznostjo dobaviteljev, da se odzovejo na povpraševanje končnih odjemalcev.

Veljavna zakonodaja dobaviteljem neposredno ne nalaga obveznosti, da se na povpraševanja končnih odjemalcev za pridobivanje ponudb odzovejo v določenem času, vendar je iz do sedaj uveljavljenih poslovnih praks dobaviteljev razvidno, da se na povpraševanja končnih odjemalcev odzivajo v roku od 14 do 21 dni. Zaradi trenutnega stanja na trgu in velikega povpraševanja po pridobivanju ponudb so ti roki trenutno lahko tudi daljši.

Sprejeti Uredba o določitvi cen električne energije in Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema v 4. členu določata, da dobavitelji, ki dobavljajo energijo:

  • gospodinjskim odjemalcem,
  • malim poslovnim odjemalcem,
  • odjemu skupne porabe električne energije v večstanovanjskih stavbah in odjemu električne energije skupne porabe v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah,
  • odjemu končnih odjemalcev plina, ki oskrbujejo s toploto več gospodinjstev preko skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh gospodinjstev ter za
  • osnovne socialne službe, kot jih določa druga alineja prvega odstavka 117. člena ZOP,

ne smejo prenehati z dobavo tem kategorijam odjemalcev. Prav tako ne smejo odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci.

Na Tržnem inšpektoratu končnim odjemalcem zato predlagamo, da pred potekom pogodb o dobavi od obstoječega ali novega dobavitelja zahtevajo sklenitev nove oziroma podaljšanje obstoječe pogodbe o dobavi. Na tako zahtevo so se dobavitelji dolžni odzvati v skladu z zgoraj navedenima uredbama. V primeru, da dobavitelj kljub pozivu končnega odjemalca, po sklenitvi pogodbe o dobavi ne odreagira oziroma zavrne sklenitev pogodbe o dobavi oziroma, da bi obstoječi dobavitelj prenehal dobavljati plin ali elektriko zgoraj navedenim zaščitenim odjemalcem, se naj kočni odjemalci obrnejo na Tržni inšpektorat, ki je pristojen za nadzor nad izvrševanjem zgoraj navedenih uredb. Pri tem se predlaga, da zahtevo za sklenitev pogodbe o dobavi z energijo končni odjemalci zahtevajo le od enega dobavitelja (in ne morebiti večih).

Končnim odjemalcem svetujemo, da ne čakajo na iztek obstoječe pogodbe o dobavi, temveč aktivno pristopijo k aktivnostim za sklenitev pogodbe o dobavi z obstoječim ali novim dobaviteljem energije vsaj mesec pred potekom obstoječe pogodbe za gospodinjske odjemalce oziroma še prej za preostale končne odjemalce, saj je v primeru sklenitve pogodbe o dobavi z novim dobaviteljem treba upoštevati tudi zakonske roke za izvedbo postopka menjave dobavitelja. Celoten postopek menjave je po korakih predstavljen na spletnih straneh agencije, pri izbiri dobavitelja pa si lahko odjemalci pomagajo z informacijami iz primerjalnika stroškov oskrbe na agencijskih spletnih straneh in z informacijami na spletnih straneh posameznih dobaviteljev, kjer so objavljene tudi okvirne cene za dobavljeno energijo. Postopek menjave je za odjemalca brezplačen in enostaven, saj ga lahko v imenu odjemalca opravi tudi novi izbrani dobavitelj.

Dopolnitev novice:

Z dnem 1. 11. 2022 je začela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 138/2022), ki kot varovane odjemalce, za katere je določena najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina, določa tudi vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove, ki so priključeni na distribucijski sistem ter izvajalce gospodarske javne službe distribucije toplote, ki izvajajo distribucijo toplote skladno z določbami Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov ter druge proizvajalce toplote (distributerje toplote) za plin za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema v 4. členu določa tudi, da dobavitelji, ki dobavljajo zemeljski plin varovanim odjemalcem, ne smejo prenehati z dobavo tem odjemalcem in morajo tem odjemalcem na njihovo zahtevo dati ponudbo za dobavo zemeljskega plina in skleniti pogodbo o dobavi. S tem odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.